Sand- og grusforekomst 1841.006 Moen.
Fauske (1841) kommune.

Forekomsttype: Breelvavsetning
Oppdatert siste gang: 28.06.2011
Massetak: 2
Beskrivelse av forekomsten:
Forekomsten er en randås med hovedsakelig godt sortert grus og sand. I ryggen kan det forekomme noe morenemateriale. Som ellers i området inneholder massene mye svake bergarter.

*** Klassifisering av forekomstens viktighet på kommunalt nivå: Viktig ***

Rangeringen er vurdert ut fra volum, kvalitet og situasjonsbetingede forhold som beliggenhet og marked. Forekomster med massettak i drift klassifiseres enten som meget viktig eller viktig på kommunalt nivå.
Mer informasjon:
© Norges geologiske undersøkelse