Sand- og grusforekomst 1841.008 Storvik.
Fauske (1841) kommune.

Forekomsttype: Breelvavsetning
Oppdatert siste gang: 27.06.2011
Massetak: 0
Beskrivelse av forekomsten:
Forekomsten er en liten breelvavsetning. Mektigheten er vanskelig å bedømme, men kan stedvis være ganske stor. Hovedveien går over avsetningen og danner en 10 meter høy skjæring. Massene synes å bestå av godt sortert sand og grus, men mest sand. En flate på toppen av avsetningen er oppdyrket, men ligger brakk.

*** Klassifisering av forekomstens viktighet på kommunalt nivå: Lite viktig ***

Rangeringen er vurdert ut fra volum, kvalitet og situasjonsbetingede forhold som beliggenhet og marked. Forekomster med massettak i drift klassifiseres enten som meget viktig eller viktig på kommunalt nivå.
Mer informasjon:
© Norges geologiske undersøkelse