GRUSDATABASEN

Forekomstområde 146260
Skjåk (3433) kommune, Innlandet fylke.
Navn på forekomstområdet: Felodden
(Sist oppdatert 08.aug.2013)

Råstoffbetydning* : Liten betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Forekomsten ved Felodden omfatter eleveavsetninger som strekker seg fra Dønfossen og 2.5 km nedstrøms. Dalprofilet flater ut på denne strekningen og elva har kunnet avsette bunntransportert materiale. Sand- og grusressursene er knyttet til de ubevokste elveørene og materiale i selve elveløpet. Grusørene kan være fra 1 til 3 m mektige. Særlig mektig synes de å være ved Bruvoll, selv om det her ikke kan utelukkes at det underliggende fjellet gir inntrykk av stor mektighet. Materialet synes å være grovkornet på hele elvestrekningen. Ved uttak i selve elveløpet må det tas tilbørlig hensyn til tilbakeskridene bunnerosjon. Selv om elveører og bunnmateriale er fornybare ressurser er både transportkapasiteten og tilgangen på nytt materiale langs elva sterkt begrenset.


Faktaarket ble generert 28.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse