GRUSDATABASEN

Forekomstområde 46040
Ringerike (3007) kommune, Viken fylke.
Navn på forekomstområdet: Eggemoen
(Sist oppdatert 23.nov.2015)

Råstoffbetydning* : Nasjonal betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Eggemoen er den største sand- og grusforekomsten i Norge med totalt ca. 300 mill. kubikk masse basert på en gjennomsnittlig mektighet på 30 meter. De største sand- og grusmektighetene er i de sørøstlige delene og går opp i over 50 m. Forekomsten ligger sannsynligvis på marine sedimenter og dybden ned til materiale som er for finkornig til tekniske formål er nærmere undersøkt med georadar og boringer. Undersøkelse viser at sand er den dominerende kornstørrelse under dybder på 8-10 meter i nord, men bare 2-4 meter i sør. Bergarts- og mineralinnholdet viser noe høyere innhold av svake bergarter enn Hensmoen og Kilemoen, men tilfredsstiller likevel kravene til de fleste byggetekniske formål. Forekomsten er detaljkartlagt av NGU og etter dette er den nordre delen klassifisert som en nasjonalt viktig ressurs.


Faktaarket ble generert 02.12.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse