GRUSDATABASEN

Forekomstområde 104116
Suldal (1134) kommune, Rogaland fylke.
Navn på forekomstområdet: Hauge
(Sist oppdatert 08.sep.1997)

Råstoffbetydning* : Liten betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Forekomsten består av breelvterrasse i høyde 56 moh. og flere lavereliggende elveterrasser ned mot Suldalslågen. Det er ingen massetak i forekomsten, men det er grusige masser i topplaget på flere av terrassene. Snitt i terrasseskråningene tyder på siltige masser mot dypet. Mektigheten av utnyttbar sand og grus er trolig svært begrenset. Forekomsten synes ikke å være interessant som ressurs på grunn av arealbruken, mye bebyggelse og veier og korngraderingen på massene.


Faktaarket ble generert 27.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse