GRUSDATABASEN

Forekomstområde 106341
Etne (4611) kommune, Vestland fylke.
Navn på forekomstområdet: Rygg
(Sist oppdatert 25.nov.2015)

Råstoffbetydning* : Regional betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Forekonsten eren del av et større delta avsatt i Etnefjorden på ca. 75 moh., marin grense. Flere morenerygger med en del blokk på overflata gjør at denne får et uryddig og ujevnt preg. Det er flere nedlagte og utplanerte massetak. Forekomsten har stor kvartærgeologisk verneverdi samtidig som det finnes gravhauger på forekomsten.

Pløyde åkrer på forekomstoverflata viser grovt materiale fra Grindheim og sørover til moreneryggen i sør. Området nord for massetaket er det mest aktuelle for videre uttak. Arealene er bebygd med gårdsbebyggelse og dyrka mark. Dette kan begrense utnyttelsen av forekomsten. Ved senere omdisponering av disse arealene må massenes egenskaper som byggeråstoff og utnyttelse av disse vurderes. Forekomsten er en meget viktig byggeråstoffressurs og klassifisert som regionalt viktig.

Bilder
1. Ikke angitt


Faktaarket ble generert 27.11.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse