Sand- og grusforekomst 1841.001 Altermyra.
Fauske (1841) kommune.

Forekomsttype: Elveavsetning
Oppdatert siste gang: 28.06.2011
Massetak: 1
Beskrivelse av forekomsten:
Forekomsten er en lav elveslette ved elva Botnåga hvor det tidligere er tatt ut noe masse i et lite massetak. Små mengder elvemateriale finnes sydover langs elva, men forekomsten har ingen kommersiell interesse.

*** Klassifisering av forekomstens viktighet på kommunalt nivå: Lite viktig ***

Rangeringen er vurdert ut fra volum, kvalitet og situasjonsbetingede forhold som beliggenhet og marked. Forekomster med massettak i drift klassifiseres enten som meget viktig eller viktig på kommunalt nivå.
Mer informasjon:
© Norges geologiske undersøkelse