GRUSDATABASEN

Forekomstområde 104040
Hjelmeland (1133) kommune, Rogaland fylke.
Navn på forekomstområdet: Soppaland
(Sist oppdatert 31.jan.2023)

Råstoffbetydning* : Nasjonal betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Forekomsten består av en stor, øvre breelvterrasse i sørøst ved Tjentlandmoen på 60-65 moh. og lavereliggende terrasser ned til 20 moh. ned mot elva. I den øvre terrassen består massene av ca. 8 meter horisontalt liggende lag av steinig og blokkig grus, over skrålag av sand og grus. Totalt er mektighetene 20-30 meter. Elveterrassene har 1-3 meter grovt topplag over skrålag av sand og grus. Det er og har vært store uttak fra flere massetak i forekomsten. Tidligere uttaksområder er utplanert og oppdyrket. Forekomsten inneholder masser godt egnet som tilslag for en rekke byggetekniske formål og er en meget viktig nasjonal ressurs. Forekomsten er sammen 21 Valeim og 20 Tveit den viktigste forekomsten i kommunen og er klassifisert som en nasjonal viktig. Dette bør tillegges stor vekt i forhold til andre arealbruksinteresser, og mest mulig av grusarealene må reserveres som område for råstoffutvinning i kommuneplanens arealdel.


Bilder
1. NorStonsforedlingsanlegg ved sjøen


Faktaarket ble generert 06.02.2023

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2023 Norges geologiske undersøkelse