GRUSDATABASEN

Forekomstområde 50961
Sunnfjord (4647) kommune, Vestland fylke.
Navn på forekomstområdet: Erdal
(Sist oppdatert 31.jul.1993)

Råstoffbetydning : Lokal betydning
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Forekomsten består av Kårehaugen, ei elveslette langs Erdøla og små breelvterrasser ved Erdal. Kårehaugen er ei haugforma avsetning, truleg ein kame. Snitt i avsetninga viser utydelege skrålag. Materialet er korttransportert, og dermed noko dårleg sortert. Massane ser ut til å innehalde lite finstoff. I steinfraksjonen dominerer kantrunda stein. Det er noko humus i dei øvre delane, nedover i avsetninga er det aurhellelag. Noko masse er teke ut i dei nedre delane. En liten randmorene ligger vest for Kårehaugen og på den andre sida av elva. Materialet er noko sortert i overflata, men dårleg sortert nedover i avsetninga. Morenemateriale. 2007: Kanskje kan det takast ut massar til lokale formål frå førekomsten.

Bilder
1. Forekosmten sett fra vestsiden av fjorden


Faktaarket ble generert 18.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse