Sand- og grusforekomst 1841.012 Fagerli.
Fauske (1841) kommune.

Forekomsttype: Breelvavsetning
Oppdatert siste gang: 27.06.2011
Massetak: 1
Beskrivelse av forekomsten:
Forekomsten er en dårlig sortert (korttransportert) breelvavsetning som ligger ned mot Balmielva. Forekomsten har et høyt innhold av svake bergarter og har dårlige egenskaper til byggeformål.

*** Klassifisering av forekomstens viktighet på kommunalt nivå: Lite viktig ***

Rangeringen er vurdert ut fra volum, kvalitet og situasjonsbetingede forhold som beliggenhet og marked. Forekomster med massettak i drift klassifiseres enten som meget viktig eller viktig på kommunalt nivå.
Mer informasjon:
© Norges geologiske undersøkelse