English version
MALMDATABASEN
Forekomstområde 1640 - 052
(Sist oppdatert 15.feb.2019)

Navn på forekomstområde : Kongens gruve
(Objekt Id : 1640,052,00,00)
Forekomstområdet tilhører provinsen : Nordgruvefeltet

Lokalisering
Fylke : Sør-Trøndelag (16) Kommune : Røros (1640)
Kart 1:50000: Røros (1720-3) Kart 1:250000: Røros
Markeringspunkt: Lengdegrad: 11.3000620 Breddegrad: 62.6708330
EU89-UTM Zone 32 (Koordinatene ER bekreftet)
X-koord: 617795 m. Y-koord: 6951016 m.

Materialtype
Hovedtype: Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn) Subtype: Kobber
Element(er): Kis Cu Zn
Produksjon
Aktivitet: Gruvedrift Reserver: 1500 tusen tonn
Prod. metode: Underjordsdrift Produksjon: 1500 tusen tonn
Prod. status: Nedlagt Tippvolum:
Ressurs estim. standard: Ikke standardisert

Betydning
Offentlig: Liten betydning (reg. 18.02.2015)
Økonomisk: Lite viktig , (Stadfestet 23.okt.2001 av Terje Bjerkgård)
Historisk: Ja , (Stadfestet 23.okt.2001 av Terje Bjerkgård)

Produkt
Element/produkt Gehalt/Kvalitet
CU 3.41 %
KIS
ZN

Operasjoner
Fra - Til Aktivitet Kommentar
1735 - 1819 Regulær drift Selskap/Institusjon:Røros Kobberverk
1839 - 1920 Regulær drift Selskap/Institusjon:Røros Kobberverk
1924 - 1939 Regulær drift Selskap/Institusjon:Røros Kobberverk (sporadisk drift)
1939 - 1939 Geofysikk Selskap/Institusjon:Geofysisk malmleting
EM
1964 - 1964 Geofysikk Selskap/Institusjon:NGU
EM i området fra Kongens, over Oskars sjakt til Rødalen
1966 - 1966 Geofysikk Selskap/Institusjon:NGU
EM i området øst for Arvedals gruve, EM i tre dypborhull på Kongens.
1999 - 1999 Detaljkartlegging Selskap/Institusjon:NGU mineralressurser

Mineralisering
Æra: Paleozoikum Periode: Ordovicium
Datering: Metode:
Genese: Vulkeks Form: Linjal
Hovedtextur: Båndet Min. fordeling: Massiv
Kornstørrelse: Middelskornet (1-3 mm) Hovedomvandling: Klorittisering
Strøk/Fall: Retning: 265
Feltstupning: 5
Stratigrafisk klassifikasjon av vertsbergart
Æra: Paleozoikum Periode: Ordovicium
Provins: Kaledonidene
Geotek.enhet: Rørosdekkekomplekset
Tektonisk complex:
Intrusivt komplex:
Gruppe: Aursund Group Formasjon: Røsjø Formation

Mineralogi
Relasjon Mineral Mengde
Gangmineral Kvarts Hovedmineral (>10%)
Gangmineral Kloritt Hovedmineral (>10%)
Gangmineral Serisitt Underordnet mineral (1-10%)
Gangmineral Granat Underordnet mineral (1-10%)
Gangmineral Amfibol Underordnet mineral (1-10%)
Gangmineral Kalkspat Underordnet mineral (1-10%)
Gangmineral Biotitt Underordnet mineral (1-10%)
Malmmineral Kobberkis Hovedmineral (>10%)
Malmmineral Sinkblende Hovedmineral (>10%)
Malmmineral Svovelkis Hovedmineral (>10%)
Malmmineral Magnetkis Hovedmineral (>10%)
Malmmineral Blyglans Underordnet mineral (1-10%)
Malmmineral Ilmenitt Aksessorisk mineral (<1%)
Malmmineral Dyscrasitt Aksessorisk mineral (<1%)

Litologi:
Relasjon Bergart Opprinnelse
Sidebergart Båndet klorittskifer Sedimentær
Opprinnelig bergart :Tuffitt
Metamorf fase :Grønnskifer
Sidebergart Kvarts-feltspatskifer Sedimentær
Opprinnelig bergart :Gråvakke
Metamorf fase :Grønnskifer

Strukturer
Lokalisering: Type: Orientring(360€): Relasjon til min.:
Sidebergart Foliasjon Strøk/Fall :144 / 15 Post-mineralisering ;...Effekt :Kontrollerer

Opplysning(er) i fritekstformat
Fri tekst
Historikk: Forekomsten som ble til Arvedals gruve ble funnet i 1657 og ble drevet av Joachim Irgens fram til 1671, da gruva ble overtatt av Kobberverket ved forlik. Verket drev så gruva fram til 1714, da den ble nedlagt. Forekomstens fortsettelse som ble til Kongens gruve ble funnet i 1735 og første driftsperiode varte til 1819. Et vasshjul ble bygget ved gruva i 1769 og vannet ble ført fra Storfjellsjøen i en 3.5 km lang vassrenne. Stangfeltet drev pumper og transporterte malm opp fra gruva. Imidlertid ble det på grunn av skattefrihet på såkalt "tvilsmalm" drevet på de gamle veltene. I 1839 ble Arvedals gruve lenset og en stoll inn til gruva ble fullført i 1849. Da Rørosbanen ble åpnet i 1877, kunne man endelig begynne å levere svovelkis fra Rørosgruvene. Dette førte til kraftig oppsving i driften på bl.a. Kongens og førte også til anlegging av den smalsporede jernbanen Arvedalslina som ble fullført i 1886. Samme år ble også stollen gjennom Arvedals gruve ført til gjennomslag til Kongens gruve. Den totale lengde av stollen var nå hele 2 km. Den først km var tilnærmet vannrett, deretter gikk gruva slakt nedover mot vest. Det ble derfor store transportomkostninger og det ble besluttet å drive en sjakt fra Rundhaugen 1900 m vest for stollmunningen ned til stollnivået på 120 m dyp. Den fikk navnet Oscars sjakt (etter Oscar II) og var ferdig rundt århundreskiftet. I 1918 var lengden på Kongens gruve kommet opp i ca. 2500 m. I 1895 ble det besluttet å åpne Arvedalsgruva som dagbrudd for å lette driften. Elektrisitet kom til Kongens i 1896 og elektrisk jernbane ble anlagt i hovedstollen. Dette førte også til at taubanedrift ble billigere enn jernbane for transport av malmen ned til Rørosbanen og taubane ble anlagt fra Kongens ned til Harborg stasjon. Siste malmtog på Arvedalslina gikk i mars 1910. Utbyttet av driften i Kongens gruve avtok gradvis og driften ble midlertidig stoppet i 1920. Det var kun sporadisk drift i Kongens gruve utover på 20- og 30-tallet og siste driftsår var 1939. I perioden 1880-1920 ble det tatt ut 150850 t. kobbermalm som gav 5150 t kobber, dvs. 3.41 % Cu i malmen. I perioden 1841-1920 ble det produsert ca. 19500 t kobber, mens det ble tatt ut ca. 493000 t. svovelkis i perioden 1880-1920. Malmen i Rødalen gruve er fortsettelsen av forekomsten i Arvedal og Kongens gruve. Den ble funnet i 1918 ved diamantboringer. En sjakt ble påbegynt ned til malmsonen på ca. 210 m dyp. men kom først i drift på begynnelsen av 30-tallet, da det ble anlagt taubane. På grunn av lavt kobberinnhold i malmen (ca.1.5 %), gikk driften med underskudd og virksomheten ble stadig avbrutt opp gjennom 30-tallet. Rødalen gruve ble endelig nedlagt i 1945. Et flotasjonsverk ble bygd opp på Kongens og stod ferdig i 1932 for å ta seg av i første rekke malmen fra Rødalen gruve. Selv om flotasjonen var vellykket viste det seg at malmen fra Rødalen var fattigere enn det man hadde trodd og prosjektet ble oppgitt i 1945. Et nytt provisorisk flotasjonsverk ble bygget opp på Kongens gruve i 1968 for å ta ut konsentrater fra de gamle veltene etter driftene. Det var beregnet at det var ca. 150000 t gods med gjennomsnittlig 0.7 % Cu i veltene og 250000 t vaskeriavgang. Dette verket ble i 1973 tatt i bruk for å behandle malmen fra Lergruvbakken. På selve Kongens gruve er alle sjakter og gruveåpninger gjenfylt, men flotasjonsverket står på nedsiden av stollåpningen til Arvedals gruve. Murene etter en større bygning står inne blant veltene. Det er også fundamenter etter heisesystemet. Tipphaugene er godt skeidet, så det er lite malm igjen og hovedsaklig fattig, massiv magnetkismalm. Malmforekomsten var mer enn 2.5 km lang og står også i forbindelse med Rødalenforekomsten (ST0030). De to forekomstene er atskilt av en normalforkastning. Forekomsten har form som en meget lang linjal, noe som skyldes tett folding om en subhorisontal foldeakse. Gruvedriften ble hovedsaklig konsentrert til de kobberike partiene som var anriket i foldeombøyninger. Dette er godt synlig i dagskjæringen i Arvedalsgruva. Malmsonen er blottlagt stedvis langs skjæringen og også som massiv malm. Kvarts-klorittskifer og kvarts-sericittskifer opptrer vesentlig i ligg til malmforekomsten, ofte med tynne årer og impregnasjon av sulfider, hovedsaklig pyritt, magnetkis og kobberkis i varierende forhold og innhold. Mektigheten på omvandlingssonene er ukjent, men minst 20 meter. Massivmalmen som er blottlagt har mektighet 20-40 cm og består av finkornet, diffust båndet (cm-skala) pyritt-sinkblende med noe kobberkis (Prøver ST0181.9, 12, 14, 15). Like over malmen, og noen gang i skarp kontakt, opptrer en tykk enhet med kvartsrik psammitt. Denne inneholder lokalt primære sedimentære strukturer som gradert lagning og viser at sett på stor skala ligger forekomsten med rett vei opp. Australske Drake Resources i joint venture med Panoramic Resources prospekterte et område SV for Kongens gruve 2010-2015. Det ble gjort helikoptergeofysikk (VTEM) og satt 2 borhull. Den oppborete anomalien antas geologisk å tilhøre forekomsten Kongens gruve (ref. Terje Bjerkgård). BH 13NKSDD001 traff ikke anomalien, og kjernen er ikke bevart på Løkken. BH 14NKSDD002 ble boret til 457 m og er bevart på Løkken.

Litteraturfortegnelser:
Fra NGU's Referansearkiv.:
Jøsang, Ottar , 1964
En mikroskopisk undersøkelse av en del av Røros-malmene.
;Norges geologiske undersøkelse;TIDSSKRIFTARTIKKEL;NGU; No.228;180-216 sider
Abstrakt:
A microscopic examination of a collection of polished sections from some of the ores in the Røros area was carried out and the different ore minerals were described. The replacement processes and the age sequences of some of the ore minerals are described for each of the examined ore occurrence, and the different occurrences are compared. The frequent occurences of valleriite and cubanite gives a minimum temperature for the crystallisation of the copper minerals in most of the ores. Chalcopyrite often can be seen to replace pyrrhotite and furthermore, frequently the chalcopyrite occurs as thin veins in cataclastic minerals, both ore minerals and silikates. These observations lead to the conclusion that in most of the ores in the Røros area, the solutions containing copper came through cracks and cataclastically deformed parts of the pyrrhotite-sphalerite ores; and that the copper minerals, at least to some extent, were precipitated by the reactions of these solutions with the pyrrhotite. The finding of pentlandite in the ores in the Lossius mine fields indicates that these ores are of liquidmagmatic origin, thus differentiating these ores from the oter examined ores in the Røros area.

Aalen, O. E. , 1924
Røros grube. Kongens- og Arvedals grube 1:1070
;Norges geologiske undersøkelse;KART;Bergarkivet; No.K 2480

Sakshaug, G.; Brækken, H. , 1939
Elektrisk (elektromagnetisk) undersøkelse Sextus og Kongens Gruber
;Norges geologiske undersøkelse;FAGRAPPORT;NGU-rapport; No.16;13 sider
Abstrakt:
Formålet med målingene var å påvise mulige fortsettelser av de gamle fore- komster og å finne eventuelle nye forekomster i nærheten. Det samlede under- søkte areal er ca. 12 km2. Undersøkelsen ble utført ved elektromagnetiske målinger (Turam), del ved induktiv, Dels ved konduktiv strømtilførsel til undergrunnen. I området ved Sextus Grube ble det ikke observert indikasjoner av betydning utenfor gruben. Over gruben ble det observert indikasjoner som tyder på gjenstående malm- partier av liten utstrekning. I området ved Kongens Grube ble det observert svake indikasjoner over dag- skjæringen. Taubanen mellom Kongens Grube og Rødalen Grube hindret her mer detaljerte undersøkelser. Syd for Kongens Grube ble det påvist fortløpende og tildels sterkt ledende soner i ca. 2.5 km lengde. Indikasjonene forekommer langs en linje som løper omtrent paralellt med Kongens Grube. Det anbefales diamantboring i dette strøket.

Sakshaug, G.F.; Brækken, H. , 1945
Elektromagnetisk kartering i området mellom Muggruben - Kongens gr.- Rødalen grube.
;Norges geologiske undersøkelse;FAGRAPPORT;NGU-rapport; No.42;12 sider
Abstrakt:
Det var stilt som oppgave å rekognosere gjenstående partier mellom tidligere undersøkte områder ved Kongens, Rødalen, Sextus og Mugg gruber (kfr rap- portene 16, 24 og 30). Det samlete areal av de gjenstående partier er ca. 31 km2. Ved foreliggende undersøkelse ble det utført 500 per. el.magn. målinger (Turam) på vanlig måte. På grunn av mannskapsmangel måtte målingene innstilles før undersøkelsene var fullført. Et areal på 22 km2 ble rekognosert. Resultater av målingene: I området øst for Store Fjellsjø ble det påvist en plateformet leder som strekker seg inn under sjøen. Målingene tyder på at lederen ikke fortsetter med styrke av betydning på vestsiden av sjøen. Det ble umiddelbart boret et hull på den indikerte leder øst for sjøen, og på- truffet 0,5 meter mektig svovelkis i 40 meter dyp. I rapporten over målingene er det foreslått videre boringer på malmsonen.

Sakshaug, G.F. , 1965
Elektromagnetisk undersøkelse Bakkagjerdet, Kongens Grube - Rødalen Grube
;Norges geologiske undersøkelse;FAGRAPPORT;NGU-rapport; No.554;14 sider
Abstrakt:
Etter en geofysisk undersøkelse ved Bakkagjerdet i 1941 ble det anvist en 1 300 meter lang, dyptliggende leder som senere er boret på, men ikke funnet. (GM Rapport nr. 24). De nye målingene ble utført for å se nøyere på forholdene her. Det ble målt et felt på 0,8 km2. I området Arvedal/Kongens Grube - Rødalen Grube ble det målt et areal på 6,5-7 km2. Den østre del av dette feltet ble målt allerede i 1939 (GM Rapport nr. 16) Den gang ble målingene forstyrret av taubanen mellom Kongens og Rødalen. Taubanen er nå fjernet, og oppgaven ved de nye målingene var først og fremst å få nøyere kartlagt restene av malmlinealen Kongens Grube - Rødalen Grube. Frysihjel - Prussubekksonene skulle også kartlegges nøyere. Det ble utført Turammålinger både ved Bakkagjerdet og i Kongens-området. Ved Bakkagjerdet ble det påvist mange gruntliggende og svakt ledende soner. Det foreligger muligens også svake anomalier fra en dypereliggende sone. Men tolkningen vedrørende denne er meget usikker. Restene av Malmsonen Arvedal/Kongens Grube ga gjennomgående sterke indikasjoner. Sterke indikasjoner ble likeledes observert over Frysihjel -Prussubekksonene. Målingene kan tyde på at det øst for Arvedal Grube opptrer en dypereliggende sone (100-200 m.) som muligens fortsetter mot vest inn under Arvedal/Kongens Grube.

Sakshaug, G.F. , 1967
Elektromagnetisk undersøkelse Kongens Grube - Vensåsen
;Norges geologiske undersøkelse;FAGRAPPORT;NGU-rapport; No.715 B;6 sider
Abstrakt:
Følgende rapporter i NGU's arkiv over tidligere undersøkelser ved Kongens Grube er aktuelle: 16, 24 og 554. Det ble utført el.magn.kond.målinger (Turam) på vanlig måte ut fra varierte kabelanlegg for energisering. Bl.a. ble kabelen jordet i en malmsone påtruffet i borhull 76 i 165 meter dyp. Borhullet står 350-400 meter rett øst for østre ende- utgåendet - av malmlinealen i Arvedal/ Kongens Grube. Feltet som ble målt er 2,8 km langt og 1,5 km bredt (4,2 km2). Orva renner tvers igjennom feltet. Målingene synes å bekrefte at det ligger en ledende sone anslagsvis 150-200 meter under Kongens Grubes nivå, kfr. NGU Rapport 554.

Referanser som ikke finnes i NGU's Referansearkiv.:
Johan Braastad 1920: Beskrivelse av Rørosgruberne, 56 pp. Norges Geologisk Undersøkelse 1920.


Truls Gjestland 1996: Nordgruvfeltet ved Røros, Falkbergets rike. 50 pp. Published by Bergstuderendes Forening, Olavsgruvas venner.


K.L. Bøckman 1942: Rørosviddas malmforekomster, in Rørosbokkkomiteen (ed.) Rørosboka, vol 1, p.53-71. Globusforlaget A/S, Trondheim 1942.


David Borton (Drake Resources) 2015: Final Report Røros Nordgruva Project Rapport og data finnes hos Direktoratet for Mineralforvaltning. Ikke åpent tilgjengelig pr. november 2017.

Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
ST0181.19 Tipprøve
Prøvetaker :Terje Bjerkgård/Leif Furuhaug/...Lager :Løkken/...Vekt(kg) :3
Kommentar :Mørk grønn klorittskifer med svak impregnasjon av pyritt og noe kobberkis, dels anriket i mm-tykke bånd. Spredte mm-korn av magnetitt. Amfibolnåler på kløvflatene, ellers spredt granat.
Antall registrerte elementanalyser = 1
ST0181.20 Tipprøve
Prøvetaker :Terje Bjerkgård/Leif Furuhaug/...Lager :Løkken/...Vekt(kg) :3
Kommentar :Massiv, relativt homogen pyritt-sinkblende med noe kobberkis. Middelskornet med pyritt i 1- 1.5 mm kuber. Kvarts og kalsitt i matriks.
Antall registrerte elementanalyser = 1
ST0181.21 Tipprøve
Prøvetaker :Terje Bjerkgård/Leif Furuhaug/...Lager :Løkken/...Vekt(kg) :3
Kommentar :Semimassiv pyritt-kobberkis med spredt sinkblende i sericittholdig kvarts-klorittskifer. Pyritt i 1-2 mm kuber.
Antall registrerte elementanalyser = 1
ST0181.22 Tipprøve
Prøvetaker :Terje Bjerkgård/Leif Furuhaug/...Lager :Løkken/...Vekt(kg) :3
Kommentar :Massiv, finkornet magnetkis med spredte uregelmessige aggregater av kobberkis. Hyppige elongerte fragmenter av kloritt-sericittskifer, opptil 1 cm store. Enkelte kvartslinser.
Antall registrerte elementanalyser = 1
ST0181.23 Tipprøve
Prøvetaker :T. Bjerkgård/...Lager :Løkken
Kommentar :Massiv sliret magnetkis-kobberkis-sinkblende malm med spredte mm-store pyrittkuber. Hyppige fragmenter av amfibol-klorittskifer og kvarts. Sterkt tektonisert.
ST0181.24 Fastfjell
Prøvetaker :T. Bjerkgård/...Lager :Løkken
Kommentar :Sliret magnetkis-kobberkis-pyritt malm. Fra 0.5 m lag/linse i kvarts-klorittskifer (omvandlingssone).
Antall registrerte elementanalyser = 3
Antall registrerte oksydanalyser = 1
ST0181.25 Fastfjell
Prøvetaker :T. Bjerkgård/...Lager :Løkken
Kommentar :Klorittskifer med kvartsslirer. Fra omvandlingssone.
Antall registrerte elementanalyser = 3
Antall registrerte oksydanalyser = 1
ST0181.26 Fastfjell
Prøvetaker :T. Bjerkgård/...Lager :Løkken
Kommentar :Silisifisert psammittisk skifer. Strukturelt over klorittomvandlingssone
Antall registrerte elementanalyser = 3
Antall registrerte oksydanalyser = 1
ST0181.27 Fastfjell
Prøvetaker :T. Bjerkgård/...Lager :Løkken
Kommentar :Kloritt-sericitt-kvartsskifer. Fra omvandlingssone.
Antall registrerte elementanalyser = 3
Antall registrerte oksydanalyser = 1
NB! Alle analyseverdier er vist i slutten av utskriften.:

Navn på lokalitet : Arvedals gruve
(Objekt Id : 1640,052,01,00)

Lokalisering
Fylke : Sør-Trøndelag (16) Kommune : Røros (1640)
Kart 1:50000: Røros (1720-3) Kart 1:250000: Røros
Markeringspunkt: Lengdegrad: 11.3244920 Breddegrad: 62.6711690
EU89-UTM Zone 32 (Koordinatene ER bekreftet)
X-koord: 619044 m. Y-koord: 6951098 m.

Materialtype
Hovedtype: Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn) Subtype: Kobber
Element(er): Kis Cu Zn
Produksjon
Aktivitet: Gruvedrift Reserver:
Prod. metode: Dag- og underjordsdrift Produksjon:
Prod. status: Nedlagt Tippvolum:

Betydning
Historisk: Ja , (Stadfestet 23.okt.2001 av Terje Bjerkgård)

Produkt
Element/produkt Gehalt/Kvalitet
CU
KIS

Operasjoner
Fra - Til Aktivitet Kommentar
1657 - 1671 Regulær drift Selskap/Institusjon:Joachim Irgens
1671 - 1714 Regulær drift Selskap/Institusjon:Røros Kobberverk
1839 - 1886 Regulær drift Selskap/Institusjon:Røros Kobberverk

Mineralogi
Relasjon Mineral Mengde
Gangmineral Kvarts Hovedmineral (>10%)
Gangmineral Kloritt Hovedmineral (>10%)
Gangmineral Serisitt Underordnet mineral (1-10%)
Malmmineral Kobberkis Hovedmineral (>10%)
Malmmineral Sinkblende Hovedmineral (>10%)
Malmmineral Svovelkis Hovedmineral (>10%)
Malmmineral Blyglans Underordnet mineral (1-10%)
Malmmineral Magnetkis Underordnet mineral (1-10%)

Litologi:
Relasjon Bergart Opprinnelse
Sidebergart Båndet klorittskifer Sedimentær
Opprinnelig bergart :Tuffitt
Metamorf fase :Grønnskifer
Sidebergart Kvarts-feltsp.-klorittskifer Sedimentær
Opprinnelig bergart :Gråvakke
Metamorf fase :Grønnskifer

Strukturer
Lokalisering: Type: Orientring(360€): Relasjon til min.:
Sidebergart Foldeakse Retn./Stupn. :265 / 5 Post-mineralisering ;...Effekt :Modifiserer
Sidebergart Foldeakse Retn./Stupn. :279 / 5 Post-mineralisering ;...Effekt :Modifiserer

Opplysning(er) i fritekstformat
Fri tekst
Forekomsten som ble til Arvedals gruve ble funnet i 1657 og ble drevet av Joachim Irgens fram til 1671, da gruva ble overtatt av Kobberverket ved forlik. Verket drev så gruva fram til 1714, da den ble nedlagt. I 1839 ble Arvedals gruve lenset og en stoll inn til gruva ble fullført i 1849. I 1886 ble stollen gjennom Arvedals gruve ført til gjennomslag til Kongens gruve. Den totale lengde av stollen var nå hele 2 km. I 1895 ble det besluttet å åpne Arvedalsgruva som dagbrudd for å lette driften. Dagskjæringen går i dag ned til et dyp på 5-6 meter til stollnivået. Fortømring til faringer i gruva sees mange steder i bunnen av skjæringen. Skjæringen har en lengde på ca. 700 m, med retning 85 grader i de nederste 600 m og 100 grader i de øverste 100 m. Malmsonen er blottlagt stedvis langs skjæringen og også som massiv malm. Kvarts-klorittskifer og kvarts-sericittskifer opptrer vesentlig i ligg til malmforekomsten, ofte med tynne årer og impregnasjon av sulfider, hovedsaklig pyritt, magnetkis og kobberkis i varierende forhold og innhold. Mektigheten på omvandlingssonene er ukjent, men minst 20 meter. Massivmalmen som er blottlagt har mektighet 20-40 cm og består av finkornet, diffust båndet (cm-skala) pyritt-sinkblende med noe kobberkis (Prøver ST0181.9, 12, 14, 15). Like over malmen, og noen gang i skarp kontakt, opptrer en tykk enhet med kvartsrik psammitt. Denne inneholder lokalt primære sedimentære strukturer som gradert lagning og viser at sett på stor skala ligger forekomsten med rett vei opp. I nedre del på nordsiden av skjæringen opptrer linser med massiv middelskornet pyritt i kvarts og sericitt eller Mg-rik kloritt (Prøve ST0181.07). Linsene har mektighet opptil 5-10 cm og danner nærmest et nettverk i den omgivende kloritt-sericittskiferen. På sørsiden av skjæringen på samme sted opptrer 2-5 cm tykke slirer og linser med kobberkis-magnetkis og noe sinblende assosiert med kvartslinser og klorittrike soner, dels også med amfibolnåler og porfyroblastisk biotitt (prøve ST0181.08). Samtlige bygninger i gruveområdet er revet eller brent med unntak av det siste flotasjonsanlegget som var i bruk til 1977, da Lergruvbakken ble oppgitt. Slamdammene og hele det gamle produksjonsanlegget med opplastings- ramper, jernbane og taubanestasjon er tildekket.

Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
ST0181.28 Fastfjell
Prøvetaker :T. Bjerkgård/...Lager :Løkken
Kommentar :Fra dagskjæringen: Mørk grønn biotitt-klorittskifer med kvartsslirer, spredte mm pyrittkuber og kobberkis.
Antall registrerte elementanalyser = 3
Antall registrerte oksydanalyser = 1
ST0181.29 Fastfjell
Prøvetaker :T. Bjerkgård/...Lager :Løkken
Kommentar :Fra dagskjæringen: Finkornet båndet pyritt med enkelte bånd anriket i sinkblende og med kobberkis.
Antall registrerte elementanalyser = 3
Antall registrerte oksydanalyser = 1
ST0181.30 Fastfjell
Prøvetaker :T. Bjerkgård/...Lager :Løkken
Kommentar :Fra dagskjæringen: Klorittholdig sericittskifer med mm til cm-tykke årer av pyritt i nettverk. Stratigrafisk ligg for malmen.
Antall registrerte elementanalyser = 3
Antall registrerte oksydanalyser = 1
NB! Alle analyseverdier er vist i slutten av utskriften.:

Navn på prøvepunkt : Kongens gruve
(Objekt Id : 1640,052,01,01)

Lokalisering
Fylke : Sør-Trøndelag (16) Kommune : Røros (1640)
Kart 1:50000: Røros (1720-3) Kart 1:250000: Røros
Markeringspunkt: Lengdegrad: 11.3176230 Breddegrad: 62.6707440
EU89-UTM Zone 32 (Koordinatene ER bekreftet)
X-koord: 618694 m. Y-koord: 6951038 m.

Materialtype
Hovedtype: Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn) Subtype: Kobber
Element(er): Kis Cu Zn


Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
ST0181.07 Fastfjell
Prøvetaker :Terje Bjerkgård/Leif Furuhaug
Kommentar :Fastfjellsprøve fra nordsiden, nederst i dagskjæring. Massiv pyrittmineralisering i 5-10 cm linser som danner nærmest nettverk i omgivende kvarts-kloritt-sericittskifer. Pyritt i 2-3 mm kuber.

Navn på prøvepunkt : Kongens gruve
(Objekt Id : 1640,052,01,02)

Lokalisering
Fylke : Sør-Trøndelag (16) Kommune : Røros (1640)
Kart 1:50000: Røros (1720-3) Kart 1:250000: Røros
Markeringspunkt: Lengdegrad: 11.3175740 Breddegrad: 62.6701160
EU89-UTM Zone 32 (Koordinatene ER bekreftet)
X-koord: 618695 m. Y-koord: 6950968 m.

Materialtype
Hovedtype: Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn) Subtype: Kobber
Element(er): Kis Cu Zn


Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
ST0181.08 Fastfjell
Prøvetaker :Terje Bjerkgård/Leif Furuhaug/...Lager :Løkken/...Vekt(kg) :3
Kommentar :Fastfjellsprøve fra sørsiden nederst i dagskjæringen av massiv magnetkis med noe kobberkis og spredte 1-2 mm pyrittkuber. Prøven er fra en noen cm mektig slire omgitt av sericittisk klorittskifer.
Antall registrerte elementanalyser = 1
NB! Alle analyseverdier er vist i slutten av utskriften.:

Navn på prøvepunkt : Kongens gruve
(Objekt Id : 1640,052,01,03)

Lokalisering
Fylke : Sør-Trøndelag (16) Kommune : Røros (1640)
Kart 1:50000: Røros (1720-3) Kart 1:250000: Røros
Markeringspunkt: Lengdegrad: 11.3175740 Breddegrad: 62.6701160
EU89-UTM Zone 32 (Koordinatene ER bekreftet)
X-koord: 618695 m. Y-koord: 6950968 m.

Materialtype
Hovedtype: Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn) Subtype: Kobber
Element(er): Kis Cu Zn


Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
ST0181.09 Fastfjell
Prøvetaker :Terje Bjerkgård/Leif Furuhaug/...Lager :Løkken/...Vekt(kg) :1
Kommentar :Fastfjellsprøve fra sørsiden nederst i dagskjæringen av massiv, nærmest monomineralsk sinkblende i en linse opptil 5 cm tykk, omgitt av kloritt og med kvartslinse med uregelmessige kobberkis-aggregater.
Antall registrerte elementanalyser = 1
NB! Alle analyseverdier er vist i slutten av utskriften.:

Navn på prøvepunkt : Kongens gruve
(Objekt Id : 1640,052,01,04)

Lokalisering
Fylke : Sør-Trøndelag (16) Kommune : Røros (1640)
Kart 1:50000: Røros (1720-3) Kart 1:250000: Røros
Markeringspunkt: Lengdegrad: 11.3175740 Breddegrad: 62.6701160
EU89-UTM Zone 32 (Koordinatene ER bekreftet)
X-koord: 618695 m. Y-koord: 6950968 m.

Materialtype
Hovedtype: Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn) Subtype: Kobber
Element(er): Kis Cu Zn


Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
ST0181.10 Fastfjell
Prøvetaker :Terje Bjerkgård/Leif Furuhaug/...Lager :Løkken/...Vekt(kg) :2
Kommentar :Fastfjellsprøve fra sørsiden nederst i dagskjæringen av kvartsrik kloritt-amfibolskifer med uregelmessige slirer av kobberkis og magnetkis.
Antall registrerte elementanalyser = 1
NB! Alle analyseverdier er vist i slutten av utskriften.:

Navn på prøvepunkt : Kongens gruve
(Objekt Id : 1640,052,01,05)

Lokalisering
Fylke : Sør-Trøndelag (16) Kommune : Røros (1640)
Kart 1:50000: Røros (1720-3) Kart 1:250000: Røros
Markeringspunkt: Lengdegrad: 11.3160060 Breddegrad: 62.6700520
EU89-UTM Zone 32 (Koordinatene ER bekreftet)
X-koord: 618614 m. Y-koord: 6950958 m.

Materialtype
Hovedtype: Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn) Subtype: Kobber
Element(er): Kis Cu Zn


Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
ST0181.11 Tipprøve
Prøvetaker :Terje Bjerkgård/Leif Furuhaug/...Lager :Løkken/...Vekt(kg) :3
Kommentar :Massiv, finkornet, diffust båndet pyritt-sinkblendemalm med enkelte kvartsslirer med anrikning av kobberkis og magnetkis.
Antall registrerte elementanalyser = 1
ST0181.12 Fastfjell
Prøvetaker :Terje Bjerkgård/Leif Furuhaug/...Lager :Løkken/...Vekt(kg) :3
Kommentar :Fastfjellsprøve fra ca. 200 m oppi skjæringen og på sørsiden av massiv, diffust båndet og finkornet pyritt-sinkblendemalm. Bånding på 1-3 cm-skala. Prøven er tatt fra en massivsone med mektighet 30-40 cm.
Antall registrerte elementanalyser = 1
ST0181.13 Tipprøve
Prøvetaker :Terje Bjerkgård/Leif Furuhaug/...Lager :Løkken/...Vekt(kg) :3
Kommentar :Massiv, finkornet og diffust båndet pyritt-sinkblende- kobberkismalm. Diffust båndet på cm-skala, foldet. Vekslende pyritt-kobberkis og pyritt-sinkblendebånd. Kvarts i matriks.
Antall registrerte elementanalyser = 1
NB! Alle analyseverdier er vist i slutten av utskriften.:

Navn på prøvepunkt : Kongens gruve
(Objekt Id : 1640,052,01,06)

Lokalisering
Fylke : Sør-Trøndelag (16) Kommune : Røros (1640)
Kart 1:50000: Røros (1720-3) Kart 1:250000: Røros
Markeringspunkt: Lengdegrad: 11.3142440 Breddegrad: 62.6699910
EU89-UTM Zone 32 (Koordinatene ER bekreftet)
X-koord: 618525 m. Y-koord: 6950948 m.

Materialtype
Hovedtype: Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn) Subtype: Kobber
Element(er): Kis Cu Zn


Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
ST0181.14 Fastfjell
Prøvetaker :Terje Bjerkgård/Leif Furuhaug/...Lager :Løkken/...Vekt(kg) :2
Kommentar :Massiv, middelskornet pyritt-sinkblendemalm, homogen og med pyritt i 1-3 mm euhedrale kuber. Enkelte tynne klorittbånd. Massivsone (linse) i klorittskifer.
Antall registrerte elementanalyser = 1
ST0181.15 Fastfjell
Prøvetaker :Terje Bjerkgård/Leif Furuhaug/...Lager :Løkken/...Vekt(kg) :2
Kommentar :Massiv, finkornet, diffust båndet pyritt-sinkblendemalm. Bånding på 0.5-1 cm skala. Kvarts i matriks. Enkelte tynne klorittbånd. Tatt fra 20-30 cm massivsone i klorittskifer.
Antall registrerte elementanalyser = 1
ST0181.16 Tipprøve
Prøvetaker :Terje Bjerkgård/Leif Furuhaug/...Lager :Løkken/...Vekt(kg) :3
Kommentar :Massiv magnetkis med enkelte 2-3 cm meget sinkblende-rike bånd og slirer rike i kobberkis. Noen klorittstriper og spredte kvartskorn.
Antall registrerte elementanalyser = 1
NB! Alle analyseverdier er vist i slutten av utskriften.:

Navn på prøvepunkt : Kongens gruve
(Objekt Id : 1640,052,01,07)

Lokalisering
Fylke : Sør-Trøndelag (16) Kommune : Røros (1640)
Kart 1:50000: Røros (1720-3) Kart 1:250000: Røros
Markeringspunkt: Lengdegrad: 11.3130670 Breddegrad: 62.6699210
EU89-UTM Zone 32 (Koordinatene ER bekreftet)
X-koord: 618465 m. Y-koord: 6950938 m.

Materialtype
Hovedtype: Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn) Subtype: Kobber
Element(er): Kis Cu Zn


Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
ST0181.17 Fastfjell
Prøvetaker :Terje Bjerkgård/Leif Furuhaug/...Lager :Løkken/...Vekt(kg) :3
Kommentar :mm-laminert kvarts-klorittskifer med spredte opptil 2-4 mm pyrittkuber som er dels "flatklemte" parallelt foliasjonen.
Antall registrerte elementanalyser = 1
ST0181.18 Tipprøve
Prøvetaker :Terje Bjerkgård/Leif Furuhaug/...Lager :Løkken/...Vekt(kg) :3
Kommentar :Rik impregnasjon av vesentlig kobberkis og magnetkis i form av årer, i nærmest nettverk i biotittholdig, sericitt-kloritt- kvartsskifer. Spredte pyrittkuber og enkeltkorn av sinkblende.
Antall registrerte elementanalyser = 1
NB! Alle analyseverdier er vist i slutten av utskriften.:

Navn på lokalitet : Kongens gruve
(Objekt Id : 1640,052,02,00)

Lokalisering
Fylke : Sør-Trøndelag (16) Kommune : Røros (1640)
Kart 1:50000: Røros (1720-3) Kart 1:250000: Røros
Markeringspunkt: Lengdegrad: 11.2819610 Breddegrad: 62.6695990
EU89-UTM Zone 32 (Koordinatene ER bekreftet)
X-koord: 616873 m. Y-koord: 6950845 m.

Materialtype
Hovedtype: Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn) Subtype: Kobber
Element(er): Kis Cu Zn
Produksjon
Aktivitet: Gruvedrift Reserver:
Prod. metode: Underjordsdrift Produksjon:
Prod. status: Nedlagt Tippvolum:


Produkt
Element/produkt Gehalt/Kvalitet
CU
KIS

Opplysning(er) i fritekstformat
Fri tekst
Grunnstolen fra Arvedalsgruve hadde en lengde på nær 2 km i 1886. Den første km var tilnærmet vannrett, deretter gikk gruva slakt nedover mot vest. Dette førte til store transportomkostninger og det ble besluttet å drive en sjakt fra Rundhaugen 1900 m vest for stollmunningen ned til stollnivået på 120 m dyp. Den fikk navnet Oscars sjakt (etter Oscar II) og var ferdig rundt århundreskiftet. driften etter 1900 ble konsentrert til områdene rundt Oscars sjakt og videre mot vest. Sjakta er nå sikret med et betonglokk og det er fundamenter etter flere hus og etter maskineriet til heisspillet. Det går en dagskjæring i kvartsrik klorittskifer (omvandlingsbergart?) østover (retning 070 grader) mot en gjenfylt stoll i retning mot sjakta. Det er ingen blotninger av malm, men to større tipphauger med noe malmstuffer. Hovedtype malm på haugene er massiv magnetkis med noe kobberkis i uregelmessige aggregater og dels med hyppige pyrittkuber. Dels rundede kvartslinser opptrer spredt. En annen mindre vanlig type er striper med massiv finkornet pyritt-sinkblende med mindre mengder kobberkis. Malmstripene er omgitt av kloritt-sericittskifer. Ellers opptrer blokker med impregnasjoner av vesentlig kobberkis og magnetkis i kvarts-sericittskifer. Impregnasjonen er vesentlig i form av uregelmessige semimassive slirer og årer i skiferen, opptil 2-3 cm tykke, men også i form av spredte enkeltkorn og aggregater.

Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
ST0181.01 Tipprøve
Prøvetaker :Terje Bjerkgård/Leif Furuhaug/...Lager :Løkken/...Vekt(kg) :3
Kommentar :Rik kobberkis-magnetkis-impregnasjon (10-15 %), dels som uregelmessige slirer i klorittholdig kvarts-sericittskifer. Spredte mm-store pyrittkorn. Ellers spredt biotitt.
Antall registrerte elementanalyser = 1
ST0181.02 Tipprøve
Prøvetaker :Terje Bjerkgård/Leif Furuhaug/...Lager :Løkken/...Vekt(kg) :3
Kommentar :Finkornet, diffust båndet, massiv pyritt-sinkblendemalm (<= 1mm korn). Slirer med kloritt og sericitt, ellers kvarts i matriks.
Antall registrerte elementanalyser = 1
ST0181.03 Tipprøve
Prøvetaker :Terje Bjerkgård/Leif Furuhaug/...Lager :Løkken/...Vekt(kg) :3
Kommentar :Massiv, middelskornet, pyritt-magnetkis-kobberkis-sinkblende med slirer av kloritt-sericittskifer og fragmenter av kvarts. Pyritt i euhdrale, 1-2 mm kuber.
Antall registrerte elementanalyser = 1
ST0181.04 Tipprøve
Prøvetaker :Terje Bjerkgård/Leif Furuhaug/...Lager :Løkken/...Vekt(kg) :3
Kommentar :Semimassiv, finkornet, uregelmessig sliret sinkblende-kobberkis-magnetkis i sericitt-klorittskifer. Hyppige rundede kvartsfragmenter og linser med kalsitt.
Antall registrerte elementanalyser = 1
ST0181.05 Tipprøve
Prøvetaker :Terje Bjerkgård/Leif Furuhaug/...Lager :Løkken/...Vekt(kg) :3
Kommentar :Kvarts-sericittskifer med semimassive linser og årer av finkornet pyritt og noe kobberkis. Tett foldet.
Antall registrerte elementanalyser = 1
ST0181.06 Tipprøve
Prøvetaker :Terje Bjerkgård/Leif Furuhaug/...Lager :Løkken/...Vekt(kg) :3
Kommentar :Sericittholdig kvarts-kalkspatbergart med svak impregnasjon av finkornet kobberkis, magnetkis og sinkblende. Enkelte linser anriket i kobberkis assosiert med kloritt. Spredte mm-store pyrittkuber.
Antall registrerte elementanalyser = 1
NB! Alle analyseverdier er vist i slutten av utskriften.:


Analyseresultater
fra
Forekomstområde 1640 - 052 Kongens gruve

Elementanalyser

( *=parts pr. million, #=parts pr.billion, Negative verdier betyr under deteksjonsgrensen.)
Prøvenr. Prøvetype Cu* Zn* Pb* Co* Ni* Ag* Au#
ST0181.01 Tipprøve 66064 7872 97 114 31 20.6 236.0
ST0181.02 Tipprøve 3986 99999 6793 210 23 30.9 167.0
ST0181.03 Tipprøve 18463 79201 4413 468 13 33.8 175.0
ST0181.04 Tipprøve 15128 46198 519 232 73 8.7 114.0
ST0181.05 Tipprøve 8679 858 64 57 6 4.6 136.0
ST0181.06 Tipprøve 2152 2151 43 34 34 1.1 7.0
ST0181.08 Fastfjell 6313 797 247 44 117 4.4 16.0
ST0181.09 Fastfjell -1 99999 13 7 5 -.3 51.0
ST0181.10 Fastfjell 17478 7020 16 24 54 7.2 477.0
ST0181.11 Tipprøve 11267 99999 11688 176 14 43.1 121.0
ST0181.12 Fastfjell 14887 93698 13068 52 7 35.5 142.0
ST0181.13 Tipprøve 36281 99999 13104 306 9 77.8 91.0
ST0181.14 Fastfjell 20916 92738 1885 291 2 20.9 264.0
ST0181.15 Fastfjell 11500 94795 2574 79 -1 19.0 158.0
ST0181.16 Tipprøve 25803 99999 8535 104 86 42.7 183.0
ST0181.17 Fastfjell 437 736 47 21 64 .4 2.0
ST0181.18 Tipprøve 50164 22404 520 130 23 22.6 700.0
ST0181.19 Tipprøve 2548 1124 28 92 38 .6 6.0
ST0181.20 Tipprøve 6732 99999 5267 301 10 30.0 205.0
ST0181.21 Tipprøve 12833 15608 899 240 9 6.9 104.0
ST0181.22 Tipprøve 14849 48219 1259 34 166 9.4 106.0
ST0181.24 Fastfjell
ST0181.24 Fastfjell 15469 21306 536 124 85 6.3 71.0
ST0181.24 Fastfjell 15469 21306 536 124 85 6.3 71.0
ST0181.25 Fastfjell
ST0181.25 Fastfjell 25 242 16 21 65 .1 -1.0
ST0181.25 Fastfjell 25 243 16 21 65 -.1 1.0
ST0181.26 Fastfjell 234 95 12 17 56 .1 3.0
ST0181.26 Fastfjell 234 95 12 17 56 .1 3.0
ST0181.26 Fastfjell
ST0181.27 Fastfjell
ST0181.27 Fastfjell 229 87 10 38 93 .1 -1.0
ST0181.27 Fastfjell 229 87 10 38 93 -.1 -1.0
ST0181.28 Fastfjell 2193 751 26 30 94 1.6 11.0
ST0181.28 Fastfjell 2193 751 26 30 94 1.6 11.0
ST0181.28 Fastfjell
ST0181.29 Fastfjell 6085 99999 9365 269 9 31.8 114.0
ST0181.29 Fastfjell
ST0181.29 Fastfjell 6085 69244 9365 31.8 114.0
ST0181.30 Fastfjell 596 4846 35 15 42 .3 4.0
ST0181.30 Fastfjell 596 4846 35 15 42 .3 4.0
ST0181.30 Fastfjell
------------------
Prøvenr. Pt# Pd# As* Cd* Ba* Mo* Sn* Sb* Bi*
ST0181.01 2.0 1.0 13 23.7 -1 3.00 -3 51
ST0181.02 4.0 5.0 109 291.5 -1 10.00 -3 156
ST0181.03 3.0 2.0 63 198.3 -1 15.00 -3 173
ST0181.04 1.0 3.0 31 111.4 -1 14.00 -3 25
ST0181.05 -1.0 -1.0 32 2.0 12 4.00 -3 12
ST0181.06 -1.0 2.0 3 5.0 60 1.00 -3 5
ST0181.08 3.0 3.0 37 2.2 -1 6.00 -3 -3
ST0181.09 1.0 2.0 53 1526.7 23 140.00 -3 -3
ST0181.10 2.0 2.0 3 20.4 7 6.00 -3 7
ST0181.11 2.0 2.0 127 288.9 -1 9.00 -3 161
ST0181.12 -1.0 -1.0 142 211.9 -1 13.00 4 108
ST0181.13 1.0 -1.0 177 273.3 -1 13.00 5 254
ST0181.14 1.0 3.0 142 228.9 -1 16.00 -3 58
ST0181.15 1.0 1.0 100 258.6 -1 14.00 -3 88
ST0181.16 2.0 2.0 50 224.6 -1 18.00 4 167
ST0181.17 1.0 -1.0 26 1.0 -1 -1.00 4 -3
ST0181.18 2.0 3.0 45 58.5 -1 8.00 -3 59
ST0181.19 2.0 3.0 17 .4 -1 10.00 -3 4
ST0181.20 2.0 1.0 61 222.5 -1 13.00 -3 170
ST0181.21 2.0 1.0 24 36.6 7 1.00 -3 34
ST0181.22 -1.0 -1.0 -2 121.9 21 15.00 -3 43
ST0181.24
ST0181.24 9 77.0 35 7.00 8 -1 30
ST0181.24 9 77.0 35 7.00 8 -1 30
ST0181.25 365
ST0181.25 1 -.1 31 6.00 -1 -1 -1
ST0181.25 1 .1 365 6.00 -1 -1 -1
ST0181.26 1 .2 231 3.00 1 -1 -1
ST0181.26 1 .2 207 3.00 -1 -1 -1
ST0181.26 231
ST0181.27 627
ST0181.27 -1 .4 93 76.00 -1 -1 1
ST0181.27 1 .4 627 76.00 1 -1 1
ST0181.28 7 1.8 251 3.00 1 -1 1
ST0181.28 7 1.8 25 3.00 -1 -1 -1
ST0181.28 251
ST0181.29 229 215.3 6 3.00 7 -1 117
ST0181.29 -10
ST0181.29 229 215.3 -10 3.00 7 1 117
ST0181.30 16 12.5 490 2.00 1 -1 3
ST0181.30 16 12.5 52 2.00 -1 -1 3
ST0181.30 490
------------------
Prøvenr. Se* Ga* In* S% V* Cr* Mn* Fe% Th*
ST0181.01 22.00 17 32 431 28.29 10.00
ST0181.02 40.90 12 12 255 30.90 6.00
ST0181.03 39.90 12 15 314 31.34 8.00
ST0181.04 34.70 13 9 244 46.83 11.00
ST0181.05 7.31 12 26 231 9.26 3.00
ST0181.06 2.28 59 128 541 6.80 9.00
ST0181.08 34.00 23 9 215 48.26 10.00
ST0181.09 23.10 23 39 525 8.32 3.00
ST0181.10 8.55 67 155 673 16.51 10.00
ST0181.11 42.20 9 17 298 26.96 7.00
ST0181.12 45.80 3 10 262 23.77 5.00
ST0181.13 44.40 7 8 192 27.43 6.00
ST0181.14 41.20 26 27 461 28.32 6.00
ST0181.15 42.80 14 15 328 24.72 5.00
ST0181.16 34.50 7 -1 245 44.69 8.00
ST0181.17 .63 87 164 821 6.66 6.00
ST0181.18 21.50 34 42 439 24.16 8.00
ST0181.19 4.34 110 113 2190 23.17 10.00
ST0181.20 42.90 11 15 405 25.51 5.00
ST0181.21 27.10 30 47 641 26.96 9.00
ST0181.22 27.90 18 22 322 43.19 10.00
ST0181.24 6.76
ST0181.24 84.00 14.00 8.00 6.76 44 49 750 19.97 8.00
ST0181.24 84.00 14.00 8.00 6.76 44 49 750 19.97 8.00
ST0181.25 .17 113 137
ST0181.25 -1.00 12.00 -1.00 .28 55 75 1073 4.75 10.00
ST0181.25 1.00 12.00 -1.00 .17 113 137 10.00
ST0181.26 -1.00 7.00 -1.00 .04 106 194 9.00
ST0181.26 -1.00 7.00 -1.00 .04 53 143 526 2.90 9.00
ST0181.26 .04 106 194
ST0181.27 .32 184 149
ST0181.27 1.00 15.00 -1.00 .50 101 87 698 5.45 10.00
ST0181.27 1.00 15.00 -1.00 .32 184 149 10.00
ST0181.28 3.00 14.00 -1.00 .21 149 13.00
ST0181.28 3.00 14.00 -1.00 1.67 81 99 837 7.16 13.00
ST0181.28 .21 119 149
ST0181.29 123.00 11.00 10.00 16.73 9 16 223 35.24 -1.00
ST0181.29 54.63 52 378
ST0181.29 123.00 11.00 10.00 54.63 -1.00
ST0181.30 6.00 4.00 -1.00 1.01 124 110 10.00
ST0181.30 6.00 4.00 -1.00 3.52 22 35 317 5.07 10.00
ST0181.30 1.01 124 110
------------------
Prøvenr. U* W* Rb* Sr* Y* Zr* Nb* La* Ce*
ST0181.01 -8.00 -2 3.0 6.00
ST0181.02 -8.00 -2 1.0 2.00
ST0181.03 -8.00 6 1.0 2.00
ST0181.04 -8.00 -2 2.0 5.00
ST0181.05 -8.00 5 1.0 3.00
ST0181.06 -8.00 2 10.0 24.00
ST0181.08 -8.00 -2 1.0 2.00
ST0181.09 -8.00 -2 3.0 5.00
ST0181.10 -8.00 4 17.0 14.00
ST0181.11 -8.00 2 1.0 2.00
ST0181.12 -8.00 3 1.0 1.00
ST0181.13 -8.00 -2 2.0 -1.00
ST0181.14 -8.00 -2 1.0 2.00
ST0181.15 -8.00 -2 1.0 1.00
ST0181.16 -8.00 -2 1.0 2.00
ST0181.17 -8.00 -2 9.0 13.00
ST0181.18 -8.00 -2 2.0 7.00
ST0181.19 9.00 -2 6.0 1.00
ST0181.20 -8.00 -2 7.0 2.00
ST0181.21 -8.00 -2 5.0 9.00
ST0181.22 -8.00 -2 2.0 7.00
ST0181.24
ST0181.24 2.00 2 4.0 17.00
ST0181.24 2.00 2 4.0 17.00
ST0181.25 -10 35.0 7.0 15.0 165 13.00 87.00
ST0181.25 2.00 3 3.0 22.00
ST0181.25 2.00 -10 35.0 7.0 15.0 165 13.00 22.00 87.00
ST0181.26 1.00 -10 23.0 224.0 30.0 268 14.00 17.00 96.00
ST0181.26 -1.00 5 22.0 17.00
ST0181.26 -10 23.0 224.0 30.0 268 14.00 96.00
ST0181.27 -10 74.0 94.0 13.0 157 8.00 59.00
ST0181.27 1.00 3 13.0 12.00
ST0181.27 1.00 -10 74.0 94.0 13.0 157 8.00 12.00 59.00
ST0181.28 2.00 -10 62.0 65.0 22.0 182 12.00 27.00 96.00
ST0181.28 2.00 2 8.0 27.00
ST0181.28 -10 62.0 65.0 22.0 182 12.00 96.00
ST0181.29 -1.00 4 -1.0 -1.00
ST0181.29 233 -5.0 -5.0 -5.0 36 -5.00 53.00
ST0181.29 -1.00 233 -5.0 -5.0 -5.0 36 -5.00 1.00 53.00
ST0181.30 2.00 -10 107.0 13.0 17.0 130 7.00 10.00 48.00
ST0181.30 2.00 5 3.0 10.00
ST0181.30 -10 107.0 13.0 17.0 130 7.00 48.00
------------------
Prøvenr. Nd* Yb* B* F* Cl* Sc* Te* Hg* Tl*
ST0181.01 -3
ST0181.02 -3
ST0181.03 -3
ST0181.04 -3
ST0181.05 3
ST0181.06 -3
ST0181.08 -3
ST0181.09 -3
ST0181.10 -3
ST0181.11 -3
ST0181.12 -3
ST0181.13 -3
ST0181.14 -3
ST0181.15 -3
ST0181.16 -3
ST0181.17 -3
ST0181.18 -3
ST0181.19 -3
ST0181.20 -3
ST0181.21 -3
ST0181.22 3
ST0181.24
ST0181.24 8.00 -1 1
ST0181.24 -1 7.00 -1 -1
ST0181.25 -10.00 -16.00 -1000 -1000 19.00
ST0181.25 -1 -1.00 -1 -1
ST0181.25 -10.00 -16.00 -1000 -1000 19.00 -1.00 -1 -1
ST0181.26 21.00 -16.00 -1000 -1000 13.00 -1.00 -1 -1
ST0181.26 -1 -1.00 -1 -1
ST0181.26 21.00 -16.00 -1000 -1000 13.00
ST0181.27 -10.00 -16.00 -1000 -1000 20.00
ST0181.27 1 -1.00 -1 -1
ST0181.27 -10.00 -16.00 -1000 -1000 20.00 -1.00 -1 -1
ST0181.28 12.00 -16.00 -1000 -1000 22.00 -1.00 -1 1
ST0181.28 1 -1.00 -1 -1
ST0181.28 12.00 -16.00 -1000 -1000 22.00
ST0181.29 -1 28.00 3 3
ST0181.29 21.00 -16.00 16000 -1000 -10.00
ST0181.29 21.00 -16.00 16000 -1000 -10.00 28.00 3 3
ST0181.30 -10.00 -16.00 -1000 -1000 25.00 -1.00 -1 2
ST0181.30 -1 -1.00 -1 2
ST0181.30 -10.00 -16.00 -1000 -1000 25.00

