Norges geologiske undersøkelse
Malmdatabasen

Skyttemyr
Forekomst nr.13 i Froland (0919) kommune.
(Sist oppdatert 15.mar.2017)

Utskrift generert 26.jun.2019
© Norges geologiske undersøkelseObjekttype : Forekomstområde Objekt nr.: 00.00
Navn: Skyttemyr Alternativt navn:
Hovedtype: Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn) Subtype: Kobber
Element(er): Cu Zn Au kis Co
Vurdering
Økonomisk: Kan være viktig , (Vurdering gjort 23.feb.2001 av SANDSTAD_JAN_SVERRE)
Hist intresse:
Aktivitet/Produksjon
Aktivitet: Gruvedrift Reserver:
Prod. metode: Underjordsdrift Produksjon: 10 tusen tonn
Prod. status: Nedlagt Tippvolum: 500 m3
Lokalisering
Fylke: Aust-Agder (09) Fylke forek. nr.: AA0160
Kommune: Froland (0919) Unik objekt Id.: 0919.013.00.00
Kart 1:50000: Nelaug (1612-3) Kart 1:250000: Arendal
Markeringspunkt: (Koordinatene ER bekreftet)
UTM sone: EU89-UTM Zone 32 Øst(m): 482170
Nøyaktighet: Nord(m): 6490609
Mineralisering
Æra: Proterozoikum Periode: Mesoproterosoikum
Datering: Metode:
Genese: Vulkeks Form: Linse
Hovedtextur: Båndet Min. fordeling: Semi-massiv
Kornstørrelse: Middelskornet (1-3 mm) Hovedomvandling: Klorittisering
Strøk/Fall: 20 / 70 Retning:
Feltstupning:
Strarigrafisk klassifikasjon av vertsbergart
Æra: Proterozoikum Periode: Mesoproterosoikum
Provins: Sørnorske grunnfjellsprovins Geotektonisk enhet: Bamblekomplekset
Tektonisk complex: Intrusivt komplex:
Gruppe: Formasjon:
..
Fri tekst
Gruveområdet ligger på vestsida av Solheimsvannet, like øst for den kommunale veien mellom Blakstad og Nesgrenda. Sentralt i området finnes to sjakter som er inngjerdet, og tillegg er det flere andre åpninger over en lengde på ca. 160 m. Bech (1983) angir at det har vært drift på Bøylestad-Skyttemyr forekomstene i 70 år, mens produksjonstall foreligger bare for perioden 1866-1885. Malmen i Skyttemyr er fulgt ned til et dyp på nesten 200 m og vel 300 m langs strøket, og totalt skal det være tatt ut minst 10.000 tonn malm. Koordinatene til hovedforekomsten er lagt til den sørligste sjaktåpningen innenfor det inngjerdete området. Den nordlige sjaktåpningen er 30 m lengre NNØ og 20 m lengre SSV ligger Skyttemyr sør hvor bergartene best kan studeres. Malmsona er bra blottet, men ikke tilgjengelig i sørvestveggen av den sørlige sjaktåpningen. Den består der av årenettverk og aggregater av kobberkis-magnetkis i felsisk grunnmasse, og har en sann mektighet på 50-60 cm med orientering 20°/70°. Under malmsona finnes lys biotittgneis med svak sulfiddisseminasjon og med foliasjon 23°/60°. I heng opptrer amfibolittisk gneis som dels er mer biotittrik i kontakt mot malmsona. Ved den nordlige sjaktåpningen ligger kvartsittisk biotittgneis over amfibolitten igjen. Kvartsslirer og pegmatittårer, dels med sillimanitt, opptrer hyppig; i hovedsak i ligg og i malmsona. Representative prøver fra tippen viser at malmen i hovedsak er semi-massiv til kraftig disseminert, med årenettverk og aggregater av sulfider. Dominerende sulfidmineraler er kobberkis, sinkblende og magnetkis og tillegg er mindre mengder blyglans og tetrahedritt-tennantitt. De vanligste gangmineralene er kvarts, kloritt, feltspat og kalkspat. Kjemiske analyser viser at gull dels er sterkt anriket med den høyeste verdien (7,2 g/t Au) i båndet kobberkis-sinkblende malm (prøve .03). Høye verdier (4,0 g/t Au) er også registrert i prøver med semi-massiv, kobberkis-magnetkis+sinkblende (.01) og grovkornete kvartsårer med kobberkis og sinkblende (.02).

Foto:

Tatt av :

Motiv:
J.S. Sandstad Hovedsynken i Skyttemyr

Mineralogi:

Relasjon:

Mineral:

Mengde:
Gangmineral Kloritt Hovedmineral (>10%)
Gangmineral Kvarts Hovedmineral (>10%)
Gangmineral Feltspat Hovedmineral (>10%)
Gangmineral Kalkspat Underordnet mineral (1-10%)
Malmmineral Magnetkis Hovedmineral (>10%)
Malmmineral Sinkblende Hovedmineral (>10%)
Malmmineral Kobberkis Hovedmineral (>10%)
Malmmineral Svovelkis Underordnet mineral (1-10%)
Malmmineral Tennantitt Aksessorisk mineral (<1%)
Malmmineral Blyglans Aksessorisk mineral (<1%)

Litologi:

Relasjon:

Bergart:

Opprinnelse:
Sidebergart Amfibolittisk gneis Ekstrusiv;...Opprinnelig bergart :Basalt
Metamorf fase :Amfibolitt
Sidebergart Biotittgneis
Metamorf fase :Amfibolitt

Strukturer:

Lokalisering:

Type:

Orientring(360€):

Relasjon til min.:
Sidebergart Foliasjon Strøk/Fall :23 / 60 Post-mineralisering ;...Effekt :Modifiserer

Operasjoner:

Fra - Til:

Aktivitet:

Kommentar :
1866 - 1885 Regulær drift Ledet av :Bøilestad Kobberverk.
Produksjonstall foreligger for denne perioden, mens andre kilder angir at det var drift i 70 år.
1983 - 1983 Geologi Ledet av :ARCO Norway, Inc.
2000 - 2000 Prøvetaking Ledet av :NGU

Litteraturfortegnelser:
Fra NGU's Referansearkiv.:
Froland copper property, Norway.
;Norges geologiske undersøkelse;FAGRAPPORT;Bergarkivet; No.BA 4156;5 sider
Abstrakt:
Forekomsten omfatter Skytmyr, Boilestad og Sletne gruver sammen med flere skjerp. Malmsonen er omgitt av gneiser og kan følges opptil 3,2 km. Mineraliseringen er svovel og magnetkis med noe kobber. Det blir gitt en beskrivelse av gruvene og skjerpene mellom dem, hvor det tilslutt er behandlet gruvenes økonomi.

, 1885 (?)
Bøilestad, Skytmyr.
;Norges geologiske undersøkelse;TEKNISK RAPPORT;Bergarkivet; No.BA 3681;5 sider
Abstrakt:
Oversikt / tall for drift 1866-1885. Rapporten som er håndskrevet, gir gruvetekniske opplysninger.

Kvien, R. , 1961
Fahlbåndsonen Froland - Bøylestad.
;Norges geologiske undersøkelse;FAGRAPPORT;Bergarkivet; No.BA 3809;9 sider
Abstrakt:
Fahlsbåndsonene har et meget regelmessig forløp og synes ikke å ha tilkytning til noen bestemt bergartstype. Sonene kjennetegnes med rustutfelling, et sort belegg og alltid lukt av svovel. Enkelte steder forekommer flere parallelle soner. Synlige kiskorn er ikke alltid til stede, men ved Skytmyr har fahlbåndsonen dannet grunnlag for gruvedrift.

Bech, Lone , 1984
Detailed geological mapping of the Skyttemyr-Bøylestad ore and ist host-rock package, Bamble section, 1983.
;ARCO Norway;RAPPORT;Report; No.84-230-20;22 s. + v sider
Abstrakt:
The formerly mined Skyttemyr-Bøylestad ore is situated in the Froland district of the Bamble belt, Norway. The ore is a 2.5 km long horizon with Au-bearing, massive pyrrhotite-chalcopyrite-bodies, centrally located in the at least 15 km long north-east-striking Skyttemyr sulfide zone. This zone marks the border between a thick "normal" volcanic-sedimentary package to the east. Alternating biotite-quartz gneiss, garnet amphibolite, sillimmanite gneiss, quartzites, calc-silicates, carbonates, albitites and sulfide-bearing or rusty units constitute the last mentioned. The Skyttemyr sone is the most Au and sulfide-rich zone in the Al-rich package. East of this only traces of sulfide are found. Highest Au-values (max. = 2.94 ppm) are clearly confined to the central-most Cu-rich massive ore at Skyttemyr, and the Au-content decreases to trace values 1 km north and south of this location. Zn seems partly to show a reverse behaviour. [...]

Feltprøver:

Prøvenr.:

Prøvetype:

Diverse:
AA0160.01 Tipprøve
Prøvetaker :J.S. Sandstad/...Lager :Løkken
Kommentar :Semi-massiv kobberkis-sinkblende-magnetkis malm, kvartsøyne og kvarts-klorittrik grunnmasse, hovedtipp.
Antall elementanalyser fra denne feltprøven = 1
AA0160.02 Tipprøve
Prøvetaker :J.S. Sandstad/...Lager :Løkken
Kommentar :Kobberkis-sinkblende årer/strenger i grovkornet kvarts+sillimanitt, hovedtipp
Antall elementanalyser fra denne feltprøven = 1
AA0160.03 Tipprøve
Prøvetaker :J.S. Sandstad/...Lager :Løkken
Kommentar :Båndet kobberkis-sinkblende malm i kvartsrik grunnmasse, hovedtipp.
Antall elementanalyser fra denne feltprøven = 1
AA0160.04 Tipprøve
Prøvetaker :J.S. Sandstad/...Lager :Løkken
Kommentar :Massiv magnetkismalm med litt sinkblende, kobberkis, bergartsfragmenter og kvartsøyne, hovedtipp
Antall elementanalyser fra denne feltprøven = 1
AA0160.05 Tipprøve
Prøvetaker :J.S. Sandstad/...Lager :Løkken
Kommentar :Kobberkis-sinkblende aggregater/årer i svært finkornet kvartsrik grunnmasse, hovedtipp
Antall elementanalyser fra denne feltprøven = 1
AA0160.08 Tipprøve
Prøvetaker :J.S. Sandstad/...Lager :Løkken
Kommentar :Semi-massiv magnetkis-kobberkis+sinkblende malm, med mange runde bergartsfragmenter (nordligste tipp),
Antall elementanalyser fra denne feltprøven = 1
NB! Alle analyseverdier er vist i slutten av utskriften.:


Objekttype : Lokalitet Objekt nr.: 01.00
Navn: Skyttemyr sør Alternativt navn:
Hovedtype: Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn) Subtype: Kobber
Element(er): Cu Zn Au kis
Vurdering
Hist intresse:
Aktivitet/Produksjon
Aktivitet: Gruvedrift Reserver:
Prod. metode: Underjordsdrift Produksjon:
Prod. status: Nedlagt Tippvolum:
Lokalisering
Fylke: Aust-Agder (09) Fylke forek. nr.: AA0160
Kommune: Froland (0919) Unik objekt Id.: 0919.013.01.00
Kart 1:50000: Nelaug (1612-3) Kart 1:250000: Arendal
Markeringspunkt: (Koordinatene ER bekreftet)
UTM sone: EU89-UTM Zone 32 Øst(m): 482180
Nøyaktighet: Nord(m): 6490569
Fri tekst
Dette er en 8 m lang og 3-4 m bred vannfylt gruveåpning som ligger 20 m SSV for den sørligs sjaktåpningen. En 0,5-1 m bred malmsona med orientering 2º/70º er blotta i nordveggen. Aggregater og årenettverk av kobberkis opptrer i grå, kvartsrik bergart (prøve .06) som også er gjennomtrengt av flere, svakt sulfidførende kvartsganger. Den overlagres i øst av biotittførende hornblendegneis med foliasjon 12º/80º.

Mineralogi:

Relasjon:

Mineral:

Mengde:
Gangmineral Kvarts Hovedmineral (>10%)
Gangmineral Feltspat Hovedmineral (>10%)
Gangmineral Kloritt Underordnet mineral (1-10%)
Malmmineral Kobberkis Hovedmineral (>10%)
Malmmineral Magnetkis Hovedmineral (>10%)
Malmmineral Sinkblende Underordnet mineral (1-10%)

Litologi:

Relasjon:

Bergart:

Opprinnelse:
Sidebergart Biotittgneis
Metamorf fase :Amfibolitt
Sidebergart Amfibolittisk gneis Ekstrusiv;...Opprinnelig bergart :Basalt
Metamorf fase :Amfibolitt

Strukturer:

Lokalisering:

Type:

Orientring(360€):

Relasjon til min.:
Sidebergart Foliasjon Strøk/Fall :12 / 80 Post-mineralisering ;...Effekt :Modifiserer

Feltprøver:

Prøvenr.:

Prøvetype:

Diverse:
AA0160.06 Fastfjell
Prøvetaker :J.S. Sandstad/...Lager :Løkken
Kommentar :Årenettverk av kobberkis i finkornet kvartsrik grunnmasse, fast fjell sørligst i hovedgruva.
Antall elementanalyser fra denne feltprøven = 1
NB! Alle analyseverdier er vist i slutten av utskriften.:


Objekttype : Lokalitet Objekt nr.: 02.00
Navn: Dagskjæring Alternativt navn:
Hovedtype: Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn) Subtype: Kobber
Element(er): Cu Zn Au kis
Vurdering
Hist intresse:
Aktivitet/Produksjon
Aktivitet: Prøvedrift Reserver:
Prod. metode: Dagbrudd Produksjon:
Prod. status: Nedlagt Tippvolum:
Lokalisering
Fylke: Aust-Agder (09) Fylke forek. nr.: AA0160
Kommune: Froland (0919) Unik objekt Id.: 0919.013.02.00
Kart 1:50000: Nelaug (1612-3) Kart 1:250000: Arendal
Markeringspunkt: (Koordinatene ER bekreftet)
UTM sone: EU89-UTM Zone 32 Øst(m): 482260
Nøyaktighet: Nord(m): 6490629
Fri tekst
Et 8 m langt, 2 m bredt og opptil 4-5 m høyt dagbrudd er anlagt øst for sjaktåpningene med retning 338º fra vannet. Dette går bare i sidestein (i heng av malmsona) som består av finkornet, kvartsittisk gneis. Den gjennomskjæres av 10 cm brede rette kvartsganger og sene kvarts-kalkspat-hornblende årer. Ingen sulfidmineralisering er registrert.

Mineralogi:

Relasjon:

Mineral:

Mengde:
Gangmineral Kvarts Hovedmineral (>10%)
Gangmineral Feltspat Hovedmineral (>10%)
Gangmineral Biotitt Underordnet mineral (1-10%)

Litologi:

Relasjon:

Bergart:

Opprinnelse:
Sidebergart Kvartsittisk biotittgneis
Metamorf fase :Amfibolitt

Strukturer:

Lokalisering:

Type:

Orientring(360€):

Relasjon til min.:
Sidebergart Foliasjon Strøk/Fall :16 / 50


Objekttype : Lokalitet Objekt nr.: 03.00
Navn: Skyttemyr, sørligste skjæring Alternativt navn:
Hovedtype: Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn) Subtype: Kobber
Element(er): Cu Zn Au kis
Vurdering
Hist intresse:
Aktivitet/Produksjon
Aktivitet: Røsking Reserver:
Prod. metode: Produksjon:
Prod. status: Tippvolum:
Lokalisering
Fylke: Aust-Agder (09) Fylke forek. nr.: AA0160
Kommune: Froland (0919) Unik objekt Id.: 0919.013.03.00
Kart 1:50000: Nelaug (1612-3) Kart 1:250000: Arendal
Markeringspunkt: (Koordinatene ER bekreftet)
UTM sone: EU89-UTM Zone 32 Øst(m): 482169
Nøyaktighet: Nord(m): 6490530
Fri tekst
En 12 m lang, 2-3 m bred og 2-3 m høy dagskjæring med retning 5° går opp langs en rygg fra vannkanten, lengst sør i gruveområdet. Den er dels gjenrast. En 20-30 cm bred sone (10°/80°) med sulfidmineralisering som består av svak disseminasjon og korte strenger med kobberkis og magnetkis opptrer i finkornet biotittgneis (prøve .07). Analyser viser at denne sona også er noe anriket på gull (1,0 g/t ). Biotittgneis finnes også i ligg og er dels båndet og granatførende, mens amfibolrik gneis/amfibolitt opptrer i hengen.15 m lengre nord ligger et mindre, vannfylt og gjengrodd skjerp.

Mineralogi:

Relasjon:

Mineral:

Mengde:
Gangmineral Feltspat Hovedmineral (>10%)
Gangmineral Kvarts Hovedmineral (>10%)
Gangmineral Biotitt Underordnet mineral (1-10%)
Malmmineral Magnetkis Hovedmineral (>10%)
Malmmineral Kobberkis Underordnet mineral (1-10%)
Malmmineral Sinkblende Aksessorisk mineral (<1%)
Malmmineral Arsenkis Aksessorisk mineral (<1%)

Litologi:

Relasjon:

Bergart:

Opprinnelse:
Vertsbergart Biotittgneis
Metamorf fase :Amfibolitt
Sidebergart Amfibolitt Ekstrusiv;...Opprinnelig bergart :Basalt
Metamorf fase :Amfibolitt

Strukturer:

Lokalisering:

Type:

Orientring(360€):

Relasjon til min.:
Sidebergart Foliasjon Strøk/Fall :6 / 75 Post-mineralisering ;...Effekt :Modifiserer

Feltprøver:

Prøvenr.:

Prøvetype:

Diverse:
AA0160.07 Fastfjell
Prøvetaker :J.S. Sandstad/...Lager :Løkken
Kommentar :Svak disseminasjon av kobberkis og pyritt i finkornet biotittgneis, fast fjell i sørligste dagskjæring.
Antall elementanalyser fra denne feltprøven = 1
NB! Alle analyseverdier er vist i slutten av utskriften.:

Analyseresultater
fra
Skyttemyr
Forekomst nr.13 i Froland (0919) kommune.

Elementanalyser

( *=parts pr. million, #=parts pr.billion, Negative verdier betyr under deteksjonsgrensen.)
Prøvenr. Prøvetype B* S% V* Cr* Mn* Fe% Co*
AA0160.01 Tipprøve 2 12.60 66 157 332 23.27 349
AA0160.02 Tipprøve 6 9.80 1 26 187 6.56 125
AA0160.03 Tipprøve 7 9.63 13 37 368 8.49 167
AA0160.04 Tipprøve 2 19.90 38 101 383 32.14 530
AA0160.05 Tipprøve 3 5.11 92 126 527 7.10 57
AA0160.06 Fastfjell 5 9.65 17 56 195 11.66 104
AA0160.07 Fastfjell 3 2.18 200 437 348 6.51 100
AA0160.08 Tipprøve 2 12.20 177 222 294 24.25 270
------------------
Prøvenr. Ni* Cu* Zn* As* Sr* Mo* Pd# Ag* Cd*
AA0160.01 166 99999 14589 416 3 3 2.0 78.3 63.6
AA0160.02 26 21638 99999 3 3 8 1.0 22.8 437.8
AA0160.03 32 27138 99999 66 15 5 4.0 22.7 530.3
AA0160.04 574 10870 20951 477 11 7 8.0 5.9 81.9
AA0160.05 23 13828 41626 27 7 3 1.0 14.0 225.7
AA0160.06 30 84413 2335 222 4 3 5.0 103.2 17.7
AA0160.07 58 7789 1333 900 11 4 3.0 15.0 7.3
AA0160.08 351 10423 7168 83 8 5 3.0 4.0 29.6
------------------
Prøvenr. Sb* Ba* La* W* Pt# Au# Pb* Bi* Th*
AA0160.01 2 12 6 1 1.0 4013.0 52 101 2
AA0160.02 3 4 1 7 1.0 4044.0 28 43 1
AA0160.03 2 10 25 1 1.0 7182.0 106 100 9
AA0160.04 2 53 3 1 1.0 1171.0 35 32 1
AA0160.05 5 10 9 1 1.0 818.0 156 44 3
AA0160.06 7 20 4 7 1.0 820.0 108 89 1
AA0160.07 8 171 4 1 2.0 1109.0 142 74 1
AA0160.08 2 54 4 1 3.0 302.0 41 23 1
------------------
Prøvenr. U*
AA0160.01 4
AA0160.02 4
AA0160.03 4
AA0160.04 4
AA0160.05 8
AA0160.06 4
AA0160.07 4
AA0160.08 4