GRUSDATABASEN

Forekomstområde 104068
Suldal (1134) kommune, Rogaland fylke.
Navn på forekomstområdet: Roaldkvam
(Sist oppdatert 09.sep.1997)

Råstoffbetydning* : Lokal betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Forekomsten er et elvedelta ved Roaldkvam i østenden av Suldalsvatnet med en høyereliggende breelvterrasse ved Håmo. Breelvterrassen og de mektigste delene av elvedeltaet utgjør volumanslaget for forekomsten. Håmoterrassen ligger 5-6 meter over elvesletta. Materialet i hele forekomsten er grovt med mye stein og blokk i overflata. Ingen snitt viser sammensetningen mot dypet, men materialet kan være dårlig sortert. Mesteparten av elvesletta ligger 1-3 meter over elvenivå. Det er ingen uttak av masser i forekomsten, men det kan være aktuell for uttak i deler av forekomsten, spesielt breelvterrassen ved Håmo kan være aktuell for utnyttelse. Beliggenheten gjør at forekomsten kun har interesse for bruk i nærområdet.


Faktaarket ble generert 27.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse