Sand- og grusforekomst 1841.004 Sjyselvik.
Fauske (1841) kommune.

Forekomsttype: Breelvavsetning , Morene
Oppdatert siste gang: 28.06.2011
Massetak: 2
Beskrivelse av forekomsten:
Forekomsten er en del av randavsetningen ved Finneid. Massetaket er drevet helt inn til E6 og det er begrenset med utnyttbare masser igjen. Massene som tas ut er grovt breelvavsatt materiale med god kvalitet. På østsiden av avsetningen, ved Vaskermo, ligger det morene i overflaten. Her er det vanskelig å si noe om fordelingen mellom breelvmasser og morene. Forekomsten er en meget viktig lokal ressurs som bør utnyttes maksimalt.

*** Klassifisering av forekomstens viktighet på kommunalt nivå: Meget viktig ***

Rangeringen er vurdert ut fra volum, kvalitet og situasjonsbetingede forhold som beliggenhet og marked. Forekomster med massettak i drift klassifiseres enten som meget viktig eller viktig på kommunalt nivå.
Mer informasjon:
© Norges geologiske undersøkelse