Sand- og grusforekomst 1748.001 Salsnes.
Fosnes (1748) kommune.

Forekomsttype: Breelvavsetning , Morene , Strandavsetning
Oppdatert siste gang: 03.11.2010
Massetak: 4
Beskrivelse av forekomsten:
Stor randmoreneavsetning som demmer opp Salsvatnet. I overflata et lag med godt runda grus, stein og blokk. Under finnes en del finere materiale. Ressursene er knyttet til selve randavsetningen som består av breelv, morene og strandmateriale. Mektigheten på de sorterte massene og avgrensingen mot morene eller fjell er vanskelig å kartlegge. Det ser imidlertid ut som at mesteparten av områdene har små mektigheter. Området som har de største mektighetene med sorterte masser, og som utgjør den viktigste ressursen, ligger omkring massetak 1. Snitt i massetaket viser at mektigheten her er på minst 10 - 15 m og at dette området inneholder store volum sand og grus. Forekomsten bør undersøkes nærmere.

*** Klassifisering av forekomstens viktighet på kommunalt nivå: Viktig ***

Rangeringen er vurdert ut fra volum, kvalitet og situasjonsbetingede forhold som beliggenhet og marked. Forekomster med massettak i drift klassifiseres enten som meget viktig eller viktig på kommunalt nivå.
Mer informasjon:
© Norges geologiske undersøkelse