English version
MALMDATABASEN
Forekomstområde 1640 - 049
(Sist oppdatert 25.okt.2001)

Navn på forekomstområde : Klasberget
(Objekt Id : 1640,049,00,00)

Lokalisering
Fylke : Sør-Trøndelag (16) Kommune : Røros (1640)
Kart 1:50000: Røros (1720-3) Kart 1:250000: Røros
Markeringspunkt: Lengdegrad: 11.5717820 Breddegrad: 62.6571980
EU89-UTM Zone 32 (Koordinatene ER bekreftet)
X-koord: 631766 m. Y-koord: 6950023 m.

Materialtype
Hovedtype: Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn) Subtype: Kobber
Element(er): Kis Cu
Produksjon
Aktivitet: Gruvedrift Reserver:
Prod. metode: Underjordsdrift Produksjon:
Prod. status: Nedlagt Tippvolum: 5500 m3

Betydning
Offentlig: Liten betydning (reg. 18.02.2015)
Økonomisk: Lite viktig , (Stadfestet 23.okt.2001 av Terje Bjerkgård)
Historisk: Ja , (Stadfestet 23.okt.2001 av Terje Bjerkgård)

Produkt
Element/produkt Gehalt/Kvalitet
CU
KIS

Operasjoner
Fra - Til Aktivitet Kommentar
1652 - 1693 Regulær drift Selskap/Institusjon:Røros Kobberverk/Øresunds Verk
1742 - 1742 Prøvedrift Selskap/Institusjon:Røros Kobberverk
Lensing av øvre nivåer.
1935 - 1935 Geofysikk Selskap/Institusjon:Geofysisk malmleting
1994 - 1944 Geofysikk Selskap/Institusjon:Geofysisk Malmleting
1997 - 1997 Prøvetaking Selskap/Institusjon:NGU-mineralressurser

Mineralisering
Æra: Paleozoikum Periode: Ordovicium
Datering: Metode:
Genese: Vulkeks Form: Plate
Hovedtextur: Båndet Min. fordeling: Massiv
Kornstørrelse: Finkornet (<1 mm) Hovedomvandling: Klorittisering
Strøk/Fall: Retning:
Feltstupning:
Stratigrafisk klassifikasjon av vertsbergart
Æra: Paleozoikum Periode: Ordovicium
Provins: Kaledonidene
Geotek.enhet: Rørosdekkekomplekset
Tektonisk complex: Essandsjø-Øyfjell Nappe
Intrusivt komplex:
Gruppe: Aursund Group Formasjon:

Mineralogi
Relasjon Mineral Mengde
Gangmineral Kvarts Hovedmineral (>10%)
Gangmineral Kloritt Underordnet mineral (1-10%)
Gangmineral Biotitt Underordnet mineral (1-10%)
Gangmineral Amfibol Underordnet mineral (1-10%)
Gangmineral Serisitt Underordnet mineral (1-10%)
Gangmineral Granat Underordnet mineral (1-10%)
Malmmineral Magnetkis Hovedmineral (>10%)
Malmmineral Kobberkis Underordnet mineral (1-10%)
Malmmineral Sinkblende Underordnet mineral (1-10%)

Litologi:
Relasjon Bergart Opprinnelse
Sidebergart Båndet klorittskifer Sedimentær
Opprinnelig bergart :Tuffitt
Metamorf fase :Grønnskifer

Strukturer
Lokalisering: Type: Orientring(360€): Relasjon til min.:
Sidebergart Foliasjon Strøk/Fall :262 / 10 Post-mineralisering ;...Effekt :Kontrollerer

