GRUSDATABASEN

Forekomstområde 104076
Suldal (1134) kommune, Rogaland fylke.
Navn på forekomstområdet: Kvilldal
(Sist oppdatert 09.sep.1997)

Råstoffbetydning* : Liten betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Forekomsten er en mektig moreneavsetning mellom Kjetilstad gård og Kvilldalsvika i Suldalsvatnet. Avsetningen er preget av rygger og bekkenedskjæringer. Lengst nord i forekomsten er det noen breelv-/elveterrasser. Disse utgjør det anslåtte sand-/grusvolumet for forekomsten. Materialet er stein- og blokkrikt. Muligens noe finere materiale i de lavereliggende elve-/breelvterrassene. Forekomsten kan være en betydelig grusressurs.

1997: Sannsynligvis inneholder forekomsten store ressurser også utenfor delene som er avgrenset med heltrukket omriss. Dette gjelder spesielt noen store rygger sør for terrassene. Disse inneholder sannsynligvis grovkornig breelvmateriale eller delvis sortert morenemateriale. Disse ryggene er skogbevokst. Materialet egner seg for knusing, men vil sannsynligvis pga sin beliggenhet være lite aktuell for store uttak.


Faktaarket ble generert 27.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse