GRUSDATABASEN

Forekomstområde 106351
Etne (4611) kommune, Vestland fylke.
Navn på forekomstområdet: Tjelda
(Sist oppdatert 05.mai.1999)

Råstoffbetydning : Liten betydning
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Forekomsten er en sidemorene fra Yngre Dryas. I partier er moreneryggen jevnet ut til 83 m o.h. (terrasse). Øst for Miljaelva er det en markert rygg som er 10 m høy og 35 m bred. Materialet er usortert med en del blokk/stein. Nord for ryggen ligger 2 breelvterrasser på hver side av Miljaelva (disse er planert og massene er forholdsvis dårlig sortert). Forekomsten er foreslått verna i verneplan for Hordaland, prioriteringsgruppe I/II. Ryggen er bevokst med fin bøkebestand.

Forekomsten kan inneholde masser for enklere tekniske formål, men verneverdien av moreneryggen er større enn nytteverdien av massene. Forekomsten vurderes derfor ikke aktuell for uttak av byggeråstoff. Breelvavsetningen på begge sider av elva kan være interessant som grunnvannsressurs.


Faktaarket ble generert 19.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse