Pukkforekomst 1449.501 Stryn pukk A/S.
Stryn (1449) kommune.


Dominerende bergart: Gneis
Virksomhet/Driftsforhold: I drift
Oppdatert siste gang: 03.07.2007
Massetak I drift
Produsent: Rune Oppheim
Adresse: Boks 137, 6880, Stryn
Telefon: 57877754
Beskrivelse av forekomsten:
Mindre pukkverk beliggende ca. 5 km vest for Stryn sentrum. Bruddet er godt skjermet for innsyn og støy og ligger gunstig til med hensyn til transportavstand til Stryn. Et mobilt knuse/sikteverk (1 knusetrinn) er montert i bruddet. Moderat overdekning i området. Bergarten er en grålig gneis med enkelte amfibolittiske soner. I 2007 er pukkverket integrert med miljøstasjon. Utbygging av motorsportanlegg hindrer videre ekspansjon nordvestover, som ellers ville ha vært naturlig. Mulig å ekspandere østover. Dagens reserver varer for 6-7 års drift. Dette pukkverket er det viktigste i Stryn og sikring av ytterligere reserver vil være viktig for å sikre forsyning av byggeråstoff i kommunen og regionen.

*** Klassifisering av forekomstens viktighet på kommunalt nivå: Meget viktig ***

Rangeringen er vurdert ut fra volum, kvalitet og situasjonsbetingede forhold som beliggenhet og marked. Forekomster med uttak i drift klassifiseres enten som meget viktig eller viktig på kommunalt nivå.
Mer informasjon:
© Norges geologiske undersøkelse