GRUSDATABASEN

Forekomstområde 66062
Ullensaker (3033) kommune, Viken fylke.
Navn på forekomstområdet: Vilberg
(Sist oppdatert 05.mar.2014)

Råstoffbetydning* : Nasjonal betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Forekomsten omfatter de mest sentrale deler av Hauerseter-trinnets avsetning og er et av de viktigste uttaksområdene for sand og grus til byggeråstoff på Gardermoen. Massene består av et grovt topplag (sandur) som varierer noe både i mektighet og kornstørrelse. I sentrale deler har sanduren en mektighet på 7-8 meter, men avtar til 4-5 meter både mot sør, øst og vest. Under topplaget består massene av sand og grus som gradvis blir mer finkornig mot dypet. Grunnvannsnivået ligger på ca. 190 moh. sør på forekomsten og faller til ca. 185 moh. ved iskontaktskråningen i nord. Det bør derfor kunne tas ut masser til en dybde på 15 meter under overflaten, og likevel ha en buffersone for sikre mot forurensing av grunnvannet. For mange bruksområder vil massene på dette dyp være for finkornige for utnyttelse. Forekomsten er en meget viktig ressurs og er klassifisert som en nasjonalt viktig forekomst.
Både iskontaktskråningen og ulike overflateformer, som blant annet spylerenner, har kvartærgeologisk verneverdi.


Bilder
1. Oversikt over forekomsten og Grefsrud grustak sett mot n-ø.
2. Oversikt over Vilberg grustak forekomsten sett mot sør.


Faktaarket ble generert 02.12.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse