GRUSDATABASEN

Forekomstområde 76637
Sør-Aurdal (3449) kommune, Innlandet fylke.
Navn på forekomstområdet: Begna bruk
(Sist oppdatert 28.aug.2011)

Råstoffbetydning* : Lokal betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Forekomsten er en stor og homogen breelvavsetning. Et gjennomgående trekk er at de øverste 2-3 meterne består av sandig grus med underliggende mer finkornig grusig sand. Massene er ensgradert og steinfri. Avsetningen har to utpregede nivåer: 170-172 og 175-177moh. Vannstand i Begna og Buvasselva gir grunnlag for et mektighetsanslag til grunnvannsspeil på gjennomsnittlig 12-14 meter. På østsida av Buvasselva ligger en liten erosjonsrest av glasifluvialt materiale. Her er det noe stein og blokk i overflata. Det er sporadisk uttak av masser i terrassekanten ned mot elvesletta.


Faktaarket ble generert 25.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse