GRUSDATABASEN

Forekomstområde 106335
Etne (4611) kommune, Vestland fylke.
Navn på forekomstområdet: Sørheimsmoen
(Sist oppdatert 25.nov.2015)

Råstoffbetydning* : Regional betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Breelvdelta avsatt fra nordøst ut i Etnefjorden, ca. 75 moh. Flere morenerygger sees på overflata, særlig i proksimal kant. Fjellblotning i forkant kan gjøre mengdeanslaget usikkert. To nedlagte massetak viser et 3-4 meter tykt topplag av grov grus over skrålag med vekslende sand og grusig sand. Finstoffinnholdet øker betydelig mot dypet. Forekomsten har stor kvartærgeologisk verneverdi. Mange gravhauger på forekomsten.

I den sørøstre delen av forekomsten er mektigheten på de uttakbare massene minst 20 meter. Mektigheten over grunnvannsnivået ligger ca. 15 meter under overflata i sør ved Stødle og sentralt der vegen krysser avsetningen. Mot sør faller grunnvannsnivået til ca. 35 meter under overflata ved massetak 1. Her viser snittet 6-7 meter horisontale topplag over skrålag med sand og grus i veksling ned til ca. 20 meter under overflata. Massene blir generelt noe mer finkornig mot dypet. Kornstørrelsen lenger inn på forekomsten må undersøkes nærmere. Forekomsten er klassifisert som regionalt viktig i forsyningen av byggeråstoff og må reserveres som område for råstoffutvinning i kommuneplanen.

Bilder
1. Oversiktsbilde av forekomst


Faktaarket ble generert 27.11.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse