Norges geologiske undersøkelse
Malmdatabasen

Hårskoltan
Forekomst nr.58 i Karlsøy (1936) kommune.
(Sist oppdatert 21.feb.2005)

Utskrift generert 26.mai.2019
© Norges geologiske undersøkelseObjekttype : Forekomstområde Objekt nr.: 00.00
Navn: Hårskoltan Alternativt navn:
Hovedtype: Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn) Subtype: Kobber
Element(er): Cu,Zn,As
Vurdering
Økonomisk: Lite viktig , (Vurdering gjort 21.feb.2005 av IHLEN_PETER)
Hist intresse:
Aktivitet/Produksjon
Aktivitet: Røsking Reserver:
Prod. metode: Produksjon:
Prod. status: Tippvolum: 1 m3
Lokalisering
Fylke: Troms (19) Fylke forek. nr.: TR0257
Kommune: Karlsøy (1936) Unik objekt Id.: 1936.058.00.00
Kart 1:50000: Reinøy (1534-1) Kart 1:250000: Tromsø
Markeringspunkt: (Koordinatene ER bekreftet)
UTM sone: EU89-UTM Zone 34 Øst(m): 442465
Nøyaktighet: Nord(m): 7763701
Mineralisering
Æra: Proterozoikum Periode:
Datering: Metode:
Genese: Vulkeks Form: Lag
Hovedtextur: Båndet Min. fordeling: Semi-massiv
Kornstørrelse: Middelskornet (1-3 mm) Hovedomvandling:
Strøk/Fall: 220 / 55 Retning:
Feltstupning:
Strarigrafisk klassifikasjon av vertsbergart
Æra: Proterozoikum Periode:
Provins: Kaledonske grunnfjellsprovins Geotektonisk enhet: Ringvassøygrønnsteinsbeltet
Tektonisk complex: Intrusivt komplex:
Gruppe: Skogsfjordvatngruppn Formasjon: Hesfjordformasjonen
..
Fri tekst
Mineraliseringen ligger i SØ-helningen av Hårskoltan 400m.o.h. Ved UTM 442730 7764020 er det en vel 50m lang rustsone. Det er en sterkt forskifret keratofyr med enkelte 2-3cm mektige, finkornete, massive svovelkisbånd og noe arsenkis (prøve 01). Mektigheten på rustsonen er antatt i underkant av 10m (mye overdekning). Muligens er det samme mineralisering som kommer igjen ved UTM 442520 7763900 (skilt ved forkastning?). Her er ca. 10m mektig rusten keratofyr med enkelte få cm mektige, finkornete svovelkisbånd og uregelmessige svovelkis-årer og litt arsenkis og kobberkis (02). Det er endel kvartslinser i keratofyren. Ved UTM 442500 7763820 er det en 5m lang gjenrast avblotningsgrøft. Av stuffer ses samme svovelkis-båndete keratofyr. 20m mot vest er et 1/2m3 skjerp ved bekk. Heller ikke her blotning, men det ligger blokker av finkornet hvit kvartsitt (med rustbrun overflate) med middelskornet sinkblende og spor av svovelkis i mm-cm-bånd og uregelmessige årer (03 og 04). Også litt sinkblende i mm-mektige skjærende kvartsårer.

Mineralogi:

Relasjon:

Mineral:

Mengde:
Gangmineral Kvarts Hovedmineral (>10%)
Gangmineral Serisitt Underordnet mineral (1-10%)
Gangmineral Feltspat Underordnet mineral (1-10%)
Malmmineral Svovelkis Hovedmineral (>10%)
Malmmineral Sinkblende Underordnet mineral (1-10%)
Malmmineral Kobberkis Aksessorisk mineral (<1%)
Malmmineral Arsenkis Aksessorisk mineral (<1%)

Litologi:

Relasjon:

Bergart:

Opprinnelse:
Vertsbergart kvartsitt Sedimentær;...Opprinnelig bergart :Sandstein
Vertsbergart keratofyr Ekstrusiv;...Opprinnelig bergart :Tuff

Strukturer:

Lokalisering:

Type:

Orientring(360€):

Relasjon til min.:
Vertsbergart Foliasjon Strøk/Fall :220 / 55 Post-mineralisering ;...Effekt :Ingen

Operasjoner:

Fra - Til:

Aktivitet:

Kommentar :
1967 - 1967 Røsking Ledet av :EOS Prospect

Litteraturfortegnelser:
Fra NGU's Referansearkiv.:
Færden, Johannes , 1968
Hårskoltan sulfidmalmforekomster, Ringvassøy - Troms.
;Norges geologiske undersøkelse;TEKNISK RAPPORT;Bergarkivet; No.BA 4406;2 sider
Abstrakt:
Rapporten viser beliggenhet, geologisk oversikt og hvilke undersøkelser som er gjort. Resultater av undersøkelser gir ikke grunnlag for videre undersøkelser. Forekomstnr. forts.: 50273-74.

Minsaas, Ottar , 1980
Detaljkartlegging i Hessfjordområdet, Ringvassøy.
;Norges geologiske undersøkelse;FAGRAPPORT;NGU-rapport; No.1800/14E;14 sider
Abstrakt:
Det er gjort en kartlegging og prøvetaking av mineraliseringene i gullfeltet på Ringvassøya. Gullfeltet ligger i et overskjøvet grønnsteinsbelte som antas å ha kaledonsk alder. Mineraliseringen er knyttet til kvartsganger av små dimensjoner. De er fra dm til m tykkelse og et par titalls metre i utstrekning. To kryssende gangretninger finnes. Kvartsgangene i feltet anses foreløpig små og av liten økonomisk interesse.

Feltprøver:

Prøvenr.:

Prøvetype:

Diverse:
TR0257.02 Fastfjell
Prøvetaker :Wilberg, R./...Lager :Løkken
Kommentar :Fink. py-apy-min. i keratofyr.
Antall elementanalyser fra denne feltprøven = 1
NB! Alle analyseverdier er vist i slutten av utskriften.:


Objekttype : Lokalitet Objekt nr.: 01.00
Navn: Skjerp 1 Alternativt navn:
Hovedtype: Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn) Subtype: Kobber
Element(er): Zn Kis
Vurdering
Hist intresse:
Aktivitet/Produksjon
Aktivitet: Røsking Reserver:
Prod. metode: Produksjon:
Prod. status: Tippvolum:
Lokalisering
Fylke: Troms (19) Fylke forek. nr.: TR0257
Kommune: Karlsøy (1936) Unik objekt Id.: 1936.058.01.00
Kart 1:50000: Reinøy (1534-1) Kart 1:250000: Tromsø
Markeringspunkt: (Koordinatene ER bekreftet)
UTM sone: EU89-UTM Zone 34 Øst(m): 442675
Nøyaktighet: Nord(m): 7763821
Fri tekst
Ved UTM 442730 7764020 er det en vel 50m lang rustsone. Det er en sterkt forskifret keratofyr med enkelte 2-3cm mektige, finkornete, massive svovelkisbånd og noe arsenkis (prøve 01). Mektigheten på rustsonen er antatt i underkant av 10m (mye overdekning).

Feltprøver:

Prøvenr.:

Prøvetype:

Diverse:
TR0257.01 Fastfjell
Prøvetaker :Wilberg, R./...Lager :Løkken
Kommentar :Fink. py-apy-min. i keratofyr.
Antall elementanalyser fra denne feltprøven = 1
NB! Alle analyseverdier er vist i slutten av utskriften.:


Objekttype : Lokalitet Objekt nr.: 02.00
Navn: Skjerp 2 Alternativt navn:
Hovedtype: Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn) Subtype: Kobber
Element(er): Zn Kis
Vurdering
Hist intresse:
Aktivitet/Produksjon
Aktivitet: Røsking Reserver:
Prod. metode: Produksjon:
Prod. status: Tippvolum:
Lokalisering
Fylke: Troms (19) Fylke forek. nr.: TR0257
Kommune: Karlsøy (1936) Unik objekt Id.: 1936.058.02.00
Kart 1:50000: Reinøy (1534-1) Kart 1:250000: Tromsø
Markeringspunkt: (Koordinatene ER bekreftet)
UTM sone: EU89-UTM Zone 34 Øst(m): 442445
Nøyaktighet: Nord(m): 7763621
Fri tekst
Ved UTM 442500 7763820 er det en 5m lang gjenrast avblotningsgrøft. Av stuffer ses samme svovelkis-båndete keratofyr. 20m mot vest er et 1/2m3 skjerp ved bekk. Heller ikke her blotning, men det ligger blokker av finkornet hvit kvartsitt (med rustbrun overflate) med middelskornet sinkblende og spor av svovelkis i mm-cm-bånd og uregelmessige årer (03 og 04). Også litt sinkblende i mm-mektige skjærende kvartsårer.

Feltprøver:

Prøvenr.:

Prøvetype:

Diverse:
TR0257.03 Fastfjell
Prøvetaker :Wilberg, R./...Lager :Løkken
Kommentar :Sl-min. i kvartsitt.
Antall elementanalyser fra denne feltprøven = 1
TR0257.04 Fastfjell
Prøvetaker :Wilberg, R./...Lager :Løkken
Kommentar :Sl-min. i kvartsitt.
Antall elementanalyser fra denne feltprøven = 1
NB! Alle analyseverdier er vist i slutten av utskriften.:

Analyseresultater
fra
Hårskoltan
Forekomst nr.58 i Karlsøy (1936) kommune.

Elementanalyser

( *=parts pr. million, #=parts pr.billion, Negative verdier betyr under deteksjonsgrensen.)
Prøvenr. Prøvetype B* S% V* Cr* Mn* Fe% Co*
TR0257.01 Fastfjell 12 19.64 7 2 396 33.25 26
TR0257.02 Fastfjell 7 8.29 5 6 42 11.66 32
TR0257.03 Fastfjell -3 3.64 1 16 2223 8.33 10
TR0257.04 Fastfjell -3 5.15 2 -1 2254 9.27 11
------------------
Prøvenr. Ni* Cu* Zn* As* Sr* Mo* Rh# Pd# Ag*
TR0257.01 25 395 66 5756 2 -1 -5.0 -3.0 .8
TR0257.02 14 1146 41 12658 -1 1 -5.0 -3.0 4.6
TR0257.03 18 807 43421 90 105 -1 -5.0 -3.0 15.2
TR0257.04 17 418 66494 119 89 -1 -5.0 -3.0 6.9
------------------
Prøvenr. Cd* Sb* Ba* La* W* Pt# Au# Pb* Bi*
TR0257.01 .2 6 7 4 -2 -3.0 68.0 9 8
TR0257.02 .5 57 1 1 -2 -3.0 83.0 3 3
TR0257.03 221.1 529 2 1 217 -3.0 162.0 8 5
TR0257.04 401.8 249 2 1 695 -3.0 170.0 24 3
------------------
Prøvenr. Th* U*
TR0257.01 2 -5
TR0257.02 -2 -5
TR0257.03 -2 13
TR0257.04 -2 12