Sand- og grusforekomst 1841.009 Sjønstå.
Fauske (1841) kommune.

Forekomsttype: Breelvavsetning
Oppdatert siste gang: 27.06.2011
Massetak: 2
Beskrivelse av forekomsten:
Stor breelvavsetning ved Sjønstå. Terrassen er bygd opp til nesten 80 moh. Snittene i massetak 1 går opp til 60-70 moh. Den 10-15 meter høye terrassen over dette nivået ser også ut til å bestå av grov grus. Oppe på terrassen ligger Sjønstå kraftverk. I ca. 300 meters lengde, langs fjellsida oppe på terrassen, ligger en stor haug tunnelmasser. Denne er registrert som egen forekomst.

*** Klassifisering av forekomstens viktighet på kommunalt nivå: Viktig ***

Rangeringen er vurdert ut fra volum, kvalitet og situasjonsbetingede forhold som beliggenhet og marked. Forekomster med massettak i drift klassifiseres enten som meget viktig eller viktig på kommunalt nivå.
Mer informasjon:
© Norges geologiske undersøkelse