English version
MALMDATABASEN
Forekomstområde 1640 - 061
(Sist oppdatert 27.mai.2015)

Navn på forekomstområde : Klinkenberg gruve
(Objekt Id : 1640,061,00,00)
Borekjerner fra forekomstområdet: Se borehullsområde Klinkenberg gruve

Lokalisering
Fylke : Sør-Trøndelag (16) Kommune : Røros (1640)
Kart 1:50000: Røros (1720-3) Kart 1:250000: Røros
Markeringspunkt: Lengdegrad: 11.6587030 Breddegrad: 62.7332540
EU89-UTM Zone 32 (Koordinatene ER bekreftet)
X-koord: 635869 m. Y-koord: 6958672 m.

Materialtype
Hovedtype: Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn) Subtype: Kobber
Element(er): Kis Cu Zn
Produksjon
Aktivitet: Gruvedrift Reserver:
Prod. metode: Underjordsdrift Produksjon: 3 tusen tonn
Prod. status: Nedlagt Tippvolum:

Betydning
Offentlig: Liten betydning (reg. 27.04.2015)
Økonomisk: Lite viktig , (Stadfestet 27.mai.2015 av Terje Bjerkgård)
Historisk: Ja , (Stadfestet 23.okt.2001 av Terje Bjerkgård)

Eierforhold
Type eierforhold Eier Gårds- og bruksnr
Rettighetshaver Crew Development Corp.

Operasjoner
Fra - Til Aktivitet Kommentar
1668 - 1686 Regulær drift Selskap/Institusjon:Øresundske Kobberverk
1688 - 1691 Regulær drift Selskap/Institusjon:Øresundske Kobberverk
1746 - 1751 Regulær drift Selskap/Institusjon:Røros Kobberverk
Dette er sannsynligvis drift i Mads gruva (ST0192).
1793 - 1801 Regulær drift Selskap/Institusjon:Røros Kobberverk
1815 - 1831 Regulær drift Selskap/Institusjon:Røros Kobberverk
1837 - 1840 Regulær drift Selskap/Institusjon:Klinkenberg Interessentskap
1881 - 1892 Regulær drift Selskap/Institusjon:Gårdbrukere - malm til Røros Kobberverk
1906 - 1907 Prøvedrift Selskap/Institusjon:Røros Kobberverk
1949 - 1949 Geofysikk Selskap/Institusjon:Geofysisk Malmleting
1997 - 1997 Prøvetaking Selskap/Institusjon:NGU
1999 - 1999 Geofysikk Selskap/Institusjon:NGU
Airborne geophysics
1999 - 1999 Detaljkartlegging Selskap/Institusjon:NGU mineralressurser
2001 - 2001 Kjerneboring Selskap/Institusjon:Crew development corporation

Mineralisering
Æra: Paleozoikum Periode:
Datering: Metode:
Genese: Vulkeks Form: Lag
Hovedtextur: Båndet Min. fordeling: Massiv
Kornstørrelse: Middelskornet (1-3 mm) Hovedomvandling: Klorittisering
Strøk/Fall: Retning:
Feltstupning:
Stratigrafisk klassifikasjon av vertsbergart
Æra: Paleozoikum Periode:
Provins: Kaledonidene
Geotek.enhet: Rørosdekkekomplekset
Tektonisk complex:
Intrusivt komplex:
Gruppe: Aursund Formasjon:

Mineralogi
Relasjon Mineral Mengde
Gangmineral Kvarts Hovedmineral (>10%)
Gangmineral Kloritt Hovedmineral (>10%)
Gangmineral Kalkspat Underordnet mineral (1-10%)
Gangmineral Amfibol Underordnet mineral (1-10%)
Gangmineral Biotitt Underordnet mineral (1-10%)
Malmmineral Sinkblende Hovedmineral (>10%)
Malmmineral Kobberkis Hovedmineral (>10%)
Malmmineral Svovelkis Hovedmineral (>10%)
Malmmineral Magnetkis Hovedmineral (>10%)
Malmmineral Blyglans Underordnet mineral (1-10%)
Malmmineral Magnetitt Underordnet mineral (1-10%)

Litologi:
Relasjon Bergart Opprinnelse
Sidebergart Kalkh. psam. glimmerskifer Sedimentær
Opprinnelig bergart :Gråvakke
Metamorf fase :Grønnskifer
Sidebergart Psam. biotitt-musk. skifer Sedimentær
Opprinnelig bergart :Gråvakke
Metamorf fase :Grønnskifer

Strukturer
Lokalisering: Type: Orientring(360€): Relasjon til min.:
Sidebergart Foldeakse Retn./Stupn. :157 / 33 Post-mineralisering ;...Effekt :Modifiserer
Sidebergart Foldeakse Retn./Stupn. :337 / 5 Post-mineralisering ;...Effekt :Modifiserer

Opplysning(er) i fritekstformat
Fri tekst
Klinkenberg Gruve ligger på snaufjellet 960 m.o.h. ca. 5,5 km nord for Aursunden og 3 km fra nærmeste vei (låst bomvei til Bendikssetra). Gruvefeltet består av vannfylte synker, dagbrudd og stoller som strekker seg i nordvestlig retning i en lengde på nær 500 m. Gruva er hovedsaklig drevet på to steder, Gammelgruva i nordvest av feltet og Nygruva 100-150 m mot sørøst fra Gammelgruva. I følge P. Singsaas kart (NGU-rapport 72, 1949) dekker underjordsdriften til sammen et område på ca. 5000 m² med to atskilte drifter i Gammelgruva og en sammenhengende drift i Nygruva. Malmlinsene det er drevet på er relativt flattliggende, slik at driftene er grunne. Dette har ført til nedrasning flere steder. Historikk: Forekomsten ble funnet i 1668 og ble drevet i en rekke korte perioder fram til 1907. I de første årene ble forekomsten drevet av Øresundske Kobberverk, før Røros Kobberverk overtok i 1693 og drev fram til 1831. I 1837 overtok Klinkenberg Interessentskap, men fikk ikke smeltet malmen, så Røros Kobberverk overtok rettighetene igjen i 1840. I 1881 gjorde kobberverket en avtale med gårdbrukerne i området som fikk forpakte gruva og levere malm til kobberverket. Dette pågikk fram til 1892, da gruva ble nedlagt. Forsøksdrift i 1906-1907 førte ikke til ny drift. Gruva lå for langt unna smeltehytta i Røros til at driften på Klinkenberg kunne lønne seg. Til sammen ble det tatt ut ca. 1600 t kobbermalm (med ca. 3 % Cu) og 1400-2000 t svovelkis (med ca. 2 % Cu). I 1998 fattet det norske gruveselskapet Mindex, som senere fusjonerte med det internasjonale gruveselskapet Crew Development Corporation interesse for Rørosområdet og blant annet Klinkenberg på grunn av det høye sinkinnholdet i deler av malmen. Både helikoptergeofysikk og bakkegeofysikk ble utført i 1999/2000, og ble fulgt opp med diamantboring i 2001. Nygruva er stort sett gjenfylt og utilgjengelig, mens deler av den vestlige delen av Gammelgruva med gruverom er tilgjengelig til tross for at den dels er gjenrast. Flere linser og lag med massiv mineralisering kan observeres i nedgangen til gruva (prøve ST0193.01), bestående av magnetkis og kvarts som finkornet matriks inneholdende mm-store porfyroblastiske korn av pyritt og større aggregater av kobberkis. Sinkblende opptrer i mm-tykke slirer og bånd. Hornblendenåler i opptil 1 cm størrelse opptrer spredt, ofte assosiert med kobberkis. Lagene er fra 20 til 80 cm mektige og kan følges i hele veggens lengde, dvs. 15-20 m. Lagene opptrer i klorittisert og silisifisert, båndet og laminert glimmerskifer. Assosiert med de massive sulfidlagene opptrer ren klorittskifer med porfyroblastisk biotitt og med slirer av magnetkis og kobberkis, samt spredte opptil 5 mm pyrittkuber og 1-2 mm magnetitt-krystaller (Prøve ST0193.02). Inne i gruverommene opptrer hyppige cm til 0.5 m mektige sulfidårer i kloritt-dominert skifer. Årene opptrer dels konkordant med skifrigheten i bergarten, men forgrener seg også i nettverklignende strukturer som skjærer skifrigheten. Årene varierer fra å være grovkornet med opptil cm-store pyrittkuber og grovsliret kobberkis-magnetkis til finkornet, diffust båndet med vesentlig pyritt og magnetkis med underordnet kobberkis. Nær de tykkere årene opptrer nesten ren kloritt med spredt 5-7 mm porfyroblastisk biotitt. Mer distalt blir skiferen mer kvartsrik og også mer planskifrig. Bergartene er foldet i nærmest chevronfolder på dm til m-skala (flankevinkel 70-90°) og med foldeakse 337°/05°. Disse foldene er parasittfolder på større åpne foldestrukturer på 20-30 m skala. Disse er overpreget av en annen åpen foldefase som har akser ca. 90 grader på disse. Dette gir opphav til storskala dom-strukturer. Massiv båndet pyritt-sinkblende mineralisering kan observeres i den sør-østligste av stollåpningene til Gammelgruva og består av tydelig bånding på mm-cm skala mellom sinkblenderike og pyrittrike bånd og med kvarts i matriks (prøve ST0193.08). Den massive mineraliseringen har her en mektighet på 30 cm og kan følges i en lengde på 3-3,5 m innover i stollen før den forsvinner i vannet. Den er omgitt av klorittskifer med mm-kvartsbånd, opptil 3-5 mm porfyroblastisk biotitt, streker av magnetkis og spredte 1-2 mm pyrittkuber og magnetittkorn (prøve ST0193.09). Bergartene er også her foldet i småskala chevronfolder (foldeakse 157°/33°). Mye sinkblenderik malm ligger utskeidet på tipphaugen, den største haugen av malm anslås til ca. 150 m³. I åpningene i Nygruva og også videre østover består malmen av finkornet pyritt-sinkblende. Det er her flere opptil 0,5 m mektige lag over hverandre atskilt av klorittskifer. Det er uklart om det er to eller flere lag, eller om det er repetisjon ved folding. Kontakten mellom sidebergart og malm er generelt skarp. Foldingen i flere retninger gjør at malmforekomsten ligger bevart i en skålformet struktur og således er begrenset i utbredelse. Lengden er ca. 500 m, mens bredden er størst ved Nygruva, hvor den er ca. 75 m. Gammelgruva er dominert av kobberkis-magnetkis-pyritt mineralisering, dels i form av nettverksstrukturer, mens Nygruva består av ihvertfall to lag med massiv pyritt-sinkblende mineralisering over hverandre. Det er derfor mulig at Gammelgruva representerer tilførselssonen, mens Nygruva representerer den ekshalative delen av mineraliseringen. I alt ble det i 2001 boret 9 hull med en total lengde på 611 meter. Bh.3 hadde 0,8 m (13,8-14,6 m) med 14,6% Zn, 0,6% Cu og 30 ppm Ag, Bh.5 gav 0,5 m (44,2-44,7 m) med 2,2% Zn, 1,7% Cu og 0,5 m (45,5-46,0 m) med 6,6% Zn, 1,7% Cu og igjen 0,2 m med 9,2% Zn, 0,9% Cu, 31 ppm Ag og 0,6 ppm Au ved 47,2 m dyp. Bh.7 hadde fire kobberrike intervaller: 2,9 m (1,7-4,6 m) med 3,1% Cu, 0,3 % Zn, 9,4 ppm Ag, 0,1 ppm Au, 1,54 m (13,23-14,77 m) med 9,9% Cu, 0,7% Zn, 21,6 ppm Ag, 1,3 ppm Au, 2,45 m (15,93-18,38 m) med 2,5% Cu, 0,8% Zn, 7,7 ppm Ag, 0,7 ppm Au og 0,78 m (19,07-19,85 m) med 4,0% Cu, 0,6% Zn, 9,5 ppm Ag og 0,7 ppm Au. Det siste representerer antakelig mineralisering tilknyttet tilførselssonen. Boringene bekrefter forøvrig tilstedeværelsen av flere rike lag og linser som ligger over hverandre, men som er for tynne til å være økonomisk drivverdige.

Litteraturfortegnelser:
Fra NGU's Referansearkiv.:
Singsaas, Per; Brækken, H. , 1950
Geofysisk undersøkelse over og omkring Klinkenberg Grube , Abrahams Grube.
;Norges geologiske undersøkelse;FAGRAPPORT;NGU-rapport; No.72;20 sider
Abstrakt:
Feltene er kartlagt geologisk av professor Th. Vogt. De kjente anvisninger - små gruber og skjerp - eies av Røros Kobberverk. Ved Klinkenberg grube ble det målt et ca. 7,5 km2 stort område som også omfatter Fjellgjeltskjerpene og Sødalsgruben. Ved Abrahams grube ble det målt et ca. 7,4 km2 stort område. Det ble utført el.magn.konduktive målinger (Turam), og det var i første rekke stilt som oppgave å kartlegge de kjente forekomster. Dernest skulle undersøkes om det finnes hittil ukjente forekomster i de anviste felter. KLINKENBERG GRUBE. Det ble observert tildels meget sterke indikasjoner på den relativt flattliggende forekomsten. Indikasjonsbildet i området ved gruben er meget komplisert, men forekomstens utstrekning - som er forholdsvis begrenset - skulle dog i hovedtrekkene være klarlagt. Nordvest for gruben ble det på- vist svakt ledende soner av noen utstrekning, (min. 700 meter). Dypet øker i strøkretningen mot nordøst. Ellers i feltet ble det kun påvist svakt ledende soner av liten interesse. ABRAHAMS GRUBE. Grubens malmsone ble påvist over en strøklengde av 175 meter. I den øvrige del av feltet ble det ikke påvist ledende soner av større interesse.

Referanser som ikke finnes i NGU's Referansearkiv.:
H. Dahle, 1894: Røros Kobberværk (1644-1894). Trykket manuskript.


Johan Braastad 1920: Beskrivelse av Rørosgruberne. 56 pp. Norges Geologisk Undersøkelse 1920.

Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
ST0193.01 Fastfjell
Prøvetaker :Terje Bjerkgård/Leif Furuhaug/...Lager :Løkken/...Vekt(kg) :3
Kommentar :Massiv til semimassiv magnetkis-pyritt-kobberkis med hyppige 1-1.5 cm amfibolnåler. Tynne slirer med sinkblende og magnetitt. Finkornede (< 1 mm) sulfider. Kvarts og kalkspat i matriks. Prøve fra vestligste gruveåpning i Gammelgruva.
Antall registrerte elementanalyser = 1
ST0193.02 Fastfjell
Prøvetaker :Terje Bjerkgård/Leif Furuhaug/...Lager :Løkken/...Vekt(kg) :3
Kommentar :Klorittskifer med 3-5 mm porfyroblastisk biotitt, 1-2 cm slirer av magnetkis og kobberkis, spredte elongerte kuber av pyritt og magnetittkrystaller. Prøve fra vestligste gruveåpning i Gammelgruva.
Antall registrerte elementanalyser = 1
ST0193.03 Tipprøve
Prøvetaker :Terje Bjerkgård/Leif Furuhaug/...Lager :Løkken/...Vekt(kg) :3
Kommentar :Massiv finkornet magnetkis-kobberkis med hyppige 2-3 mm pyrittkuber. Spredte aggregater av magnetitt. Matriks overveiende kalsitt, ellers spredte cm lange nåler av amfibol.
Antall registrerte elementanalyser = 1
ST0193.04 Tipprøve
Prøvetaker :Terje Bjerkgård/Leif Furuhaug/...Lager :Løkken/...Vekt(kg) :3
Kommentar :Massiv pyritt-sinkblende, diffust båndet. 1-1.5 mm korn. Kvarts, kalsitt og spredte amfibolnåler som gang-mineraler.
Antall registrerte elementanalyser = 1
ST0193.05 Tipprøve
Prøvetaker :Terje Bjerkgård/Leif Furuhaug/...Lager :Løkken/...Vekt(kg) :3
Kommentar :Massiv, uregelmessig sliret og båndet sinkblende-pyrittmalm med uregelmessige kobberkis-aggregater og bånd av 1-2 mm sinkblende. Pyritt i 1-2 mm kuber. Spredt magnetitt. Linser/aggregater med 1-2 mm amfibolnåler.
Antall registrerte elementanalyser = 1
ST0193.06 Tipprøve
Prøvetaker :Terje Bjerkgård/Leif Furuhaug/...Lager :Løkken/...Vekt(kg) :3
Kommentar :Massiv magnetkis-pyritt med noe kobberkis i aggregater. Magnetitt-rik. Diffust båndet til sliret med mm-cm bånd av pyritt og magnetkis. Også bånd med kloritt og slirer av 1-3 mm amfibolnåler og enkelte slirer med kalsitt.
Antall registrerte elementanalyser = 1
ST0193.07 Tipprøve
Prøvetaker :Terje Bjerkgård/Leif Furuhaug/...Lager :Løkken/...Vekt(kg) :3
Kommentar :Massiv pyritt-sinkblende, dels rik på kobberkis og magnetitt. Diffust båndet, enkelte kloritt-amfibolslirer/bånd. Pyritt i kuber opptil 1-1.5 mm og 1-1.5 mm sinkblendekorn. Mest kalsitt i matriks.
Antall registrerte elementanalyser = 1
ST0193.08 Fastfjell
Prøvetaker :Terje Bjerkgård/Leif Furuhaug/...Lager :Løkken/...Vekt(kg) :2
Kommentar :Massiv båndet pyritt-sinkblende med bånding på mm-cm-skala. Noe kobberkis. < 1 mm pyrittkorn. Kvarts i matriks. Prøve fra østligste gruveåpning i Gammelgruva.
Antall registrerte elementanalyser = 1
ST0193.09 Fastfjell
Prøvetaker :Terje Bjerkgård/Leif Furuhaug/...Lager :Løkken/...Vekt(kg) :3
Kommentar :Klorittskifer med mm-kvartsbånd, opptil 3-5 mm porfyroblastisk biotitt, streker av magnetkis og spredte 1-2 mm pyrittkuber og magnetittkorn. Prøve fra østligste gruveåpning i Gammelgruva.
Antall registrerte elementanalyser = 1
ST0193.10 Tipprøve
Prøvetaker :Terje Bjerkgård/Leif Furuhaug/...Lager :Løkken/...Vekt(kg) :3
Kommentar :Massiv pyritt-sinkblende-kobberkis, uregelmessig sliret/båndet på cm-skala. Pyritt i mm kuber. Inneholder 1.7% Pb men ikke synlig i håndstykke. Kvarts i matriks i form av spredte aggregater, ellers noe kloritt.
Antall registrerte elementanalyser = 1
ST0193.11 Fastfjell
Prøvetaker :T. Bjerkgård/...Lager :Løkken
Kommentar :Biotitt-klorittskifer nær kontakt til sulfidåre. Prøve fra Gammelgruva nær sulfidåre (se prøve ST0193.12).
Antall registrerte elementanalyser = 2
Antall registrerte oksydanalyser = 1
ST0193.12 Fastfjell
Prøvetaker :T. Bjerkgård/...Lager :Løkken
Kommentar :Grovkornet, massiv pyritt-kobberkis-magnetkis i 0.5 m mektig åre. Fra Gammelgruva.
Antall registrerte elementanalyser = 2
Antall registrerte oksydanalyser = 1
ST0193.13 Fastfjell
Prøvetaker :T. Bjerkgård/...Lager :Løkken
Kommentar :Biotittførende sericitt-klorittskifer med enkelte sulfidkorn og magnetitt. Fra Nygruva mellom to massivmalmsoner.
Antall registrerte elementanalyser = 2
Antall registrerte oksydanalyser = 1
NB! Alle analyseverdier er vist i slutten av utskriften.:

Navn på lokalitet : Nygruva
(Objekt Id : 1640,061,01,00)

Lokalisering
Fylke : Sør-Trøndelag (16) Kommune : Røros (1640)
Kart 1:50000: Røros (1720-3) Kart 1:250000: Røros
Markeringspunkt: Lengdegrad: 11.6602490 Breddegrad: 62.7321870
EU89-UTM Zone 32 (Koordinatene ER bekreftet)
X-koord: 635952 m. Y-koord: 6958556 m.

Materialtype
Hovedtype: Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn) Subtype: Kobber
Element(er): Kis Cu Zn


Navn på lokalitet : Pit
(Objekt Id : 1640,061,02,00)

Lokalisering
Fylke : Sør-Trøndelag (16) Kommune : Røros (1640)
Kart 1:50000: Røros (1720-3) Kart 1:250000: Røros
Markeringspunkt: Lengdegrad: 11.6645690 Breddegrad: 62.7312520
EU89-UTM Zone 32 (Koordinatene ER bekreftet)
X-koord: 636177 m. Y-koord: 6958462 m.

Materialtype
Hovedtype: Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn) Subtype: Kobber
Element(er): Kis Cu Zn


Navn på lokalitet : Pit
(Objekt Id : 1640,061,03,00)

Lokalisering
Fylke : Sør-Trøndelag (16) Kommune : Røros (1640)
Kart 1:50000: Røros (1720-3) Kart 1:250000: Røros
Markeringspunkt: Lengdegrad: 11.6603560 Breddegrad: 62.7329390
EU89-UTM Zone 32 (Koordinatene ER bekreftet)
X-koord: 635954 m. Y-koord: 6958640 m.

Materialtype
Hovedtype: Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn) Subtype: Kobber
Element(er): Kis Cu Zn


Navn på lokalitet : Pit
(Objekt Id : 1640,061,04,00)

Lokalisering
Fylke : Sør-Trøndelag (16) Kommune : Røros (1640)
Kart 1:50000: Røros (1720-3) Kart 1:250000: Røros
Markeringspunkt: Lengdegrad: 11.6590200 Breddegrad: 62.7335400
EU89-UTM Zone 32 (Koordinatene ER bekreftet)
X-koord: 635883 m. Y-koord: 6958705 m.

Materialtype
Hovedtype: Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn) Subtype: Kobber
Element(er): Kis Cu Zn


Navn på lokalitet : Pit
(Objekt Id : 1640,061,05,00)

Lokalisering
Fylke : Sør-Trøndelag (16) Kommune : Røros (1640)
Kart 1:50000: Røros (1720-3) Kart 1:250000: Røros
Markeringspunkt: Lengdegrad: 11.6595130 Breddegrad: 62.7335750
EU89-UTM Zone 32 (Koordinatene ER bekreftet)
X-koord: 635909 m. Y-koord: 6958709 m.

Materialtype
Hovedtype: Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn) Subtype: Kobber
Element(er): Kis Cu Zn


Navn på lokalitet : Pit
(Objekt Id : 1640,061,06,00)

Lokalisering
Fylke : Sør-Trøndelag (16) Kommune : Røros (1640)
Kart 1:50000: Røros (1720-3) Kart 1:250000: Røros
Markeringspunkt: Lengdegrad: 11.6579280 Breddegrad: 62.7340180
EU89-UTM Zone 32 (Koordinatene ER bekreftet)
X-koord: 635826 m. Y-koord: 6958755 m.

Materialtype
Hovedtype: Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn) Subtype: Kobber
Element(er): Kis Cu Zn


Navn på lokalitet : Pit
(Objekt Id : 1640,061,07,00)

Lokalisering
Fylke : Sør-Trøndelag (16) Kommune : Røros (1640)
Kart 1:50000: Røros (1720-3) Kart 1:250000: Røros
Markeringspunkt: Lengdegrad: 11.6581470 Breddegrad: 62.7338440
EU89-UTM Zone 32 (Koordinatene ER bekreftet)
X-koord: 635837 m. Y-koord: 6958737 m.

Materialtype
Hovedtype: Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn) Subtype: Kobber
Element(er): Kis Cu ZnAnalyseresultater
fra
Forekomstområde 1640 - 061 Klinkenberg gruve

Elementanalyser

( *=parts pr. million, #=parts pr.billion, Negative verdier betyr under deteksjonsgrensen.)
Prøvenr. Prøvetype Cu* Zn* Pb* Co* Ni* Ag* Au#
ST0193.01 Fastfjell 6483 273 -3 150 6 -.3 73.0
ST0193.02 Fastfjell 689 1274 -3 25 66 -.3 5.0
ST0193.03 Tipprøve 49710 7348 -3 258 -1 .5 444.0
ST0193.04 Tipprøve 1288 99999 16690 35 -1 21.4 260.0
ST0193.05 Tipprøve 8286 99999 9229 43 32 7.2 169.0
ST0193.06 Tipprøve 6433 590 46 129 16 -.3 54.0
ST0193.07 Tipprøve 18079 93227 211 54 9 -.3 205.0
ST0193.08 Fastfjell 19716 99999 2758 61 7 5.0 127.0
ST0193.09 Fastfjell 986 1837 52 5 37 -.3 5.0
ST0193.10 Tipprøve 18044 99999 17460 85 24 97.3 130.0
ST0193.11 Fastfjell
ST0193.11 Fastfjell 1126 2742 5 21 78 .1 13.0
ST0193.12 Fastfjell
ST0193.12 Fastfjell 56931 2214 7 502 18 4.1 159.0
ST0193.13 Fastfjell 474 1134 23 23 69 .1 -1.0
ST0193.13 Fastfjell
------------------
Prøvenr. Pt# Pd# As* Cd* Ba* Mo* Sn* Sb* Bi*
ST0193.01 1.0 -1.0 30 -.2 8 1.00 -3 30
ST0193.02 2.0 2.0 3 .8 129 -1.00 -3 14
ST0193.03 1.0 -1.0 37 25.8 -1 -1.00 -3 111
ST0193.04 1.0 1.0 68 638.8 9 -1.00 -3 352
ST0193.05 2.0 -1.0 69 514.6 4 3.00 -3 223
ST0193.06 1.0 -1.0 34 2.9 -1 -1.00 -3 36
ST0193.07 -1.0 -1.0 47 229.1 3 14.00 -3 42
ST0193.08 1.0 -1.0 53 236.0 -1 12.00 -3 72
ST0193.09 1.0 -1.0 9 .6 40 1.00 -3 12
ST0193.10 3.0 2.0 73 287.4 -1 12.00 -3 253
ST0193.11 360
ST0193.11 5 1.0 312 -1.00 2 -1 1
ST0193.12
ST0193.12 45 9.1 34 5.00 3 -1 27
ST0193.13 5 .8 105 3.00 3 -1 -1
ST0193.13 1342
------------------
Prøvenr. Se* Ga* In* S% V* Cr* Mn* Fe% Th*
ST0193.01 30.20 5 7 878 29.03 3.00
ST0193.02 .62 160 127 846 16.27 14.00
ST0193.03 28.80 6 4 1000 36.24 3.00
ST0193.04 39.10 13 17 363 16.87 4.00
ST0193.05 35.40 8 11 335 22.87 4.00
ST0193.06 27.90 7 7 512 41.65 5.00
ST0193.07 32.40 13 17 450 26.65 4.00
ST0193.08 41.30 11 11 217 18.70 2.00
ST0193.09 .98 139 101 978 14.52 8.00
ST0193.10 36.90 9 14 259 17.60 4.00
ST0193.11 .28 186 237
ST0193.11 15.00 45.00 -1.00 1.05 134 118 1333 15.07 14.00
ST0193.12 14.89
ST0193.12 183.00 10.00 8.00 14.89 35 24 471 27.59 2.00
ST0193.13 5.00 14.00 -1.00 .72 67 67 654 6.40 10.00
ST0193.13 .72 144 123
------------------
Prøvenr. U* W* Rb* Sr* Y* Zr* Nb* La* Ce*
ST0193.01 -8.00 -2 90.0 1.00
ST0193.02 -8.00 -2 17.0 21.00
ST0193.03 -8.00 -2 67.0 1.00
ST0193.04 -8.00 2 2.0 2.00
ST0193.05 -8.00 -2 1.0 1.00
ST0193.06 -8.00 -2 38.0 1.00
ST0193.07 -8.00 -2 19.0 3.00
ST0193.08 -8.00 -2 2.0 1.00
ST0193.09 -8.00 2 5.0 19.00
ST0193.10 -8.00 -2 1.0 3.00
ST0193.11 -10 70.0 8.0 17.0 145 8.00 187.00
ST0193.11 3.00 -1 7.0 31.00
ST0193.12
ST0193.12 -1.00 4 19.0 4.00
ST0193.13 2.00 4 6.0 10.00
ST0193.13 18 59.0 37.0 12.0 159 12.00 83.00
------------------
Prøvenr. Nd* Yb* B* F* Cl* Sc* Te* Hg* Tl*
ST0193.01 -3
ST0193.02 -3
ST0193.03 -3
ST0193.04 6
ST0193.05 6
ST0193.06 -3
ST0193.07 -3
ST0193.08 7
ST0193.09 3
ST0193.10 -3
ST0193.11 38.00 -16.00 1900 -1000 23.00
ST0193.11 -1 -1.00 -1 1
ST0193.12
ST0193.12 -1 17.00 -1 -1
ST0193.13 1 -1.00 -1 4
ST0193.13 -10.00 -16.00 -1000 -1000 26.00

Oksydanalyser

(Alle verdier er i %)
Prøvenr. Prøvetype SiO2 Al2O3 TiO2 Fe2O3 MnO MgO CaO
ST0193.11 Fastfjell 33.24 17.79 1.01 24.11 0.17 13.11 0.32
ST0193.12 Fastfjell 2.47
ST0193.13 Fastfjell 58.29 15.33 0.81 11.68 0.10 4.91 0.24
------------------
Prøvenr. Na2O K2O P2O5 Sum
ST0193.11 -0.10 1.92 0.16 92.00
ST0193.12 0.00 2.00
ST0193.13 0.23 3.33 0.13 95.00


Faktaarket ble generert 26.06.2019

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
Jan.Sandstad@ngu.no
eller til
Agnes.Raaness@ngu.no
Copyright © 2019 Norges geologiske undersøkelse