Opplysning(er) i fritekstformat
Fri tekst
Klasberget gruver ligger ca. 3 km NØ for Storwartzfeltet og består egentlig av to atskilte forekomster som er mineralogisk forskjellige. Det er et nivå i lia ned mot gården Svensvollen og et annet oppe på snaufjellet 60-90 m høyere i terrenget. Historikk (gjelder begge forekomster, tatt fra Dahle, 1894, R. Falck-Muus, upubl. og Braastad, 1919): Forekomsten ble funnet i 1648 og mutet av Rørosverkets bergskriver Claus Rasmussen i 1658. Gruven ble sammen med Brekken skjerp (Gruvsjø- forekomsten - ST0170) og Klinkenberg gruve (ST0193) først drevet som Øresunds Verk, senere overtatt av Røros Kobberverk. Driften var diskontinuerlig, fram til 1691, senere usikkert. Det øvre nivået ble lenset i 1742, men det ble ingen produksjonsdrift. Det var også prøvedrift i nedre nivå under 1. verdenskrig. Falck-Muus refererer til Langberg som sier at malmen ble brutt på en rekke steiltstående, men diskontinuerlige linser med kobberkis og mener også malmen var "god og rik" Braastad refereret til Gruveingeniøren ved Kobberverket som anslår gehalten til 4-5 % Cu i malmgangen på nedre nivå. Malmfunnet førte også til at Nøren smeltehytte i Os ble bygget. Gruva på toppen av Klasberget består av en lengre stoll ca. 5-7 m under bakkenivå og drifter ut fra dette. På grunn av det grunne nivået, er en rekke av driftene gjenrast. Stollen er ca. 65 m lang og går i SØ-NV retning (130 grader). Det er også en større røsk rett nord for trigonometrisk punkt. Totalt tippvolum anslås til ca. 5500 kbm. Det er ca.300 kbm massiv magnetkis med noe kobberkis og sinkblende utskeidet på tipphaugen og tilsvarende mineralisering er blottlagt i en av de gjenraste driftene i form av en ca. 50 cm sone omgitt av kloritt-omvandling og også på tipphaugen ved røsken. Røsken er 9x5 m i omriss og ca. 2 m dyp (vannfylt). Tippvolumet er ca. 40 kbm. Mineraliseringen synes å bestå av en flattliggende malmlinse, mindre enn 1 meter mektig som har en lengde på ca. 100 m og noen ti-talls meter bred. Mineraliseringen er vesentlig finkornet massiv magnetkis med tynne bånd og slirer av sinkblende og aggregater av kobberkis. Amfibolnåler opptrer spredt og ellers dels rundede kvarts-fragmenter. Mineraliseringen er omgitt av klorittskifer og kvarts-sericittskifer som fører impregnasjon (særlig sericittskifer) i form av nettverk og slirer med kobberkis, magnetkis og sinkblende. Klorittskiferen fører også granat. Sidebergarten er en en båndet klorittskifer med vekslende kloritt+/-biotittrike bånd og kvarts-feltspatiske og kalsittrike bånd. Bergarten minner sterkt om tuffitt.

Litteraturfortegnelser:
Fra NGU's Referansearkiv.:
Brækken, H.; Welde, H.; Jensen, Matz , 1935
Elektrisk (elektromagnetisk) undersøkelse Storwartzfeltet
;Norges geologiske undersøkelse;FAGRAPPORT;NGU-rapport; No.4;2 sider
Abstrakt:
Det ble utført 500 per. elektromagnetiske induktive målinger (Turam) innenfor kabelsløyfer av noe varierende størrelse, eksempelvis 800 x 800 meter, 800 x 1 000 meter. På enkelte steder ble det foretatt kontrollmålinger med direkte strømtilførsel til undergrunnen. Magnetfeltets styrke og fase ble kartlagt såvel i vertikal som horisontal retning. I Gråhøgda ble det ikke funnet ledende soner. I Klasberget ble det observert tildels sterke indikasjoner på to flattliggende plateformete ledere av relativt liten utstrekning nær dagen. Den betydligste indikasjonen ble funnet i Solskinnsfeltet i partiet nord for Nyberget og Ny Solskinn Grube. De fore- liggende data tyder på at den indikerte leder har form som en plate. Dens ut- strekning Øst-Vest er ca. 450 meter. Målingene tillater ikke å trekke sikre slutninger angående dypet ned til platen. Heller ikke lar det seg gjøre å fastlegge plategrensene nøyaktig. Målingene tyder sog avgjort på at den indi- kerte leder fortsetter på dypet mot Nyberget og Ny Solskinn. Ved Hestkletten Grube og Gamle Solskinn Grube ble det observert svakere indikasjoner.

Singsaas, P.; Brækken, H. , 1945
Elektromagnetisk undersøkelse Storwartzområdet (Kojedal-Sandnes)
;Norges geologiske undersøkelse;FAGRAPPORT;NGU-rapport; No.41;24 sider
Abstrakt:
Tidligere undersøkelser i Storwartzområdet fremgår av GM rapportene nr. 4, 14 og 37. For grubeområdenes vedkommende er de resultater som meddeles i foreliggende rapport ikke utarbeidet på grunnlag av de nye målinger alene, men støtter seg også til de tidligere utførte målinger. Det var stilt som oppgave å undersøke om det i et ca. 19 km2 stort område nord og øst for Solskinns- feltet, mellom Kojedal og Sandnes skulle finnes malmforekomster av betydning. Samtidig skulle den tidligere observerte indikasjon nord for Olavsgruben undersøkes nøyere. Det var videre ønskelig å få gjort fullstendigere målinger over Storwartsmalmens mulige fortsettelse østover, samt også over denne grubes vestlige deler der man tidligere har observert indikasjoner på gjen- stående malm. Målingene kom til å omfatte et område på 21,5 km2. Det ble ut- ført el.magn. kond. målinger (Turam) ut fra i alt 6 kabelanlegg. Den lang- strakte indikasjon (senere kalt Sigaren) nord for Olavsgruben ble nøyere fast- lagt. Det ble ikke indikert noen østlig fortsettelse av Storwartzmalmen. Den tidligere påviste forekomst nord for Bukkhaugen er noe større enn først an- tatt, arealet kan økes til ca. 32 000 m2. Forekomsten i Klasberget ble nøyere kartlagt, areal ca. 12 000m2. I det rekognoserte område ble det ikke observert indikasjoner av betydning.

Referanser som ikke finnes i NGU's Referansearkiv.:
H. Dahle, 1894: Røros Kobberværk (1644-1894). Trykket manuskript.


Johan Braastad 1920: Beskrivelse av Rørosgruberne. 56 pp. Norges Geologisk Undersøkelse 1920.

Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
ST0178.01 Tipprøve
Prøvetaker :Terje Bjerkgård/Leif Furuhaug/...Lager :Løkken/...Vekt(kg) :2
Kommentar :Uregelmessige slirer og årer i nettverk bestående av kobberkis, sinkblende og magnetkis i biotittholdig sericitt-kvartsskifer
Antall registrerte elementanalyser = 1
ST0178.02 Tipprøve
Prøvetaker :Terje Bjerkgård/Leif Furuhaug/...Lager :Løkken/...Vekt(kg) :2
Kommentar :Massiv, finkornet magnetkis, diffust båndet/sliret med kobberkis og noe sinkblende. Spredte orienterte amfibolnåler og enkelte cm-store kvarts-fragmenter.
Antall registrerte elementanalyser = 1
ST0178.03 Tipprøve
Prøvetaker :Terje Bjerkgård/Leif Furuhaug/...Lager :Løkken/...Vekt(kg) :2
Kommentar :Massiv magnetkis med noe sinkblende og kobberkis, relativt finkornet. Hyppige kvartsfragmenter og slirer av muskovitt- skifer.
Antall registrerte elementanalyser = 1
NB! Alle analyseverdier er vist i slutten av utskriften.:

Navn på lokalitet : Klasberget
(Objekt Id : 1640,049,01,00)

Lokalisering
Fylke : Sør-Trøndelag (16) Kommune : Røros (1640)
Kart 1:50000: Røros (1720-3) Kart 1:250000: Røros
Markeringspunkt: Lengdegrad: 11.5706510 Breddegrad: 62.6573940
EU89-UTM Zone 32 (Koordinatene ER bekreftet)
X-koord: 631708 m. Y-koord: 6950043 m.

Materialtype
Hovedtype: Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn) Subtype: Kobber
Element(er): Kis Cu
Produksjon
Aktivitet: Røsking Reserver:
Prod. metode: Produksjon:
Prod. status: Tippvolum:


Operasjoner
Fra - Til Aktivitet Kommentar
Røsking
1999 - 1999 Prøvetaking Selskap/Institusjon:NGU mineralressurser

Mineralogi
Relasjon Mineral Mengde
Gangmineral Kvarts Hovedmineral (>10%)
Gangmineral Kloritt Underordnet mineral (1-10%)
Gangmineral Granat Underordnet mineral (1-10%)
Malmmineral Kobberkis Hovedmineral (>10%)

Litologi:
Relasjon Bergart Opprinnelse
Sidebergart Kloritt-muskovittskifer Sedimentær
Opprinnelig bergart :Tuffitt
Metamorf fase :Grønnskifer

Opplysning(er) i fritekstformat
Fri tekst
Lite skjerp like under og vest for toppen av Klasberget. I skjerpet opptrer kloritt-omvandlet skifer med hyppige mm-granater og som inneholder kobberkis i impregnasjon.

Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
ST0178.04 Fastfjell
Prøvetaker :T. Bjerkgård/...Lager :Løkken
Kommentar :Granatrik kvarts-klorittskifer.
Antall registrerte elementanalyser = 2
Antall registrerte oksydanalyser = 1
ST0178.05 Fastfjell
Prøvetaker :T. Bjerkgård/...Lager :Løkken
Kommentar :Kobberkis impregnasjon i granatholdig kvartsbergart med noe kloritt.
Antall registrerte elementanalyser = 3
Antall registrerte oksydanalyser = 1
NB! Alle analyseverdier er vist i slutten av utskriften.:

Navn på lokalitet : Klasberget
(Objekt Id : 1640,049,02,00)

Lokalisering
Fylke : Sør-Trøndelag (16) Kommune : Røros (1640)
Kart 1:50000: Røros (1720-3) Kart 1:250000: Røros
Markeringspunkt: Lengdegrad: 11.5725360 Breddegrad: 62.6568640
EU89-UTM Zone 32 (Koordinatene ER bekreftet)
X-koord: 631806 m. Y-koord: 6949987 m.

Materialtype
Hovedtype: Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn) Subtype: Kobber
Element(er): Kis Cu


Navn på lokalitet : Klasberget
(Objekt Id : 1640,049,03,00)

Lokalisering
Fylke : Sør-Trøndelag (16) Kommune : Røros (1640)
Kart 1:50000: Røros (1720-3) Kart 1:250000: Røros
Markeringspunkt: Lengdegrad: 11.5730480 Breddegrad: 62.6566840
EU89-UTM Zone 32 (Koordinatene ER bekreftet)
X-koord: 631834 m. Y-koord: 6949968 m.

Materialtype
Hovedtype: Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn) Subtype: Kobber
Element(er): Kis CuAnalyseresultater
fra
Forekomstområde 1640 - 049 Klasberget

Elementanalyser

( *=parts pr. million, #=parts pr.billion, Negative verdier betyr under deteksjonsgrensen.)
Prøvenr. Prøvetype Cu* Zn* Pb* Co* Ni* Ag* Au#
ST0178.01 Tipprøve 22941 3186 24 59 13 5.4 55.0
ST0178.02 Tipprøve 30450 75043 3378 279 32 11.5 456.0
ST0178.03 Tipprøve 8376 27857 775 323 37 2.7 42.0
ST0178.04 Fastfjell -10 160 17 28 57
ST0178.04 Fastfjell
ST0178.05 Fastfjell 252 95 3 18 18 .2 1.0
ST0178.05 Fastfjell 252 95 3 18 18 .2 1.0
ST0178.05 Fastfjell
------------------
Prøvenr. Pt# Pd# As* Cd* Ba* Mo* Sn* Sb* Bi*
ST0178.01 -1.0 1.0 -2 12.1 41 5.00 -3 35
ST0178.02 2.0 5.0 -2 260.8 -1 20.00 -3 298
ST0178.03 -1.0 1.0 -2 84.7 -1 9.00 -3 52
ST0178.04 271
ST0178.04 271
ST0178.05 1 -.1 1 6.00 -1 -1 -1
ST0178.05 1 .1 22 6.00 0 0 -1
ST0178.05 22
------------------
Prøvenr. Se* Ga* In* S% V* Cr* Mn* Fe% Th*
ST0178.01 5.76 29 34 180 10.60 4.00
ST0178.02 33.70 8 -1 192 45.16 9.00
ST0178.03 32.30 8 -1 151 47.53 9.00
ST0178.04 -.10 64 11
ST0178.04 -.10 64 140
ST0178.05 -1.00 10.00 -1.00 .04 34 54 308 3.50 3.00
ST0178.05 1.00 10.00 0.00 .04 36 86 3.00
ST0178.05 .04 36 86
------------------
Prøvenr. U* W* Rb* Sr* Y* Zr* Nb* La* Ce*
ST0178.01 -8.00 -2 1.0 1.00
ST0178.02 -8.00 -2 1.0 1.00
ST0178.03 -8.00 -2 1.0 1.00
ST0178.04 21 11.0 8.0 17.0 151 7.00 -10.00 77.00
ST0178.04 21 11.0 8.0 17.0 151 7.00 77.00
ST0178.05 -1.00 7 -1.0 5.00
ST0178.05 0.00 -10 -5.0 -5.0 8.0 47 -5.00 5.00 46.00
ST0178.05 -10 -5.0 -5.0 8.0 47 -5.00 46.00
------------------
Prøvenr. Nd* Yb* B* F* Cl* Sc* Te* Hg* Tl*
ST0178.01 9
ST0178.02 -3
ST0178.03 -3
ST0178.04 -10.00 -16.00 -1000 -1000 12.00
ST0178.04 -10.00 -16.00 -1000 -1000 12.00
ST0178.05 -1 -1.00 -1 -1
ST0178.05 -10.00 -16.00 -1000 -1000 -10.00 0.00 -1
ST0178.05 -10.00 -16.00 -1000 -1000 -10.00

Oksydanalyser

(Alle verdier er i %)
Prøvenr. Prøvetype SiO2 Al2O3 TiO2 Fe2O3 MnO MgO CaO
ST0178.04 Fastfjell 66.15 11.22 0.68 17.35 0.33 2.19 0.72
ST0178.05 Fastfjell 81.93 4.42 0.25 9.21 0.16 0.76 0.23
------------------
Prøvenr. Na2O K2O P2O5 Loss Sum
ST0178.04 -0.10 0.71 0.11 0.97 100.00
ST0178.05 -0.10 -0.01 -0.01 0.56 97.00


Faktaarket ble generert 26.06.2019

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
Jan.Sandstad@ngu.no
eller til
Agnes.Raaness@ngu.no
Copyright © 2019 Norges geologiske undersøkelse