Sand- og grusforekomst 1841.005 Båtsvik.
Fauske (1841) kommune.

Forekomsttype: Breelvavsetning , Morene
Oppdatert siste gang: 28.06.2011
Massetak: 2
Beskrivelse av forekomsten:
Forekomsten er en del av randavsetningen ved Finneid. Det er tidligere tatt ut masse fra to små massetak i toppen av ryggen, men disse er nå borte. Det synes imidlertid sannsynlig at hovedryggen (hvor E6 går) inneholder store mektigheter med breelvmasser tilsvarende de i Sjyselvik. I lia ned mot Båtsvik ligger sannsynligvis morene i overflaten. Forekomsten bør undersøkes nærmere for å kunne vurdere forekomstens viktighet.

*** Klassifisering av forekomstens viktighet på kommunalt nivå: Ikke vurdert ***

Rangeringen er vurdert ut fra volum, kvalitet og situasjonsbetingede forhold som beliggenhet og marked. Forekomster med massettak i drift klassifiseres enten som meget viktig eller viktig på kommunalt nivå.
Mer informasjon:
© Norges geologiske undersøkelse