GRUSDATABASEN

Forekomstområde 104044
Hjelmeland (1133) kommune, Rogaland fylke.
Navn på forekomstområdet: Valheim
(Sist oppdatert 19.jan.2023)

Råstoffbetydning* : Nasjonal betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Forekomsten er en brerandavsetning som demmer opp Øvre Tysdalsvatn. Nærmest vannet er det en mektig randmorene i hele forekomstens lengde. Her består materialet av dårlig sortert steinig grus. I lavere nivåerogså av finkornig materiale som hindrer drenering fra Tysdalsvannet. Utenfor randmorenen ligger breelvterrasser i høyde 65 moh. Her er det grovt materiale med mye stein. I massetak 4 som er nedlagt og ligger nede ved elva, er det ensgradert finsand under det grove topplaget. Forekomsten er stor og inneholder masser godt egnede for ulike tekniske formål. Det er tidligere tatt ut store mengder sand og grus fra flere massetak i forekomsten. Sammen med forekomst nr. 19 er dette den viktigste grusforekomsten i Hjelmeland kommune. Dette innebærer at det bør legges til rette for en maksimal utnyttelse av disse viktige ressursene ved at forekomsten sikres som områder for råstoffutvinning i kommuneplanens arealdel.


Faktaarket ble generert 06.02.2023

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2023 Norges geologiske undersøkelse