GRUSDATABASEN

Forekomstområde 103970
Strand (1130) kommune, Rogaland fylke.
Navn på forekomstområdet: Tjøssheim
(Sist oppdatert 22.aug.2006)

Råstoffbetydning : Liten betydning
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Avsetningen er en komplekst oppbygget og sammensatt breelvavsetning med sand og grus overlagret av et 5-10 meter mektig usortert morenedekke. Volumet av sand og grus er av den grunn svært vanskelig å anslå, men det er sannsynligvis en gjennomsnittlig mektighet på 15 meter innen det avgrensede områdett. Prøve tatt i massetaket ved Lendingane viser at materialet i den øvre del av snittet har et relativt høyt innhold av fyllitt som er en svak bergart for bruk til vegformål og som kan være skadelig i et betongtilslag. Et 2 meter høyt snitt ved koordinat 3 259 65 507, mellom Tjøsseim og Haugen, viser sorterte uregelmessige lag av sand i veksling med lag av grov grus. Forekomsten er den største i kommunen, men har usikker materialfordeling. Forekomsten er derfor mindre interessant for utnyttelse i dagens situasjon. Før arealene omdisponeres til andre formål, må forekomsten undersøkes nærmere med tanke på framtidig utnyttelse.


Faktaarket ble generert 21.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse