GRUSDATABASEN

Forekomstområde 106553
Eidfjord (4619) kommune, Vestland fylke.
Navn på forekomstområdet: Tveit
(Sist oppdatert 23.mai.2013)

Råstoffbetydning : Lokal betydning
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Forkomsten består av to breelvterrasser og lavere elvesletter med sand og grus. De viktigste ressursene ligger i terrassene ved Tveit og ved Midhus. I massetaket ved Midhus er det tatt ut en god del sand og grus. Materialet er godt sortert med horisontalt liggende topplag og skrålag med fall ut dalen. Over breelvavsetningen er det skredmateriale med mye stein og blokk fra fjellene ovenfor. En indikasjon på at dette er masser avsatt over breelvavsetningen er at man i her finner en del stein av bergarten øyegneis, mens breelvmassene hovedsakelig består av gneis og granittisk gneis. Det er ikke uttaksaktivitet i massetaket i dag, men det finnes en god del masser egnet for forskjellige tekniske formål.
Ved Tveit er det en markert terrasse som i ytterkant ligger på 110 moh. og som sannsynligvis representerer marin grense i området (høyeste nivå havet sto etter siste istid). Høyden på terrassen har en høyde på 30 meter i de sentrale delene. Det er ingen massetak eller snitt som viser materialsammensetningen i forekomsten. Det er ikke observert mye stein i form av gjerder eller røyser etter oppdyrkingen av terrasseflata. I terrasseskråningen vokser gress og bregner. Dette kan tyde på at det er lite grovt materiale i forekomsten og at massene domineres av sand, men må undersøkes nærmere.

Bilder
1. Oversiktsbilde av terrassen ved Tveit


Faktaarket ble generert 17.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse