GRUSDATABASEN

Forekomstområde 104152
Sauda (1135) kommune, Rogaland fylke.
Navn på forekomstområdet: Birkeland
(Sist oppdatert 26.aug.2006)

Råstoffbetydning : Lokal betydning
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Forekomsten er en breelvavsetning på østsida av Storelva, avgrenset av elva i vest og fjell i øst. Terrasseflate ligger i høyde på ca. 80 moh. Forekomsten har et grovt topplag på 2-3 meter over skrålag av sand og grus. Forekomsten er den største og viktigste i kommunen. Det er registrert tre massetak i forekomsten. Nordre del av forekomsten har liten mektighet med fjell i dagen flere steder. Jordbruk, bebyggelse, veger og industri båndlegger det meste av arealene på forekomsten. Områdene rundt massetak 1 og 2 er lagt ut som områder for råstoffutvinning. Dette bør utvides slik at hele området mellom de to massetakene reserveres for råstoffutvinning. Som ikke fornybare ressurser er det viktig at naturlige sand- og grusforekomster ikke brukes som fyllmasse eller andre formål der morenemasser eller knust fjell kan benyttes.


Faktaarket ble generert 18.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse