GRUSDATABASEN

Forekomstområde 91977
Tromsø (5401) kommune, Troms og Finnmark fylke.
Navn på forekomstområdet: Fornesset
(Sist oppdatert 26.nov.2015)

Råstoffbetydning* : Regional betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Forekomsten er ei stor breelvvifte og et breelvdelta på Forneset. Massene er grovkornige og blir grovere jo lengre en kommer innover vifta. Undersøkelser av vifta konkluderer med at breelvmassene på vestsiden av elva, er avsatt over et mektig marint delta med underliggende morene. Massene i det marine deltaet består av hardpakket, finkornig, ensgradert sand og finsand med noe silt. Langs elva og i den sentrale delen av forekomsten er de brukbare massene tatt ut helt ned til den ensgraderte sanden. I den vestlige delen av massetaket synes det fortsatt å være 4 - 7 meter med grove masser igjen under bunnen av taket. Det er også utført undersøkelser som viser at de grove breelvmassene fortsetter ovenfor massetaket med en mektighet på ca. 10 meter.
De sentrale delene av forekomsten er klassifisert som regionalt viktig.


Faktaarket ble generert 02.12.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse