GRUSDATABASEN

Forekomstområde 108837
Indre Fosen (5054) kommune, Trøndelag fylke.
Navn på forekomstområdet: Ørsjødal, Rissa
(Sist oppdatert 19.okt.2021)

Råstoffbetydning* : Nasjonal betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Forekomsten er et sandurpreget breelvdelta med spor etter iskontakt i den nordøstre enden. Forekomsten er tidligere undersøkt av NGU (Rapport nr. 1806/5). Tidligere fylkesgrensen mellom Nord- og Sør-Trøndelag deler avsetningen i to. Forekomsten består vesentlig av sand og grus. Massetakene i den sørvestre delen viser nesten utelukkende horisontal lagdeling og innslag av noe stein i de øverste 1-2 meterne. Grensen mot underliggende silt/leire er relativ skarp og ligger på ca. 10-14 meters dyp. Bergmyrbekken har gravd ut betydelige deler av massene og eroderer nå i leire.
Dette er den viktigste sand- og grusforekomsten i kommunen og er klassifisert som nasjonalt viktig. Det må derfor utarbeides en plan for hvordan forekomsten best mulig kan utnyttes og sikres som framtidig forsyningsområde for sand og grus i kommuneplanens arealdel.


Faktaarket ble generert 02.12.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse