GRUSDATABASEN

Forekomstområde 75329
Lillehammer (3405) kommune, Innlandet fylke.
Navn på forekomstområdet: Fåberg Kirke
(Sist oppdatert 26.jul.2012)

Råstoffbetydning* : Liten betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Forekomsten består av grus i området rundt prestegården. Sydover og østover ved Jørstad Nordre består massene av ensgradert grovsand med noe fin grus, dvs. 85% sand og 10-15% grus. Ved Jørstad Søre består løsmassene av ensgradert grov sand, muligens finere mot dypet. Gjennomsnittlig mektighet er 3-5 meter. Forekomsten er generelt for finkornig til å vurderes som godt egnet som byggeråstoff. Ved en framtidig endring av arealbruken, må imidlertid også muligheten for utnyttelse til slike formål vurderes.


Faktaarket ble generert 26.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse