GRUSDATABASEN

Forekomstområde 106833
Modalen (4629) kommune, Vestland fylke.
Navn på forekomstområdet: Krosdal
(Sist oppdatert 12.jul.1982)

Råstoffbetydning : Lokal betydning
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Denne forekomsten hører sammen med Helland- forekomsten. Avsetningene ved Kroksdal ligger i to terrasser med henholdsvis 25-30 m o.h og 35-40 m o.h. Et 0,5 m torvlag dekker overflaten. Skrålag av sand og grus som faller ut mot vest (Modalen).

Våren 2002 ble det utført en undersøkelse av denne forekomsten. Det ble gravd 4 hull med stor gravemaskin. Hvert av hullene registreres her som en observasjonslokalitet.

Konklusjonen på denne undersøkelsen er denne:

Krossdalavsetningens øvre (sørligste) deler består av vekslende sand og grus/grov grus og stein, men siltlag forekommer. De lavereliggende (nordlige) deler av avsetningen består av grusig sand med innslag av siltholdig, fin sand i nordøst. Mengden av masser egnet for tekniske formål kan være anslagsvis 1-1,5 mill. m3. I den nordvestlige del av avsetningen finnes begrensede mengder grovere masser, men påviste siltlag kan vanskeliggjøre uttak.

Kvalitet. Materialet består vesentlig av sterke bergarter, og glimmerinnholdet i sandfraksjonen er ubetydelig. Ut fra de kriterier som benyttes for krav til betongtilslag er massene velegnet for de fleste betongformål, men dette må bekreftes gjennom prøvestøping og trykkprøving. Eventuelt innhold av alkalireaktive bergarter er ikke undersøkt.

De mekaniske analysene viser at materialet har middels gode egenskaper for bruk til vegformål, og holder kravene til faste dekker med en gjennomsnittlig årsdøgnstrafikk (ÅDT) opp til 3000 kjøretøyer. Som veggrus og til bære- og forsterkningslag er massene fullt ut egnet. Denne vurderingen er basert på foreløpige signaler til nye krav til steinmaterialer som skal anvendes til vegbygging, og som vil bli innført fra 01.01.2003. Kravene er basert på testmetoder som gjelder innenfor alle EU/EØS land.

Forekomsten vurderes som en viktig ressurs.


Faktaarket ble generert 19.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse