Sand- og grusforekomst 1841.011 Stormo.
Fauske (1841) kommune.

Forekomsttype: Breelvavsetning
Oppdatert siste gang: 27.08.2011
Massetak: 0
Beskrivelse av forekomsten:
Forekomsten er en breelvterrasse. Flere gårder ligger på avsetningen og en stor del av terrasseflata er oppdyrket. Ingen snitt i terrassen, men den inneholder sannsynligvis sortert grus og sand. Bare en gangbru over elva knytter forekomsten til hovedveien.

*** Klassifisering av forekomstens viktighet på kommunalt nivå: Lite viktig ***

Rangeringen er vurdert ut fra volum, kvalitet og situasjonsbetingede forhold som beliggenhet og marked. Forekomster med massettak i drift klassifiseres enten som meget viktig eller viktig på kommunalt nivå.
Mer informasjon:
© Norges geologiske undersøkelse