GRUSDATABASEN

Forekomstområde 69163
Tolga (3426) kommune, Innlandet fylke.
Navn på forekomstområdet: Granum
(Sist oppdatert 23.jul.2008)

Råstoffbetydning : Lokal betydning
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Forekomsten er en breelvterrasse i dalsiden. Terrassen er stedvis smal og har innslag av morenemateriale fra lia ovenfor og av finkornige bresjøsedimenter. I deler av forekomsten er det grov grus og stein i overflaten. For øvrig, og spesielt i dypere lag, er sand den dominerende kornstørrelse. Veien går på terrassen og det er også noe bebyggelse og dyrka mark.


Faktaarket ble generert 19.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse