Norges geologiske undersøkelse
Natursteinsdatabasen

Tvedalen
Forekomst nr.636 i Larvik (0709) kommune.
(Sist oppdatert 14.jun.2017)

Utskrift generert 26.jun.2019
© Norges geologiske undersøkelseObjekttype : Forekomstområde Objekt nr.: 00.00
Navn: Tvedalen Alternativt navn:
Hovedtype: Blokkstein Subtype: Larvikitt
Vurdering
Økonomisk: Meget viktig , (Vurdering gjort 10.des.2001 av HELDAL_TOM)
Hist intresse:
Aktivitet/Produksjon
Aktivitet: Steinbrudd Reserver:
Prod. metode: Dagbrudd Produksjon:
Prod. status: I drift Tippvolum:
Lokalisering
Fylke: Vestfold (07) Fylke forek. nr.: VE0039
Kommune: Larvik (0709) Unik objekt Id.: 0709.636.00.00
Kart 1:50000: Porsgrunn (1713-2) Kart 1:250000: Skien
Markeringspunkt: (Koordinatene ER bekreftet)
UTM sone: EU89-UTM Zone 32 Øst(m): 549174
Nøyaktighet: Nord(m): 6544647
Forekomst
Litologi: Forvitringsfarge:
Æra: Paleozoikum Periode: Perm
Datering: Metode:
Genese: Dypbergart Form: Massiv
Hovedtextur: Strukturløs
Kornstørrelse: Hovedomvandling:
Strøk/Fall: Retning:
Feltstupning:
Strarigrafisk klassifikasjon av vertsbergart
Æra: Paleozoikum Periode:
Provins: Osloregionen Geotektonisk enhet:
Tektonisk complex: Intrusivt komplex: Larvik-Skrimbatolitten
Gruppe: Formasjon:
..
Beskrivelse
Tvedalen-forekomsten har vært i drift siden begynnelsen av 1900-tallet, men de fleste bruddene som drives i dag ble åpnet på 1960-tallet eller senere. Forekomsten dekker et område som er rundt 3,5 km langt og 2,5 km bredt, hvorav størstedelen av arealet er regulert til blokksteinsdrift. Den har i dag 16 brudd i drift med 6 firmaer involvert (derav 1 brudd som halvt også tilhører naboforekomsten, og 1 brudd med prøvedrift). For omtale av bruddene, se forekomstens underlokaliteter. Økonomisk sett er Tvedalen i dag Norges viktigste natursteinsforekomst. Det samlede årlige uttaket av kommersielle blokker er oppimot 60 000 kubikkmeter. Antas en gjennomsnittlig vrakprosent på 94 (varierer mellom 90-98 %), blir totalt årlig masseuttak rundt 1 million m3. Diamantwire-saging blir i økende grad anvendt som brytningsmetode i bruddene pga. bedre ressursutnyttelse og oftest større lønnsomhet enn konvensjonell boring og sprengning. Tvedalen tilhører det store dypbergartskomplekset av larvikitter som omgir Larvik. Forekomsten består av Tvedalstypen larvikitt. Denne typen utgjør en sone som brer seg ca. øst-vest i bue fra Barlindåsen/Auen og østover via Tvedalen mot sørlige del av Farrisvann. Tvedalstypen har grå til lys grå egenfarge og er en såkalt lys larvikittype. Fargespillet er dominert av blått, har god til meget kraftig intensitet og opptrer ganske tett. Både i nord og syd grenser Tvedalstypen mot Bassebutypen larvikitt. Denne er noe mindre blå i fargespillet (fargespill i lyseblått og sølv/bronse) og har normalt en svakere intensitet enn Tvedalstypen. Larvikittenes fargespill overlever selv betydelig forvitring, og er et sentralt, diagnostisk trekk under kartlegging av ulike typer. Larvikitt består i hovedsak av mineralet feltspat. Feltspaten er av en unik variant og det er denne som gjør larvikitt til en av verdens mest attraktive natursteinstyper. Feltspatkrystallene inneholder mikroskopiske lameller av plagioklasfeltspat og kalifeltspat i veksling. Det velkjente fargespillet er en optisk effekt, kalt schiller-effekt, som oppstår når lys brytes i disse krystallene. Utenom feltspaten, som er grovkornet, inneholder bergarten noen prosent av andre, hovedsaklig mørke mineraler som er fin- til middelskornige. Det kan også forekomme omvandlingsmineraler (dannet senere). Disse er svært finkornige. Tvedalstypen har opptil 3 cm store feltspatkrystaller. Disse er stort sett parallelt orientert og gir larvikittypen en ganske tydelig og god kløv (letteste splitteretning og plan hvor fargespillet kommer best fram). Innen forekomsten heller kløven/fargeplanet rundt 80 grader mot nord-nordøst. Parallelt med dette planet opptrer enkelte steder også en diffus fargebånding (magmatisk lagning), synlig som en veksling mellom lysere, mer feltspatrike bånd og mørkere bånd mer anriket på mørke mineraler. Forekomsten har en middels bra homogenitet. Intensiteten til fargespillet kan veksle fra god til meget kraftig over korte avstander. De fleste bruddene har kun deler av produksjonen i absolutt toppkvalitet. Tvedalstypen danner relativt høye åspartier i terrenget og på disse høydene er det ofte flere småtopper. Det er i åsene/forhøyningene det er størst sannsynlighet for å finne fjell som er massivt og "helt" nok til at det er mulig å ta ut kommersielle blokker. Forsenkninger fører mer oppsprukket fjell. Selv i et parti med "helt" fjell, relativt sett, er utnyttelsesgraden i Tvedalen-forekomsten likevel lav, oftest mindre enn 10 %. Dette har sammenheng med innslag av pegmatittårer, ganger, omvandlet stein, hvite stikk og oppsprekning - dvs. urenheter i fjellet som minker tilgangen på hele, feilfrie emner til blokk. Omvandling forekommer i partier (hovedsaklig bleking). Omvandlede partier er av redusert verdi pga. fargeendring (bleket, grønnlig eller rødlig) og ofte reduksjon eller "oppspisning" av fargespillet. I dagfjellsonen (øverste 10-20 m) finnes i tillegg ofte tynne, parallelle sprekker parallelt med fargeplanet, kalt "åpen kløv". Fenomenet antas å skyldes spenningsavlastning i fjellet langs terrengoverflaten, og er særlig vanlig i de "sprøeste" (minst porøse) larvikittypene. Potensiale: Tvedalen er som nevnt en forekomst av meget stor verdi og viktighet. Larvikittypen er svært attraktiv og lønnsom, og reservegrunnlaget er stort, forutsatt langsiktig og god driftsplanlegging.
Brukseksempler
Tvedalstypen larvikitt brukes til alle formål som bygningsstein, både innvendig og utendørs, - som fasadestein, fliser til gulv og vegger, trapper, bord- og benke-plater, interiør- og eksteriør-utsmykning, gravmonumenter, søyler, skulpturer, uteanlegg. Steintypen har de siste årene vært spesielt populær til kjøkkeninnredninger. Tvedalstypen regnes som meget holdbar, også utendørs i norsk klima. Dette har sammenheng med at feltspaten har uregelmessige korngrenser, hvilket gir god binding mellom kornene og gjør larvikittypen motstandsdyktig mot forvitring. Tvedalstypen brukes over hele verden, og eksempler kan finnes i nær sagt alle større byer. Brukseksempler: Innendørs: * Larvik Museum (gulvflis, dekorasjon) * Mercedes-Benz biler (interiør-utsmykning) Utendørs: * Ford bygningskompleks, Detroit (fasade) * Mercedes Benz hovedkvarter, København (fasade) * Moskéen til Sultanen av Brunei * Den Norske Bank, Larvik (fasade, søyler) * Glaxo Wellcome - bygningen, Aten (fasade) * Barclays Bank, Aten (fasade)
Beliggenhet
Tvedalen-forekomsten ligger ca. 15 km vest for Larvik langs asfaltert veg. Den er avgrenset i øst av Hallevatnet, i vest av Tvedalsveien, i sør av Tvedalsveien og Åros-forekomsten, og i nord av Fjellbo-Brånåklovås-forekomsten.

Operasjoner:

Fra - Til:

Aktivitet:

Kommentar :
1920 Regulær drift Ledet av :Diverse
Flere brudd i drift av ulike selskaper

Produkt:

Navn på produkt:
Lys larvikitt, Blue Pearl, Lys labrador
Attributter
Klassifikasjon : blokker Farge :Grålig
Fargespill :Blå Homogenitet :Middels god
Litologi :Monzonitt Kornstørrelse :Grovkornet (>3 mm)

Mineralogi:
Kalifeltspat Hovedmineral (>10%)
Plagioklas Hovedmineral (>10%)
Biotitt Underordnet mineral (1-10%)
Augitt Underordnet mineral (1-10%)
Nefelin Underordnet mineral (1-10%)
Magnetitt Underordnet mineral (1-10%)
Ilmenitt Underordnet mineral (1-10%)
Hornblende Underordnet mineral (1-10%)
Apatitt Aksessorisk mineral (<1%)
Serisitt Aksessorisk mineral (<1%)
Titanitt Aksessorisk mineral (<1%)
Olivin Aksessorisk mineral (<1%)
Epidot Aksessorisk mineral (<1%)
Klinozoisitt Aksessorisk mineral (<1%)
Kloritt Aksessorisk mineral (<1%)

Test av fysiske egenskaper:
Type test: Standard: Testverdi: Enhet:
Romdensitet DIN 52102 27,3 g/cm3
Trykkfasthet (min.) DIN 52105 130 N/mm2
Trykkfasthet (max.) DIN 52105 200 N/mm2
Bøyestrekkfasthet (min.) DIN 52112 12,5 N/mm2
Bøyestrekkfasthet (max.) DIN 52112 24,5 N/mm2
Slitasjetall ASTM C241-85 2,8 mm
Termisk utvidelseskoeffisient NBE-89 5 10/ C
Vannabsorbsjon (vekt %) DIN 52103 ,12 %

Foto:
Motiv :Polert plate

Litteraturfortegnelser:
Fra NGU's Referansearkiv.:
Heldal, Tom ; Kjølle, Idunn ; Beard, Les ; Tegner, Christian; Lynum, Rolf , 1999
Kartlegging av larvikitt mellom Sandefjord og Porsgrunn.
;Norges geologiske undersøkelse;FAGRAPPORT;NGU-rapport; No.99.059;68 sider
Abstrakt:
Regionale undersøkelser av larvikittforekomster mellom Sandefjord og Porsgrunn har blitt utført 1997 - 1999. Undersøkelsene har omfattet typekartlegging av larvikitt i felt, geofysiske målinger fra helikopter (magnetiske og radiometriske egenskaper samt VLF-målinger), tolkning av sprekke- og forkastningssoner samt undersøkelser av problemstillinger knyttet til omvandling av larvikittene. De ulike data er samtolket og sammenstilt i et geologisk kart. Totalt er 14 typer larvikitt kartlagt, vesentlig på basis i larvikittenes variasjoner i farge og tekstur. I rapporten vises utstrekningen til de ulike larvikittypene, og det gis en vurdering av reserve grunnlaget for de ulike typene. Videre beskrives også hvordan oppsprekning og omvandling fordeler seg i området, og det gis til slutten kortfattet oppsummering av hvilke aspekter som er av stor betydning i prospektering etter larvikittforekomster.


Objekttype : Lokalitet Objekt nr.: 01.00
Navn: Aak-feltet Alternativt navn:
Hovedtype: Blokkstein Subtype: Larvikitt
Vurdering
Hist intresse:
Aktivitet/Produksjon
Aktivitet: Steinbrudd Reserver:
Prod. metode: Dagbrudd Produksjon:
Prod. status: I drift Tippvolum:
Lokalisering
Fylke: Vestfold (07) Fylke forek. nr.: VE0039
Kommune: Larvik (0709) Unik objekt Id.: 0709.636.01.00
Kart 1:50000: Porsgrunn (1713-2) Kart 1:250000: Skien
Markeringspunkt: (Koordinatene IKKE bekreftet)
UTM sone: EU89-UTM Zone 32 Øst(m): 548702
Nøyaktighet: Nord(m): 6544116
Beskrivelse
Aak-feltet ligger langt vest i Tvedalen, i det sørvestlige hjørnet av forekomsten. Aak-bruddet er ett av de eldste i Tvedalen. Larvik Granite AS gjenåpnet driften her i 1987. Årsproduksjonen av kommersielle blokker ligger for tiden på 5500 m3 og forventes i nær framtid å nå et nivå omkring 6500-7000 m3. Salgsnavnet på steinen herfra er "Blue Pearl LG". Reservene antas å være store. Larvikitten fra Aak er brukt bl.a. som fasadekledning på Barclays Bank i Aten i Hellas. I partier av bruddet er larvikitten bleket og lysere enn vanlig. Dette kommer av en type omvandling, som generelt også angriper fargespillet slik at dette blir svakere enn i den friskere steinen. Bleket larvikitt fra Aak-bruddet har likevel mye blått farvespill igjen og selger bra, f.eks. har den blitt brukt som fasadestein på Glaxo Wellcome-bygningen i Aten.


Objekttype : Lokalitet Objekt nr.: 02.00
Navn: Vevja Alternativt navn:
Hovedtype: Blokkstein Subtype: Larvikitt
Vurdering
Hist intresse:
Aktivitet/Produksjon
Aktivitet: Steinbrudd Reserver:
Prod. metode: Dagbrudd Produksjon:
Prod. status: I drift Tippvolum:
Lokalisering
Fylke: Vestfold (07) Fylke forek. nr.: VE0039
Kommune: Larvik (0709) Unik objekt Id.: 0709.636.02.00
Kart 1:50000: Porsgrunn (1713-2) Kart 1:250000: Skien
Markeringspunkt: (Koordinatene ER bekreftet)
UTM sone: EU89-UTM Zone 32 Øst(m): 548819
Nøyaktighet: Nord(m): 6544719
Beskrivelse
Vevja-bruddet ligger på vestsiden av Vardåsen og litt sør for Storås-bruddet til Lundhs Labrador AS. Vevja er ett av 3 brudd firmaet Johs. Nilsen & Co AS driver i Vardås-området.

Operasjoner:

Fra - Til:

Aktivitet:

Kommentar :
Regulær drift Ledet av :Johs. Nilsen & Co AS
2002 - 2002 Prøvetaking Ledet av :NGU
Blokkprøve, - polert plate er laget. Prøve IK2.


Objekttype : Lokalitet Objekt nr.: 03.00
Navn: Tuften Alternativt navn: AS Granit
Hovedtype: Blokkstein Subtype: Larvikitt
Vurdering
Hist intresse:
Aktivitet/Produksjon
Aktivitet: Steinbrudd Reserver:
Prod. metode: Dagbrudd Produksjon:
Prod. status: I drift Tippvolum:
Lokalisering
Fylke: Vestfold (07) Fylke forek. nr.: VE0039
Kommune: Larvik (0709) Unik objekt Id.: 0709.636.03.00
Kart 1:50000: Porsgrunn (1713-2) Kart 1:250000: Skien
Markeringspunkt: (Koordinatene IKKE bekreftet)
UTM sone: EU89-UTM Zone 32 Øst(m): 549300
Nøyaktighet: Nord(m): 6544350
Beskrivelse
Tuften-bruddet ligger på sørsiden av Vardåsen og like vestenfor Rønningen-bruddet til Johs. Nilsen & Co AS. Tuften blir også kalt AS Granit, fordi dette firmaet sto for driften i mange år. I dag er det Lundhs Labrador AS som driver bruddet. Årsproduksjonen av kommersielle blokker er 3500 - 5000 m3. Salgsnavnet på steinen herfra er "Blue Pearl GT".


Objekttype : Lokalitet Objekt nr.: 04.00
Navn: Arent Alternativt navn: Arnt-feltet
Hovedtype: Blokkstein Subtype: Larvikitt
Vurdering
Hist intresse:
Aktivitet/Produksjon
Aktivitet: Steinbrudd Reserver:
Prod. metode: Dagbrudd Produksjon:
Prod. status: I drift Tippvolum:
Lokalisering
Fylke: Vestfold (07) Fylke forek. nr.: VE0039
Kommune: Larvik (0709) Unik objekt Id.: 0709.636.04.00
Kart 1:50000: Porsgrunn (1713-2) Kart 1:250000: Skien
Markeringspunkt: (Koordinatene IKKE bekreftet)
UTM sone: EU89-UTM Zone 32 Øst(m): 549500
Nøyaktighet: Nord(m): 6544249
Beskrivelse
Arent-bruddet ligger på sør-sørøstsiden av Vardås og like østenfor Rønningen-bruddet til Johs. Nilsen & Co AS. Arent er ett av de mange bruddene Lundhs Labrador AS driver i Tvedalen-forekomsten. Det har en årsproduksjon av kommersielle blokker på 3000 - 4000 m3. Salgsnavnet på Arent-larvikitten er "Blue Pearl LL".


Objekttype : Lokalitet Objekt nr.: 05.00
Navn: Bjørndalen Alternativt navn:
Hovedtype: Blokkstein Subtype: Larvikitt
Vurdering
Hist intresse:
Aktivitet/Produksjon
Aktivitet: Steinbrudd Reserver:
Prod. metode: Dagbrudd Produksjon:
Prod. status: I drift Tippvolum:
Lokalisering
Fylke: Vestfold (07) Fylke forek. nr.: VE0039
Kommune: Larvik (0709) Unik objekt Id.: 0709.636.05.00
Kart 1:50000: Porsgrunn (1713-2) Kart 1:250000: Skien
Markeringspunkt: (Koordinatene IKKE bekreftet)
UTM sone: EU89-UTM Zone 32 Øst(m): 549670
Nøyaktighet: Nord(m): 6545018
Beskrivelse
Bjørndalen-bruddet ligger i et åsparti like nordøst for Vardås. Det drives av Lundhs Labrador AS. Steinen herfra holder et ganske homogent utseende. Årsproduksjonen av kommersielle blokker er stor i dette bruddet, muligens den største i Tvedalen-forekomsten: 8000 - 10000 m3. Salgsnavnet på Bjørndalen-larvikitten er "Blue Pearl LL".


Objekttype : Lokalitet Objekt nr.: 06.00
Navn: Røysås Alternativt navn: Østskogen "R"
Hovedtype: Blokkstein Subtype: Larvikitt
Vurdering
Hist intresse:
Aktivitet/Produksjon
Aktivitet: Prøvedrift Reserver:
Prod. metode: Dagbrudd Produksjon:
Prod. status: I drift Tippvolum:
Lokalisering
Fylke: Vestfold (07) Fylke forek. nr.: VE0039
Kommune: Larvik (0709) Unik objekt Id.: 0709.636.06.00
Kart 1:50000: Porsgrunn (1713-2) Kart 1:250000: Skien
Markeringspunkt: (Koordinatene IKKE bekreftet)
UTM sone: EU89-UTM Zone 32 Øst(m): 550813
Nøyaktighet: Nord(m): 6543742
Beskrivelse
Røysås-bruddet ligger i østre del av Tvedalen-forekomsten, litt østenfor Østskogen-bruddet. Lundhs Labrador AS driver prøvedrift her. Røysås kalles også Østskogen "R".


Objekttype : Lokalitet Objekt nr.: 07.00
Navn: Fugleleikåsen Alternativt navn:
Hovedtype: Blokkstein Subtype: Larvikitt
Vurdering
Hist intresse:
Aktivitet/Produksjon
Aktivitet: Steinbrudd Reserver:
Prod. metode: Dagbrudd Produksjon:
Prod. status: I drift Tippvolum:
Lokalisering
Fylke: Vestfold (07) Fylke forek. nr.: VE0039
Kommune: Larvik (0709) Unik objekt Id.: 0709.636.07.00
Kart 1:50000: Porsgrunn (1713-2) Kart 1:250000: Skien
Markeringspunkt: (Koordinatene IKKE bekreftet)
UTM sone: EU89-UTM Zone 32 Øst(m): 550458
Nøyaktighet: Nord(m): 6544396
Beskrivelse
Fugleleikås-bruddet ligger ganske sentralt i forekomsten, litt øst for den nordre Tvedalen-gården. Det drives av Norwegian Pearl AS. Årlig produksjon av kommersielle blokker er 2000 - 3000 m3. Salgsnavnet på steinen herfra er "Blue Pearl NP". Fugleleikås-larvikitten har blitt brukt på bl.a. Moskéen til Sultanen av Brunei.


Objekttype : Lokalitet Objekt nr.: 08.00
Navn: Oterrønningen Alternativt navn:
Hovedtype: Blokkstein Subtype: Larvikitt
Vurdering
Hist intresse:
Aktivitet/Produksjon
Aktivitet: Steinbrudd Reserver:
Prod. metode: Dagbrudd Produksjon:
Prod. status: I drift Tippvolum:
Lokalisering
Fylke: Vestfold (07) Fylke forek. nr.: VE0039
Kommune: Larvik (0709) Unik objekt Id.: 0709.636.08.00
Kart 1:50000: Porsgrunn (1713-2) Kart 1:250000: Skien
Markeringspunkt: (Koordinatene IKKE bekreftet)
UTM sone: EU89-UTM Zone 32 Øst(m): 551125
Nøyaktighet: Nord(m): 6544600
Beskrivelse
Oterrønningen ligger i østre del av forekomsten, litt sørvest for Kryssgardssetra. Bruddet drives av Saga Pearl AS. Det er det eldste av to brudd firmaet driver i området. Det andre er åpnet like østenfor, i Regnpiggåsen.


Objekttype : Lokalitet Objekt nr.: 09.00
Navn: Almenningen Alternativt navn:
Hovedtype: Blokkstein Subtype: Larvikitt
Vurdering
Hist intresse:
Aktivitet/Produksjon
Aktivitet: Steinbrudd Reserver:
Prod. metode: Dagbrudd Produksjon:
Prod. status: I drift Tippvolum:
Lokalisering
Fylke: Vestfold (07) Fylke forek. nr.: VE0039
Kommune: Larvik (0709) Unik objekt Id.: 0709.636.09.00
Kart 1:50000: Porsgrunn (1713-2) Kart 1:250000: Skien
Markeringspunkt: (Koordinatene IKKE bekreftet)
UTM sone: EU89-UTM Zone 32 Øst(m): 551095
Nøyaktighet: Nord(m): 6544901
Beskrivelse
Almenningen-bruddet ligger i østre del av forekomsten, litt vest for Kryssgardssetra og rett nord for Oterrønningen-bruddet til Saga Pearl AS. Det ble tidligere drevet av Fritzøe Blue Pearl AS. I dag drives bruddet av Lundhs Labrador AS. Steinen har en homogen og god farve. Årsproduksjonen av kommersielle blokker er 2000 - 3000 m3. Salgsnavnet på Almenningen-larvikitten er "Blue Pearl TF".


Objekttype : Lokalitet Objekt nr.: 10.00
Navn: Rønningen Alternativt navn:
Hovedtype: Blokkstein Subtype: Larvikitt
Vurdering
Hist intresse:
Aktivitet/Produksjon
Aktivitet: Steinbrudd Reserver:
Prod. metode: Dagbrudd Produksjon:
Prod. status: I drift Tippvolum:
Lokalisering
Fylke: Vestfold (07) Fylke forek. nr.: VE0039
Kommune: Larvik (0709) Unik objekt Id.: 0709.636.10.00
Kart 1:50000: Porsgrunn (1713-2) Kart 1:250000: Skien
Markeringspunkt: (Koordinatene IKKE bekreftet)
UTM sone: EU89-UTM Zone 32 Øst(m): 549414
Nøyaktighet: Nord(m): 6544273
Beskrivelse
Rønningen-bruddet ligger på sørsiden av Vardås, ca. midt mellom Tvedalsveien og åstoppen og mellom Lundhs Labrador sine brudd Tuften og Arent. Rønningen er ett av 3 brudd firmaet Johs. Nilsen & Co AS driver i Vardås-området.


Objekttype : Lokalitet Objekt nr.: 11.00
Navn: Østskogen Alternativt navn:
Hovedtype: Blokkstein Subtype: Larvikitt
Vurdering
Hist intresse:
Aktivitet/Produksjon
Aktivitet: Steinbrudd Reserver:
Prod. metode: Dagbrudd Produksjon:
Prod. status: I drift Tippvolum:
Lokalisering
Fylke: Vestfold (07) Fylke forek. nr.: VE0039
Kommune: Larvik (0709) Unik objekt Id.: 0709.636.11.00
Kart 1:50000: Porsgrunn (1713-2) Kart 1:250000: Skien
Markeringspunkt: (Koordinatene IKKE bekreftet)
UTM sone: EU89-UTM Zone 32 Øst(m): 550549
Nøyaktighet: Nord(m): 6543650
Beskrivelse
Østskogen-bruddet ligger i østre del av forekomsten, litt nordøst for den søndre Tvedalen-gården. Det drives av Lundhs Labrador AS. Årlig produksjon av kommersielle blokker er 3000 - 5000 m3. Salgsnavnet på Østskogen-larvikitten er "Blue Pearl LL".


Objekttype : Lokalitet Objekt nr.: 12.00
Navn: Storås Alternativt navn:
Hovedtype: Blokkstein Subtype: Larvikitt
Vurdering
Hist intresse:
Aktivitet/Produksjon
Aktivitet: Steinbrudd Reserver:
Prod. metode: Dagbrudd Produksjon:
Prod. status: I drift Tippvolum:
Lokalisering
Fylke: Vestfold (07) Fylke forek. nr.: VE0039
Kommune: Larvik (0709) Unik objekt Id.: 0709.636.12.00
Kart 1:50000: Porsgrunn (1713-2) Kart 1:250000: Skien
Markeringspunkt: (Koordinatene IKKE bekreftet)
UTM sone: EU89-UTM Zone 32 Øst(m): 548702
Nøyaktighet: Nord(m): 6545182
Beskrivelse
Storås-bruddet ligger i et åsparti litt nordvest for Vardås. Det drives av Lundhs Labrador AS. Årlig produksjon av kommersielle blokker er 3000 - 5000 m3. Salgsnavnet på steinen herfra er "Blue Pearl LL". Storås-larvikitten har blitt brukt bl.a. på Den Norske Bank i Larvik (fasadekledning og søyler).


Objekttype : Lokalitet Objekt nr.: 13.00
Navn: Utklevåsen Alternativt navn:
Hovedtype: Blokkstein Subtype: Larvikitt
Vurdering
Hist intresse:
Aktivitet/Produksjon
Aktivitet: Steinbrudd Reserver:
Prod. metode: Dagbrudd Produksjon:
Prod. status: I drift Tippvolum:
Lokalisering
Fylke: Vestfold (07) Fylke forek. nr.: VE0039
Kommune: Larvik (0709) Unik objekt Id.: 0709.636.13.00
Kart 1:50000: Porsgrunn (1713-2) Kart 1:250000: Skien
Markeringspunkt: (Koordinatene IKKE bekreftet)
UTM sone: EU89-UTM Zone 32 Øst(m): 550900
Nøyaktighet: Nord(m): 6544350
Beskrivelse
Utklevås-bruddet ligger i midtpartiet til østre del av Tvedalen-forekomsten og litt sørvest for Oterrønningen-bruddet til Saga Pearl AS. Utklevåsen ble tidligere drevet av Fritzøe Blue Pearl AS. I dag drives bruddet av Lundhs Labrador AS. Årsproduksjonen av kommersielle blokker er 2000 - 4000 m3. Salgsnavnet på larvikitten herfra er "Blue Pearl LL".


Objekttype : Lokalitet Objekt nr.: 14.00
Navn: Vevjeås Nord Alternativt navn:
Hovedtype: Blokkstein Subtype: Larvikitt
Vurdering
Hist intresse:
Aktivitet/Produksjon
Aktivitet: Steinbrudd Reserver:
Prod. metode: Dagbrudd Produksjon:
Prod. status: I drift Tippvolum:
Lokalisering
Fylke: Vestfold (07) Fylke forek. nr.: VE0039
Kommune: Larvik (0709) Unik objekt Id.: 0709.636.14.00
Kart 1:50000: Porsgrunn (1713-2) Kart 1:250000: Skien
Markeringspunkt: (Koordinatene ER bekreftet)
UTM sone: EU89-UTM Zone 32 Øst(m): 549400
Nøyaktighet: Nord(m): 6545880
Beskrivelse
Bruddet ligger i Vevjeås Nord, 1 km rett nord for Vardås. Dette er helt nord i Tvedalen-forekomsten og i grensesonen til Fjellbo-Brånåklovås-forekomsten. Bruddet har en veksling av både Tvedalstype og Bassebutype larvikitt og kan sies å halvt tilhøre begge forekomster. Fra 1999 har det vært drevet av Rolf Willy Nilsen AS. Dette var en av medeierne i det foregående driftsselskapet Monzonite AS, som drev bruddet fra 1970- eller 80-tallet og fram til 1998. Det ble da en kort driftshvile i forbindelse med at den andre medeieren, AS Prospektering, gikk ut, og Rolf Willy Nilsen AS overtok Monzonite AS.


Objekttype : Lokalitet Objekt nr.: 15.00
Navn: Vardåstoppen Alternativt navn:
Hovedtype: Blokkstein Subtype: Larvikitt
Vurdering
Hist intresse:
Aktivitet/Produksjon
Aktivitet: Steinbrudd Reserver:
Prod. metode: Dagbrudd Produksjon:
Prod. status: I drift Tippvolum:
Lokalisering
Fylke: Vestfold (07) Fylke forek. nr.: VE0039
Kommune: Larvik (0709) Unik objekt Id.: 0709.636.15.00
Kart 1:50000: Porsgrunn (1713-2) Kart 1:250000: Skien
Markeringspunkt: (Koordinatene IKKE bekreftet)
UTM sone: EU89-UTM Zone 32 Øst(m): 549349
Nøyaktighet: Nord(m): 6544700
Beskrivelse
Bruddet ligger i østre del av Vardåsens toppsone. Vardåstoppen er ett av 3 brudd firmaet Johs. Nilsen & Co AS driver i Vardås-området.


Objekttype : Lokalitet Objekt nr.: 16.00
Navn: Regnpiggåsen Alternativt navn:
Hovedtype: Blokkstein Subtype: Larvikitt
Vurdering
Hist intresse:
Aktivitet/Produksjon
Aktivitet: Steinbrudd Reserver:
Prod. metode: Dagbrudd Produksjon:
Prod. status: I drift Tippvolum:
Lokalisering
Fylke: Vestfold (07) Fylke forek. nr.: VE0039
Kommune: Larvik (0709) Unik objekt Id.: 0709.636.16.00
Kart 1:50000: Porsgrunn (1713-2) Kart 1:250000: Skien
Markeringspunkt: (Koordinatene IKKE bekreftet)
UTM sone: EU89-UTM Zone 32 Øst(m): 551600
Nøyaktighet: Nord(m): 6544550
Beskrivelse
Bruddet er det østligste i forekomsten, lokalisert i Regnpiggåsen nær Hallevatnet og sør for Kryssgardssetra. Det drives av Saga Pearl AS og er relativt nytt i forhold til bruddet Oterrønningen, som firmaet har drevet i lengre tid like vestenfor.


Objekttype : Lokalitet Objekt nr.: 17.00
Navn: Vardås Alternativt navn:
Hovedtype: Blokkstein Subtype: Larvikitt
Vurdering
Hist intresse:
Aktivitet/Produksjon
Aktivitet: Steinbrudd Reserver:
Prod. metode: Dagbrudd Produksjon:
Prod. status: I drift Tippvolum:
Lokalisering
Fylke: Vestfold (07) Fylke forek. nr.: VE0039
Kommune: Larvik (0709) Unik objekt Id.: 0709.636.17.00
Kart 1:50000: Porsgrunn (1713-2) Kart 1:250000: Skien
Markeringspunkt: (Koordinatene IKKE bekreftet)
UTM sone: EU89-UTM Zone 32 Øst(m): 549149
Nøyaktighet: Nord(m): 6544611

Operasjoner:

Fra - Til:

Aktivitet:

Kommentar :
Regulær drift Ledet av :Lundhs Labrador

Produkt:

Navn på produkt:
Blue Pearl
Attributter
Klassifikasjon : blokker Farge :Blålig
Fargespill :Blå Homogenitet :Middels god
Litologi :Monzonitt Kornstørrelse :Grovkornet (>3 mm)

Foto:
Motiv :Polert plate


Objekttype : Lokalitet Objekt nr.: 18.00
Navn: Vardås vest Alternativt navn:
Hovedtype: Blokkstein Subtype: Larvikitt
Vurdering
Hist intresse:
Aktivitet/Produksjon
Aktivitet: Steinbrudd Reserver:
Prod. metode: Dagbrudd Produksjon:
Prod. status: I drift Tippvolum:
Lokalisering
Fylke: Vestfold (07) Fylke forek. nr.: VE0039
Kommune: Larvik (0709) Unik objekt Id.: 0709.636.18.00
Kart 1:50000: Porsgrunn (1713-2) Kart 1:250000: Skien
Markeringspunkt: (Koordinatene IKKE bekreftet)
UTM sone: EU89-UTM Zone 32 Øst(m): 549867
Nøyaktighet: Nord(m): 6544851