Oksydanalyser

(Alle verdier er i %)
Prøvenr. Prøvetype SiO2 Al2O3 TiO2 Fe2O3 MnO MgO CaO
ST0181.24 Fastfjell 4.86
ST0181.25 Fastfjell 58.70 14.29 0.83 9.06 0.15 9.44 0.34
ST0181.26 Fastfjell 64.85 13.47 0.98 6.69 0.14 3.17 5.05
ST0181.27 Fastfjell 55.76 17.64 0.91 9.77 0.12 5.73 1.23
ST0181.28 Fastfjell 53.81 18.31 1.02 9.33 0.10 7.40 1.25
ST0181.29 Fastfjell -1.00 0.90 0.06 52.98 -0.03 -0.03 0.03
ST0181.30 Fastfjell 64.47 13.16 0.74 8.85 0.06 1.99 0.28
------------------
Prøvenr. Na2O K2O P2O5 Loss Sum
ST0181.24 0.06 5.00
ST0181.25 0.13 1.50 0.12 5.14 100.00
ST0181.26 2.75 0.69 0.17 1.58 100.00
ST0181.27 2.28 2.35 0.13 3.87 100.00
ST0181.28 2.73 1.88 0.16 4.42 100.00
ST0181.29 0.87 0.06 -0.03 30.14 84.00
ST0181.30 0.27 3.72 0.12 4.69 98.00


Faktaarket ble generert 26.06.2019

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
Jan.Sandstad@ngu.no
eller til
Agnes.Raaness@ngu.no
Copyright © 2019 Norges geologiske undersøkelse