GRUSDATABASEN

Forekomstområde 104088
Suldal (1134) kommune, Rogaland fylke.
Navn på forekomstområdet: Suldalsosen
(Sist oppdatert 24.aug.2006)

Råstoffbetydning* : Lokal betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Forekomsten er en rest av en sandur i høyde 75-80 moh. som har fyllt hele dalen. Materialet består av horisontale lag av steinig grus som er noe dårlig sortert. Selv om nesten hele forekomsten er dyrket og bebygd er deler av dyrkajorda aktuell for uttak av masser. Ved tilbakeføring til dyrkajord etter endt uttak vil dyrkingsforholdene sannsynligvis bli bedret. Forekomsten må anses som en av de viktigste byggeråstoffressursene i Suldal.


Faktaarket ble generert 27.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse