Norges geologiske undersøkelse
Malmdatabasen

Riednjajav'ri
Forekomst nr.18 i Kautokeino (2011) kommune.
(Sist oppdatert 03.feb.2005)

Utskrift generert 26.jun.2019
© Norges geologiske undersøkelseObjekttype : Forekomstområde Objekt nr.: 00.00
Navn: Riednjajav'ri Alternativt navn:
Hovedtype: Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn) Subtype: Kobber
Element(er): Cu
Vurdering
Økonomisk: Ikke vurdert , (Vurdering gjort 03.feb.2005 av IHLEN_PETER)
Hist intresse:
Aktivitet/Produksjon
Aktivitet: Prospektering Reserver:
Prod. metode: Produksjon:
Prod. status: Ikke satt i drift Tippvolum: 1 m3
Lokalisering
Fylke: Finnmark (20) Fylke forek. nr.: FI0219
Kommune: Kautokeino (2011) Unik objekt Id.: 2011.018.00.00
Kart 1:50000: Siebe (1832-1) Kart 1:250000: Enontekiø
Markeringspunkt: (Koordinatene ER bekreftet)
UTM sone: EU89-UTM Zone 34 Øst(m): 588004
Nøyaktighet: Nord(m): 7631701
Mineralisering
Æra: Proterozoikum Periode: Paleoproterosoikum
Datering: Metode:
Genese: Fortrengningsmalm Form: Uregelmessig
Hovedtextur: Årenettverk Min. fordeling: Uregelmessig
Kornstørrelse: Finkornet (<1 mm) Hovedomvandling: Albittisering
Strøk/Fall: Retning:
Feltstupning:
Strarigrafisk klassifikasjon av vertsbergart
Æra: Proterozoikum Periode: Paleoproterosoikum
Provins: Troms-Finnmark grunnfjellsprovins Geotektonisk enhet: Kautokeinogrønnsteinsbeltet
Tektonisk complex: Intrusivt komplex:
Gruppe: Formasjon: Av'ziformasjonen
..
Fri tekst
Mineraliseringen ligger på nordsida av Riednjajav'ri, 7 km sør for Ås'kal. Traktorvei går fra Ås'kal ned til vannet. Det er ukjent hvem som utførte de første undersøkelsene i området, men en 2x2 m stor røskegrop ble gjenfunnet i 1982. To typer kobbermineraliseringer finnes: 1. Kobber+gull i albitt-karbonat omvandlet metadiabas. Opptil 1 cm brede, uorienterte kvarts-albitt-karbonatårer inneholder svovelkis, magnetkis, kobberkis og andre kobbermineraler. Analyser gir 2.8 % Cu og 0.2 ppm Au. 2. Kobber-nikkel mineraliseringer i grafittskifer og i mindre grad i albittfels. Magnetkis dominerer i tynne årer og uregelmessige aggregater. Opptil 0.1 % Cu og 0.1 % Ni er analysert. Tolkning av gravimetridata viser at hele sekvensen ligger inne i et ca. 5 km dypt synklinorium av steiltstående og isklinalt sammenfoldete meta-vulkanitter/-sedimenter. Undersøkelser øst for vannet ga negative resultater.

Mineralogi:

Relasjon:

Mineral:

Mengde:
Gangmineral Albitt Hovedmineral (>10%)
Gangmineral Karbonat Hovedmineral (>10%)
Gangmineral Kvarts Underordnet mineral (1-10%)
Gangmineral Amfibol Underordnet mineral (1-10%)
Gangmineral Titanitt Aksessorisk mineral (<1%)
Gangmineral Biotitt Aksessorisk mineral (<1%)
Malmmineral Magnetkis Hovedmineral (>10%)
Malmmineral Kobberkis Hovedmineral (>10%)
Malmmineral Svovelkis Hovedmineral (>10%)
Malmmineral Hematitt Underordnet mineral (1-10%)
Malmmineral Kobberglans Aksessorisk mineral (<1%)
Malmmineral Pentlanditt Aksessorisk mineral (<1%)
Malmmineral Markasitt Aksessorisk mineral (<1%)
Malmmineral Bornitt Aksessorisk mineral (<1%)

Litologi:

Relasjon:

Bergart:

Opprinnelse:
Vertsbergart Albitt-karbonat b.a. Intrusiv;...Opprinnelig bergart :doleritt
Metamorf fase :Amfibolitt
Vertsbergart Grafittskifer Sedimentær;...Opprinnelig bergart :Leirstein
Metamorf fase :Amfibolitt
Vertsbergart Albittfels Sedimentær;...Opprinnelig bergart :Leirstein
Metamorf fase :Amfibolitt
Sidebergart Metadiabas Intrusiv;...Opprinnelig bergart :doleritt
Metamorf fase :Amfibolitt
Sidebergart Metatuff/-tuffitt Ekstrusiv;...Opprinnelig bergart :Tuff
Metamorf fase :Amfibolitt

Strukturer:

Lokalisering:

Type:

Orientring(360€):

Relasjon til min.:
Vertsbergart Skifrighet Strøk/Fall :245 / 80

Operasjoner:

Fra - Til:

Aktivitet:

Kommentar :
1982 - 1984 Geologi Ledet av :NGU
1982 - 1984 Geofysikk Ledet av :NGU
1983 - 1984 Geokjemi Ledet av :NGU
1984 - 1984 Kjerneboring Ledet av :A/S Prospektering

Produkt:

Navn på element eller produkt:

Gehalt/Kvalitet:

Enhet :
CU 0.1-0.2 %

Litteraturfortegnelser:
Fra NGU's Referansearkiv.:
Dalsegg, Einar; Olesen, Odleiv; Sandstad, Jan Sverre , 1986
Geofysiske og geologiske undersøkelser av et sulfidmineralisert område ved Riednjajav'ri, Kautokeino, Finnmark.
;Norges geologiske undersøkelse;FAGRAPPORT;NGU-rapport; No.85.061;32 sider
Abstrakt:
Gull og nikkelførende kobbermineraliseringer opptrer i et geologisk miljø som har mange likhetstrekk med Bidjovagge. Kobber-gull -mineraliseringer opptrer i en hydrotermalt omvandlet metadiabas, mens kobber-nikkel-mineraliseringer finnes i en antatt stratigrafisk overliggende sedimenthorisont med vekslende grafitt-skifer, biotittskifer, karbonatbergarter og albittfelsitt. Tolkning av gravimetridata viser at hele sekvensen ligger inne i et ca. 5 km dypt synklinorium av steiltstående og isoklinalt sammenfoldete meta-vulkanitter/-sedimenter. Kobber-gull -mineraliseringene i Bieddjuvaggi opptrer på tilsvarende måte. VLF og magnetiske bakkemålinger sammen med petrofysiske undersøkelser er utført for å kartlegge området geologisk. Det ble lagt spesiell vekt på å finne mineraliseringenes fortsettelse under løsmassene. Det interessante stratigrafiske nivået fortsetter gjennom hele området. Jordprøvetaking og diamantboring viser at kobber- og gullgehaltene er lave nord for Riednjajav'ri. Elektrisk ledende soner i samme stratigrafiske nivå på østsiden av Riednjajav'ri bør imidlertid undersøkes nærmere for om mulig å påvise rikere mineraliseringer.

Finne, Tor Erik , 1988
Gull i morenemateriale nord for Riednjajavri
;Norges geologiske undersøkelse;FAGRAPPORT;NGU-rapport; No.88.217;12 sider
Abstrakt:
Prøver av morenemateriale fra 160 lokaliteter i stikningsnett nord av Riednajajavri er analysert for innhold av gull i fraksjonen <0.18 mm. Resultatene er framstilt påkart i M 1:20 000 og tolket sammen med VLF- målinger. (Nivået på gullanomaliene er 14-50 ppb). De fleste høye gulltall er knyttet til VLG-anomalier. Resultatene bør følges opp.

Finne, Tor Erik , 1989
Gull reanalyse av 161 moreneprøver nord for Riednjajav'ri
;Norges geologiske undersøkelse;INTERN RAPPORT;Intern rapport; No.89.013;15 sider

Olesen, Odleiv; Solli, Arne , 1985
Geophysical and geological interpretation of regional structures within the Precambrian Kautokeino Greenstone Belt, Finnmark, North Norway.
;Norges geologiske undersøkelse;TIDSSKRIFTARTIKKEL;NGU Bulletin; No.403;119-129 sider
Abstrakt:
The Kautokeino Greenstone Belt comprises a synclinorium of volcano-sedimentary rocks. This sequence of Early Proterozoic age is situated between two culminations of gneisses. Large areas of the belt have been mapped in detail (1:50.000) and petrophysical properties of about 1150 rock samples have been measured. Geophysical interpretation based on aeromagnetic and gravimetric maps have been made. The aeromagnetic interpretation includes a magnetic dislocation map showing three directions of dislocation maxima (NNW, N, NE). From an inter- pretation of magnetic structures showing patterns, contacts and magnetization levels, the basement and intrusions can be separated from the supracrustals, primary layering in supracrustals can be seen, and the boundaries between rock units can be located. The gravity interpretation includes model calculations along four profiles. The profiles show alternating culminations and depressions within the greenstone belt with maximum depth up to 6 km. By combining a magnetic interpretation map and a gravity anomaly map a threedimensional analysis can be made. Anticlines and synclines in the greenstone belt emerge clearly on this map. It is concluded that most of the deformation is caused by gravitational tectonics.

Olesen, Odleiv; Sandstad, Jan Sverre , 1993
Interpretation of the Proterozoic Kautokeino Greenstone Belt, Finnmark, Norway from combined geophysical and geological data.
;Norges geologiske undersøkelse;TIDSSKRIFTARTIKKEL;NGU Bulletin; No.425;43-62 sider
Abstrakt:
Processed images of aeromagnetic, gravimetric and topographical data and geological maps combined with EM helicopter measurements, petrophysical data and digitised geological field observations have been used in a geological interpretation and structural analysis of the Kautokeino Greenstone Belt, KGB. The data were analysed with an image-processing system (geophysical data) and a geographic information system (geological data and interpretations). The bulk of the mafic volcanic rocks in the Kautokeino Greenstone Belt is situated within a NNW-SSE-trending, 35 km wide and up to 5-6 km deep trough which is thought to represent and Early Proterozoic rift deformed by strike-slip faulting along the Bothnian-Kvænangen Fault Complex,BKFC. The margins of the Alta-Kautokeino Rift, AKR, can be outlined from the geophysical data. The Ciegnaljåkka-Boaganjavri Lineament and the Soadnjujavri-Bejasjavri Fault are the main bordering fault zones and arc continuous along the entire greenstone belt. The supracrustals between these two zones are continuous to great depth (5-6 km) and the contracts along these bordering zones are steeply dipping. Gravity interpretations show that the outer amphibolite-facies rocks are just as deep as the central greenschist-facies unit. Results of the present study suggest that the amphibolite-facies volcano-sedimentary rocks situated along the flanks of the KGB should also be included in the rift.

Olesen, Odleiv; Sandstad, Jan Sverre; Bjørlykke, Arne , 1992
Samtolkning av geodata i Kautokeino-Masi-området
;Norges geologiske undersøkelse;FAGRAPPORT;NGU-rapport; No.92.143;22 sider
Abstrakt:
Geofysiske, geokjemiske og geologiske data fra Kautokeino-grønnsteinsbeltet er samtolket for å påvise favorable områder for å finne nye Cu-Au minerali- seringer av Bidjovagge-type. Bilde-behandlingssystemet Erdas og det geograf- iske informasjonssystemet Arc/Info er benyttet ved denne samtolkningen. Aeromagnetiske (22.000 profil-km) og gravimetriske (2500 punkt) data er sammenstilt, griddet til 100 x 100 m rutenett og overført til Erdas og fram- stilt på Calcomp fargeplotter. Digital topografi er et 100 x 100 m grid fra Statens Kartverk og EM-data er også overført til bildebehandlingssystemet. Blotninger fra 12 foreløpige og trykte berggrunnskart i målestokk 1:50.000 er digitalisert (ca.6300 blotninger) og overført til det geografiske infor- masjonssystemet Arc/Info. Geofysisk tolkningskart er framstilt ved bruk av Erdas.Berggrunnsgeologisk kart er laget på tolkningsstasjon med kombinert bruk av Arc/Info og Erdas: Arc/Info for editering av vektor-data (geologi) og Erdas for prosessering av raster-data (geofysikk). På tolkningsstasjonen framtrer kartene som "overlay" over de ulike typer raster-data. Geokjemisk kart (Cu og Mn) er sammenstilt med geofysisk tolkningskart og elektromagnet- iske data for å påvise interessante områder med hensyn på Cu-Au mineraliser- inger. Feltarbeid er utført spesielt med tanke på undersøkelse av omvand- linger, sulfid-mineraliseringer og forkastningssoner.

Feltprøver:

Prøvenr.:

Prøvetype:

Diverse:
83127 Fastfjell
Prøvetaker :Sandstad, J.S/Olesen. O./...Vekt(kg) :2
Kommentar :py-cpy i karbonatårer i albitt-karbonatomvandlet metadiabas
Antall elementanalyser fra denne feltprøven = 2
Antall oksydanalyser fra denne feltprøven = 2
83128 Fastfjell
Prøvetaker :Sandstad, J.S./Olesen. O.
Kommentar :py+cpy årer/sprekkefyllinger i breksjert, grafittrik biotittskifer
NB! Alle analyseverdier er vist i slutten av utskriften.:

Analyseresultater
fra
Riednjajav'ri
Forekomst nr.18 i Kautokeino (2011) kommune.

Elementanalyser

( *=parts pr. million, #=parts pr.billion, Negative verdier betyr under deteksjonsgrensen.)
Prøvenr. Prøvetype V* Cr* Co* Ni* Cu* Zn* Rb*
83127 Fastfjell 360 162 197 1600 14 165
83127 Fastfjell 100 5 5 34 18200 36 5
------------------
Prøvenr. Sr* Y* Zr* Ba* Au#
83127 18 14 100 286 20.0
83127 21 100 245 240.0

Oksydanalyser

(Alle verdier er i %)
Prøvenr. Prøvetype SiO2 Al2O3 TiO2 Fe2O3 MnO MgO CaO
83127 Fastfjell 43.260 11.430 .730 9.690 .060 8.460 .960
83127 Fastfjell 54.040 15.160 3.140 8.890 .090 .130 3.220
------------------
Prøvenr. Na2O K2O P2O5 Loss Sum
83127 1.000 4.090 .070 18.290 98.00
83127 8.300 .210 .320 3.210 97.00