GRUSDATABASEN

Forekomstområde 69129
Tolga (3426) kommune, Innlandet fylke.
Navn på forekomstområdet: Movollen
(Sist oppdatert 23.jul.2008)

Råstoffbetydning : Liten betydning
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Forekomsten er en breelvterrasse med opp til 25 meters mektighet. På grunn av finkornige masser nedover i avsetningen er den utnyttbare delen vurdert til ca. 3 meter i gjennomsnitt. Massene består i det alt vesentligste av sand som ofte er ensgradert og finkornig, men det kan være noe mer grusige masser i partier. Bruk av forekomstens synes kun å ha lokal interesse.


Faktaarket ble generert 19.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse