GRUSDATABASEN

Forekomstområde 41712
Stjørdal (5035) kommune, Trøndelag fylke.
Navn på forekomstområdet: Hegra
(Sist oppdatert 26.nov.2015)

Råstoffbetydning* : Regional betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Forekomsten er et lateralt avsatt isranddelta som delvis er overlagret av finkornige sedimenter, og som mot dalen bærer preg av glasitektoniske forstyrrelser. Materialsammensetningen er varierende. Enkelte partier har klart remorenisert preg, mens skrålagene (fall mot vest) består av sortert sand og grus med innslag av leirlinser og blokk. I den sydvestre del ligger de sorterte materialene under silt/leir med betydelig mektighet. Forekomsten kan lokalt ha mektigheter over 40 meter. Viktig forekomst i grusforsyningen i kommunen. Massetaket fremstår som et svært synlig inngrep i naturen, og burde vært gjenstand for noe rehabilitering av bakvegger der det ikke lenger er aktuelt å ta ut masser. Ny innkjørsel etablert for uttak i den NV-del av massetaket.


Faktaarket ble generert 02.12.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse