Norsk versjon
THE INDUSTRIAL MINERAL DATABASE
Deposit Area 1736 - 307
(Last updated 20.mai.2019)

Name of Deposit Area : Raudfjellet
(Object Id : 1736,307,00,00)

Location
County : Nord-Trøndelag (17) Municipality : Snåsa (1736)
Map 1:50000: Gjevsjøen (1823-2) Map 1:250000: Grong
Marking point: Longitude: 12.8737690 Latitude: 64.0897910
EU89-UTM Zone 33 (Coordinates IS confirmed)
X-coord: 396349 m. Y-coord: 7108750 m.

Commodity
Main Type: Magnesium minerals Sub Type: Magnesite

Production
Activity: Exploration Reserves:
Prod. method: Production:
Prod. status: Not yet active Volume of dump:

Importance
Public: National Importance (reg. 17.02.2015)
Economical: Very significant , (Confirmed 20.feb.2004 by Havard Gautneb)

Mineralization
Era: Period:
Dating: Method:
Genesis: Form:
Main texture: Min. distribution:
Main grain size:
Strike/Dip: Direction:
Plunge:
Stratigraphic classification of host rock
Era: Period:
Province:
Geotec.unit:
Tectonic complex:
Igneous complex:
Group: Formation:

Information(s) in free text format
Description
Variabelt serpentinisert dunitt. Den friskeste dunitten holder kun ca. 10 % serpentin og resten olivin, mens den sterkest omvandlede dunitten i NV er en ren serpentinitt. Den mylonittiske skyvesonen i SØ var primært en høytemperatur mylonitt med olivin, pyroksen, etc. Denne tidlige strukturen er så kuttet av årer og smålinser av olivin som indikerer metamorf mobilisering også ved høye temperaturer (Sturt og Ramsay, Bilag 1 i Nilsson et al. 1999).. Forekomsten kan være resurs både som serpentinisert dunitt og som magnesitt forekomsten, Beliggeheten er imidlertid ugusntig langt fra og sjø.
Free text
Forekomsten ligger ved sydenden av Grønningen i Snåsafjellene. Dette er ingen ren magnesittforekomst, men megnesitt utgjør hovedmineralet i bergarten listwaenitt. Listwaenitten igjen utgjør hoveddelen av en 4,5 km lang hydrotermalsone som består av listwaenitt og kleberstein. Denne sonen følger grensen mellom den mafiske (gabbroide) og den ultramafiske (dunittiske) delen av Raudfjellet ofiolittfragment. Mektigheten basert på borhull BH3 og det man ser av f.eks. Hallarhaugen er på det meste rundt 50 m, og estimerte tonnasjer (kartlagt og rekognoseringsboret) er store. Bare i Hallarhaugen er det estimert ca 2 millioner tonn magnesitt. Listwaenitten består foruten av magnesitt av mindre mengder kvarts og dolomitt. Videre inneholder den små mengder talk og kloritt samt oksyder. Lokalt kommer MgO-innholdet opp i 40 %, men i gjennomsnitt er det betydelig lavere.

Bibliography:
From NGU's Reference Archive:
Stigh, Jimmy , 1979
Ultramafites and detrial serpentinites in the central and southern parts of the Caledonian Allochthon in Scandinavia.
;Chalmers Tekniska Högskola. Geologiska Institutionen;AVHANDLING;Publikation; No.A 27;222 s. pages
Abstract:
Ultramafic rocks and detrial serpentinites in the central and southern part of the allochthon in Scandinavia have been investigated. The ultramafic bodies consist mainly of peridotites and olivinites, which are more or less serpentinised. Dunites, serpentinites, soapstones, sagvandites, harzburgites, and cortlandites also occur. These ultramafites appear as parts of layered intrusions and as isolated tectonic lenses. The latter are focussed in the present paper; they compose the great majority (>90 %) of the ultramafic rocks in the Scandinavian Caledonides. This category of rocks is referred to here as solitary, primitive ultramafites; being entirely composed of ultramafic material of mantle-like composition. (...)

Kautsky, Fritz E. , 1978
New occurrences of mega-lenses of the Särv Nappe in northern Trøndelag, Norway.
;Norsk geologisk forening;TIDSSKRIFTARTIKKEL;Norsk geologisk tidsskrift; No.58 (3);237-240 pages
Abstract:
Frie emneord: Linseformet lag ; Gang The Särv Nappe can be traced westwards from Jämtland into Trøndelag where it appears as large scale lenses. The latter are dominated by tholeiitid dikes intruded into feldspathic sandstones. The internal structure of these lenses is revealed in the orientations of the dikes, showing that the units have been rotated. The existence of these lenses provides new evidence of pitch-and-swell deformation of the nappe pile.

Nilsson, Lars Petter; Sturt, Brian A.; Ramsay, Donald McDonald , 1999
Ofiolittundersøkelser i Snåsa og Lierne: en rekognosering for å påvise mulig økonomisk interessante forekomster av malm, industrimineraler og naturstein.
;Norges geologiske undersøkelse;FAGRAPPORT;NGU-rapport; No.99.114;92 pages
Abstract:
(Forkortet) Rapporten oppsummerer resultater fra befaring av ofiolittfragmenter i Snåsa og Lierne i månedsskiftet juni-juli samt en kort oppfølgingtur i oktober 1999. Etter undersøkelse av en hel rekke ofiolittfragmenter står vi igjen med to som det er klart verd å følge opp med hensyn til mineralressurs-potensialet nemlig Raudfjellet i Snåsa og FJellraudberget i Lierne.

Nilsson, Lars Petter , 2000
Oppfølgingsarbeidet på magnesitt, talk og kleberstein i Raudfjellet, Snåsa
;Norges geologiske undersøkelse;FAGRAPPORT;NGU-rapport; No.2000.127;190 pages
Abstract:
Fortrolig til 7.mars 2003 Rapporten oppsummerer resultatene av oppfølgende overflatekartlegging, kjerne- boring og bergartsanalyser fra hydrotermalsonen gjennom Raudfjellet ofiolitt- fragment i Snåsafjellene.Oppfølgingen har bygd direkte på rekognoseringsunder- søkelser utført i 1999. Rapporten er i hovedsak en beskrivende feltrapport hvor de to økonomisk mest interessante bergartene, listwaenitt (potensielt magnesitt råstoff) og kleberstein (potensielt råstoff for talk og blokkstein) behandles separat og segmentvis. De enkelte segmenter utgjør avgrensede delområder langs den 4,5 km lange hydrotermalsonen der det økonomiske potensialet ansees størst. Foruten listwaenitt og kleberstein omtales også varianter av grønn, hydrotermal omvandlet gabbro som opptrer på hengsiden av listwaenitten samt serpentinitt i klebersteinens umiddelbare liggkontakt. Begge disse vurderes som blokkstein. I tillegg er det gjort rekognoserende analyser på dunitt/metadunitt som olivin- råstoff.

Foslie, S. , 1959
Jævsjø Geologisk kart. Berggrunnskart; Jævsjø; 1:100 000; trykt i farger;
;Norges geologiske undersøkelse;KART

Name of Locality : Raudbergstjønna, Raudfjellet
(Object Id : 1736,307,01,00)

Location
County : Nord-Trøndelag (17) Municipality : Snåsa (1736)
Map 1:50000: Gjevsjøen (1823-2) Map 1:250000: Grong
Marking point: Longitude: 12.8552300 Latitude: 64.0773980
EU89-UTM Zone 33 (Coordinates IS confirmed)
X-coord: 395400 m. Y-coord: 7107399 m.

Commodity
Main Type: Magnesium minerals Sub Type: Magnesite


Name of Locality : Rotvelten, Raudfjellet
(Object Id : 1736,307,02,00)

Location
County : Nord-Trøndelag (17) Municipality : Snåsa (1736)
Map 1:50000: Gjevsjøen (1823-2) Map 1:250000: Grong
Marking point: Longitude: 12.8651620 Latitude: 64.0869710
EU89-UTM Zone 33 (Coordinates IS confirmed)
X-coord: 395920 m. Y-coord: 7108449 m.

Commodity
Main Type: Magnesium minerals Sub Type: Magnesite


Name of Locality : Hallarhaugen, Raudfjellet
(Object Id : 1736,307,03,00)

Location
County : Nord-Trøndelag (17) Municipality : Snåsa (1736)
Map 1:50000: Gjevsjøen (1823-2) Map 1:250000: Grong
Marking point: Longitude: 12.8738030 Latitude: 64.0893420
EU89-UTM Zone 33 (Coordinates IS confirmed)
X-coord: 396349 m. Y-coord: 7108699 m.

Commodity
Main Type: Magnesium minerals Sub Type: Magnesite


Name of Locality : Merkesbekken, Raudfjellet
(Object Id : 1736,307,04,00)

Location
County : Nord-Trøndelag (17) Municipality : Snåsa (1736)
Map 1:50000: Gjevsjøen (1823-2) Map 1:250000: Grong
Marking point: Longitude: 12.8767070 Latitude: 64.0916290
EU89-UTM Zone 33 (Coordinates IS confirmed)
X-coord: 396500 m. Y-coord: 7108949 m.

Commodity
Main Type: Magnesium minerals Sub Type: Magnesite


Name of Locality : Merkesbekkmyra, Raudfjellet
(Object Id : 1736,307,05,00)

Location
County : Nord-Trøndelag (17) Municipality : Snåsa (1736)
Map 1:50000: Gjevsjøen (1823-2) Map 1:250000: Grong
Marking point: Longitude: 12.8866970 Latitude: 64.0951860
EU89-UTM Zone 33 (Coordinates IS confirmed)
X-coord: 396999 m. Y-coord: 7109330 m.

Commodity
Main Type: Magnesium minerals Sub Type: Magnesite

Production
Activity: Exploration Reserves:
Prod. method: Production:
Prod. status: Volume of dump:


Name of Locality : Rypsnargrubba, Raudfjellet
(Object Id : 1736,307,06,00)

Location
County : Nord-Trøndelag (17) Municipality : Snåsa (1736)
Map 1:50000: Gjevsjøen (1823-2) Map 1:250000: Grong
Marking point: Longitude: 12.8957060 Latitude: 64.0981890
EU89-UTM Zone 33 (Coordinates IS confirmed)
X-coord: 397450 m. Y-coord: 7109649 m.

Commodity
Main Type: Magnesium minerals Sub Type: Magnesite

Production
Activity: Exploration Reserves:
Prod. method: Production:
Prod. status: Volume of dump:


Name of Locality : Holdesmoen
(Object Id : 1736,307,07,00)

Location
County : Nord-Trøndelag (17) Municipality : Snåsa (1736)
Map 1:50000: Gjevsjøen (1823-2) Map 1:250000: Grong
Marking point: Longitude: 12.8568990 Latitude: 64.0823610
EU89-UTM Zone 33 (Coordinates IS confirmed)
X-coord: 395499 m. Y-coord: 7107950 m.

Commodity
Main Type: Magnesium minerals Sub Type: Magnesite

Production
Activity: Exploration Reserves:
Prod. method: Production:
Prod. status: Volume of dump:


Name of Locality : Båtstøa
(Object Id : 1736,307,08,00)

Location
County : Nord-Trøndelag (17) Municipality : Snåsa (1736)
Map 1:50000: Gjevsjøen (1823-2) Map 1:250000: Grong
Marking point: Longitude: 12.8637270 Latitude: 64.0869500
EU89-UTM Zone 33 (Coordinates IS confirmed)
X-coord: 395849 m. Y-coord: 7108449 m.

Commodity
Main Type: Magnesium minerals Sub Type: Magnesite

Production
Activity: Exploration Reserves:
Prod. method: Production:
Prod. status: Volume of dump:


Name of Locality : Hallarhaugen
(Object Id : 1736,307,09,00)

Location
County : Nord-Trøndelag (17) Municipality : Snåsa (1736)
Map 1:50000: Gjevsjøen (1823-2) Map 1:250000: Grong
Marking point: Longitude: 12.8737690 Latitude: 64.0897910
EU89-UTM Zone 33 (Coordinates IS confirmed)
X-coord: 396349 m. Y-coord: 7108750 m.

Commodity
Main Type: Magnesium minerals Sub Type: Magnesite

Production
Activity: Exploration Reserves:
Prod. method: Production:
Prod. status: Volume of dump:


Name of Locality : Rypsnargrubba
(Object Id : 1736,307,10,00)

Location
County : Nord-Trøndelag (17) Municipality : Snåsa (1736)
Map 1:50000: Gjevsjøen (1823-2) Map 1:250000: Grong
Marking point: Longitude: 12.8926310 Latitude: 64.0981450
EU89-UTM Zone 33 (Coordinates IS confirmed)
X-coord: 397300 m. Y-coord: 7109650 m.

Commodity
Main Type: Magnesium minerals Sub Type: Magnesite

Production
Activity: Exploration Reserves:
Prod. method: Production:
Prod. status: Volume of dump:


The fact sheet was created on 26.05.2019

Questions or comments regarding the fact sheet can be emailed to:
Havard.Gautneb@ngu.no
Copyright © 2019 Geological Survey of Norway