GRUSDATABASEN

Forekomstområde 106831
Modalen (4629) kommune, Vestland fylke.
Navn på forekomstområdet: Helland
(Sist oppdatert 29.mai.2002)

Råstoffbetydning : Lokal betydning
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Våren 2002 ble det utført en detaljert kartlegging av denne forekomsten. Det ble gravd 12 hull med stor gravemaskin. Hvert av hullene registreres her som en observasjonslokalitet. Konklusjonen på denne undersøkelsen er denne:

Hellandterrassen består av et grovt topplag med dominans av grus og stein, som gradvis går over til grusig sand mot dypet. Lag med leirig silt forekommer i vest. Masser som kan tas ut til tekniske formål er betydelige, anslagsvis i størrelsesorden 7-9 mill m3, herav 5-6 mill m3 grusig sand av tilsvarende kvalitet som tas ut i dag. De grovere massene som dominerer avsetningens øvre del, kan utgjøre i størrelsesorden 2-3 mill m3. En skredur på toppen kan redusere det utnyttbare volumet noe.

Kvalitet. Materialet består vesentlig av sterke bergarter, og glimmerinnholdet i sandfraksjonen er ubetydelig. Ut fra de kriterier som benyttes for krav til betongtilslag er massene fra Helland velegnet for de fleste betongformål, men dette må bekreftes gjennom prøvestøping og trykkprøving. Eventuelt innhold av alkalireaktive bergarter er ikke undersøkt.

De mekaniske analysene viser at materialet har middels gode egenskaper for bruk til vegformål, og holder kravene til faste dekker med en gjennomsnittlig årsdøgnstrafikk (ÅDT) opp til 3000 kjøretøyer. Som veggrus og til bære- og forsterkningslag er massene fullt ut egnet. Denne vurderingen er basert på foreløpige signaler til nye krav til steinmaterialer som skal anvendes til vegbygging, og som vil bli innført fra 01.01.2003. Kravene er basert på testmetoder som gjelder innenfor alle EU/EØS land.

Det ble utført en analyse av arseninnholdet i massene. Denne viste 1mg/kg som viser at massene er rene for arsen.

Forekomsten vurderes som en meget viktig byggeråstoffressurs både lokalt og for eksport til andre kommuner.


Faktaarket ble generert 23.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse