English version
MALMDATABASEN
Forekomstområde 1640 - 007
(Sist oppdatert 15.feb.2019)

Navn på forekomstområde : Fjellsjø gruve
(Objekt Id : 1640,007,00,00)
Forekomstområdet tilhører provinsen : Nordgruvefeltet
Borekjerner fra forekomstområdet: Se borehullsområde Fjellsjø gruve

Lokalisering
Fylke : Sør-Trøndelag (16) Kommune : Røros (1640)
Kart 1:50000: Røros (1720-3) Kart 1:250000: Røros
Markeringspunkt: Lengdegrad: 11.2727710 Breddegrad: 62.6911370
EU89-UTM Zone 32 (Koordinatene ER bekreftet)
X-koord: 616318 m. Y-koord: 6953227 m.

Materialtype
Hovedtype: Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn) Subtype: Sink
Element(er): Kis Zn Cu
Produksjon
Aktivitet: Prøvedrift Reserver: 1750 tusen tonn
Prod. metode: Underjordsdrift Produksjon:
Prod. status: Nedlagt Tippvolum: 10000 m3

Betydning
Offentlig: Liten betydning (reg. 18.02.2015)
Økonomisk: Lite viktig , (Stadfestet 18.okt.2001 av Terje Bjerkgård)

Produkt
Element/produkt Gehalt/Kvalitet
CU 2,1 %
KIS
ZN 8,3 %

Operasjoner
Fra - Til Aktivitet Kommentar
1945 - 1945 Geofysikk Selskap/Institusjon:Geofysisk malmleting
1945 - 1955 Kjerneboring Selskap/Institusjon:Røros Kobberverk
1951 - 1951 Geofysikk Selskap/Institusjon:Geofysisk Malmleting
1953 - 1956 Prøvedrift Selskap/Institusjon:Røros Kobberverk
1975 - 1975 Geofysikk Selskap/Institusjon:NGU, Geofysisk Avdeling
1975 - 1975 Kjerneboring Selskap/Institusjon:Røros Kobberverk
1997 - 1997 Prøvetaking Selskap/Institusjon:NGU-mineralressurser

Mineralisering
Æra: Paleozoikum Periode: Ordovicium
Datering: Metode:
Genese: Vulkeks Form: Plate
Hovedtextur: Båndet Min. fordeling: Massiv
Kornstørrelse: Middelskornet (1-3 mm) Hovedomvandling: Klorittisering
Strøk/Fall: Retning:
Feltstupning:
Stratigrafisk klassifikasjon av vertsbergart
Æra: Paleozoikum Periode: Ordovicium
Provins: Kaledonidene
Geotek.enhet: Rørosdekkekomplekset
Tektonisk complex:
Intrusivt komplex:
Gruppe: Aursund Group Formasjon:

Mineralogi
Relasjon Mineral Mengde
Gangmineral Kalkspat Hovedmineral (>10%)
Gangmineral Kvarts Hovedmineral (>10%)
Gangmineral Kloritt Hovedmineral (>10%)
Gangmineral Serisitt Underordnet mineral (1-10%)
Gangmineral Biotitt Underordnet mineral (1-10%)
Malmmineral Sinkblende Hovedmineral (>10%)
Malmmineral Svovelkis Hovedmineral (>10%)
Malmmineral Magnetkis Hovedmineral (>10%)
Malmmineral Kobberkis Underordnet mineral (1-10%)
Malmmineral Magnetitt Underordnet mineral (1-10%)
Malmmineral Blyglans Aksessorisk mineral (<1%)

Litologi:
Relasjon Bergart Opprinnelse
Sidebergart Båndet kloritt-muskovittsk. Sedimentær
Opprinnelig bergart :Tuffitt
Metamorf fase :Grønnskifer

Strukturer
Lokalisering: Type: Orientring(360€): Relasjon til min.:
Sidebergart Foliasjon Strøk/Fall :103 / 16 Post-mineralisering ;...Effekt :Kontrollerer

Opplysning(er) i fritekstformat
Fri tekst
Fjellsjøforekomsten ble funnet i 1945 ved Turam-målinger. På grunnlag av diamantboringer i perioden 1945-1953 og nye Turam-målinger i 1951, ble forsøksdrift satt i gang i 1953. Det ble drevet ned en slepsynk til ca. 80 meters dyp (lengde 120 m) med tverrorter for å undersøke forekomsten. Forekomsten er plateformet, med stor utstrekning (min.2000 m i Ø-V retning og bredde 200-450 m). Den ligger fra 30-80 m under dagen og er relativt flattliggende med et slakt fall mot øst. Malmen består av pyritt med mindre mengder sinkblende og kobberkis. Mektigheten viste seg for liten til drift og hengfjellet viste seg også å være av meget dårlig kvalitet. Undersøkelsene ble derfor innstilt i 1956. Ny boring i 1975 viste tilstedeværelse av underliggende malmsone, ca 35 m under hovedsonen, bestående av flere striper med massivmineralisering bestående av pyritt, magnetkis, kobberkis og sinkblende. SP i det ene borhullet som gikk gjennom sonen antyder enten en begrenset utstrekning eller lav ledningsevne på denne mineraliseringen. Adkomst til gruva er en dels gjengrodd 1.5 km lang traktorveg som tar av vestover fra veien langs Orvsjøen mot Mugg-gruva. Det er ingen blotninger av malmsonen, slepsynken er gjenmurt, sjakthus og en av arbeidsbrakkene er revet, mens en annen av brakkene brukes nå som hytte. Siden det ikke har vært ordinær drift, gir imidlertid tipphaugene (ca. 10000 m3) et inntrykk av malmen. Hovedtypen synes å være en diffust båndet, relativt finkornet, pyritt-sinkblendemalm med noe kobberkis og magnetkis. En annen type er en massiv magnetkis-kobberkis-sinkblende-pyrittmalm med karakteristiske, rundede 1-5 cm kvarts-fragmenter og 1-2 cm glimmerskifer- fragmenter. Pyritt opptrer i 1-4 mm porfyroblaster som euhedrale kuber. Denne typen er også karakteristisk i særlig Rødalen og Muggruva. Klorittskifer og kvarts-sericittskifer opptrer assosiert med bånd av massivmalm. Sidebergarter er kvartsrik, psammittisk kloritt-muskovittskifer og båndet (cm-dm skala), tuffittisk (?) muskovitt-klorittskifer med opptil cm-store amfibolnåler i garbentekstur.

Litteraturfortegnelser:
Fra NGU's Referansearkiv.:
Sakshaug, G.F.; Brækken, H. , 1945
Elektromagnetisk kartering i området mellom Muggruben - Kongens gr.- Rødalen grube.
;Norges geologiske undersøkelse;FAGRAPPORT;NGU-rapport; No.42;12 sider
Abstrakt:
Det var stilt som oppgave å rekognosere gjenstående partier mellom tidligere undersøkte områder ved Kongens, Rødalen, Sextus og Mugg gruber (kfr rap- portene 16, 24 og 30). Det samlete areal av de gjenstående partier er ca. 31 km2. Ved foreliggende undersøkelse ble det utført 500 per. el.magn. målinger (Turam) på vanlig måte. På grunn av mannskapsmangel måtte målingene innstilles før undersøkelsene var fullført. Et areal på 22 km2 ble rekognosert. Resultater av målingene: I området øst for Store Fjellsjø ble det påvist en plateformet leder som strekker seg inn under sjøen. Målingene tyder på at lederen ikke fortsetter med styrke av betydning på vestsiden av sjøen. Det ble umiddelbart boret et hull på den indikerte leder øst for sjøen, og på- truffet 0,5 meter mektig svovelkis i 40 meter dyp. I rapporten over målingene er det foreslått videre boringer på malmsonen.

Singsaas, P. ; Brækken, H. , 1952
Geofysisk undersøkelse Fjellsjøfeltet, Glåmos.
;Norges geologiske undersøkelse;FAGRAPPORT;NGU-rapport; No.85;10 sider
Abstrakt:
Ved målingene som GM i 1945 foretok i området Kongens gr. - Mugg-gruben ble det ved sydenden av Store Fjellsjø påvist en flattliggende leder som delvis ligger under sjøen (kfr. GM rapport nr. 42). Ved boringer på østsiden av sjøen ble det konstatert at den indikerte leder består av kobberkis og sinkholdig svovelkis - magnetkis og ligger 30 - 70 meter under dagen. Oppgaven ved foreliggende undersøkelse var i første rekke å få klarlagt malmforekomstens utstrekning under Store Fjellsjø. Målingene måtte derfor foregå mens sjøen var islagt. Samtidig skulle den øvrige del av forekomsten undersøkes noe nøyere. Det ble foretatt el.magn. målinger (Turam) dels ved konduktiv dels ved induktiv strømtilførsel til undergrunnen. Målefeltet har en utstrekning på 3,5 km2. Målingene tyder på at forekomsten kan betraktes som en flattliggende lineal som er minst 2 200 meter lang. Bredden kan variere fra anslagsvis 200 til 450 meter. Målingene viser at mektigheten/ledningsevnen er uregelmessig. De rikeste partier av forekomsten ligger trolig øst for Store Fjellsjø. Innen utgangen av 1951 var det boret 16 hull på forekomsten.

Singsaas, Per , 1976
EM målinger i borhull 288, Fjellsjøfeltet.
;Norges geologiske undersøkelse;FAGRAPPORT;NGU-rapport; No.1384;7 sider
Abstrakt:
Fjellsjøforekomsten ble funnet ved Turammålinger i 1945. Den er plateformet og flattliggende. Utstrekningen er ganske stor, men mektigheten liten. Malmen ligger 30-80 meter under dagen og består hovedsakelig av svovelkis med kobberkis og sinkblende. Borhull 288 er påsatt vertikalt og ble boret til 300 meter dyp for å sondere muligheten av å finne malm lenger nede. I ca. 85 meter dyp ble det påtruffet en underliggende sone med striper av kis. I de dypere deler av hullet ble det ikke funnet noe av interesse. EM borhullsmålingene ble utført på vanlig måte. Det ble også gjort forsøk med Sp-målinger Det ble påvist anomalier både på Fjellsjøforekomsten og på den underliggende sone. Rapporten konkluderer med at det bør overveies å foreta videre undersøkelser inntil et dyp av 50-75 meter under Fjellsjøforekomsten.

Logn, Ø. ; Brækken, H. , 1950
Geofysisk undersøkelse Store Fjellsjø.
;Norges geologiske undersøkelse;FAGRAPPORT;NGU-rapport; No.84;6 sider
Abstrakt:
I forbindelse med boringer etter malm hadde man støtt på relativt store mektigheter av morene og ikke kommet ned til fast fjell. Formålet med målingene var å bestemme mektigheten av overdekket i noen punkter. Det ble foretatt motstandsmålinger ved den såkalte Wennermetode. I alt 7 punkter ble målt.

Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
ST0020.01 Tipprøve
Prøvetaker :Terje Bjerkgård/Leif Furuhaug/...Lager :Løkken/...Vekt(kg) :2
Kommentar :Meget massiv, diffust båndet kobberkis-sinkblende- pyrittmalm. Bånding på cm-skala mellom pyritt+/-kobberkisbånd og sinkblenderike bånd. Pyritt i -3 mm store euhedrale kuber.
Antall registrerte elementanalyser = 1
ST0020.02 Tipprøve
Prøvetaker :Terje Bjerkgård/Leif Furuhaug/...Lager :Løkken/...Vekt(kg) :2
Kommentar :Massiv båndet pyritt-kobberkis malm med spredt sinkblende og magnetkis. Bånding definert av variasjon i størrelse av pyrittkuber og innhold. Pyritt i kuber 1-3 mm.
Antall registrerte elementanalyser = 1
ST0020.03 Tipprøve
Prøvetaker :Terje Bjerkgård/Leif Furuhaug/...Lager :Løkken/...Vekt(kg) :2
Kommentar :Massiv, finkornet (mm-korn) båndet (mm-skala) og foldet pyritt-sinkblende malm. Matriks vesentlig kalsitt.
Antall registrerte elementanalyser = 1
ST0020.04 Tipprøve
Prøvetaker :Terje Bjerkgård/Leif Furuhaug/...Lager :Løkken/...Vekt(kg) :2
Kommentar :Kvarts-sericittskifer med spredt, finkornet pyritt. Noe kobberkis
Antall registrerte elementanalyser = 1
ST0020.05 Tipprøve
Prøvetaker :Terje Bjerkgård/Leif Furuhaug/...Lager :Løkken/...Vekt(kg) :2
Kommentar :Massiv magnetkis-sinkblende-pyritt malm med noe kobberkis. Hyppige 1-5 cm rundede kvarts-fragmenter og 1-2 cm sericitt-klorittskifer fragmenter. Pyritt opptrer i 2-4 mm euhedrale kuber (porfyroblaster) i finkornet matriks av andre sulfider.
Antall registrerte elementanalyser = 1
ST0020.06 Tipprøve
Prøvetaker :Terje Bjerkgård/Leif Furuhaug/...Lager :Løkken/...Vekt(kg) :2
Kommentar :Uregelmessig sliret og foldet sericitt-kvarts-klorittskifer med spredte pyrittkuber og streker av magnetkis.
Antall registrerte elementanalyser = 1
NB! Alle analyseverdier er vist i slutten av utskriften.:


Analyseresultater
fra
Forekomstområde 1640 - 007 Fjellsjø gruve

Elementanalyser

( *=parts pr. million, #=parts pr.billion, Negative verdier betyr under deteksjonsgrensen.)
Prøvenr. Prøvetype Cu* Zn* Pb* Co* Ni* Ag* Au#
ST0020.01 Tipprøve 27689 57837 1763 254 25 16.8 245.0
ST0020.02 Tipprøve 44924 91206 1402 297 21 20.1 313.0
ST0020.03 Tipprøve 2737 99999 3964 116 5 9.7 37.0
ST0020.04 Tipprøve 4958 6110 700 92 36 4.5 57.0
ST0020.05 Tipprøve 11450 99999 892 252 73 3.1 44.0
ST0020.06 Tipprøve 460 807 26 22 66 .5 -1.0
------------------
Prøvenr. Pt# Pd# As* Cd* Ba* Mo* Sb* Bi* S%
ST0020.01 3.0 3.0 64 148.5 16 14.00 5 68 41.20
ST0020.02 -1.0 1.0 58 232.9 3 12.00 -3 72 42.60
ST0020.03 3.0 3.0 51 342.5 11 8.00 -3 73 37.60
ST0020.04 3.0 1.0 57 12.4 14 6.00 -3 40 8.32
ST0020.05 8.0 2.0 25 318.0 20 11.00 -3 41 34.40
ST0020.06 3.0 2.0 7 1.5 30 -1.00 3 9 .76
------------------
Prøvenr. V* Cr* Mn* Fe% Th* U* W* Sr* La*
ST0020.01 2 -1 167 25.64 7.00 -8.00 -2 1.0 -1.00
ST0020.02 1 -1 187 27.42 8.00 -8.00 -2 2.0 -1.00
ST0020.03 6 6 1324 19.29 5.00 -8.00 -2 118.0 -1.00
ST0020.04 5 6 50 8.64 7.00 -8.00 5 5.0 4.00
ST0020.05 7 9 521 31.07 8.00 -8.00 -2 3.0 3.00
ST0020.06 47 71 926 6.58 12.00 -8.00 -2 5.0 19.00
------------------
Prøvenr. B*
ST0020.01 -3
ST0020.02 -3
ST0020.03 3
ST0020.04 4
ST0020.05 -3
ST0020.06 -3


Faktaarket ble generert 26.06.2019

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
Jan.Sandstad@ngu.no
eller til
Agnes.Raaness@ngu.no
Copyright © 2019 Norges geologiske undersøkelse