Sand- og grusforekomst 1841.013 Øv Daja.
Fauske (1841) kommune.

Forekomsttype: Morene
Oppdatert siste gang: 27.06.2011
Massetak: 1
Beskrivelse av forekomsten:
I et stort område ligger hauger og rygger av morene. Hele området er bebygd av hytter. Lite aktuelt for uttak av masser.

*** Klassifisering av forekomstens viktighet på kommunalt nivå: Lite viktig ***

Rangeringen er vurdert ut fra volum, kvalitet og situasjonsbetingede forhold som beliggenhet og marked. Forekomster med massettak i drift klassifiseres enten som meget viktig eller viktig på kommunalt nivå.
Mer informasjon:
© Norges geologiske undersøkelse