GRUSDATABASEN

Forekomstområde 92999
Kvænangen (5429) kommune, Troms og Finnmark fylke.
Navn på forekomstområdet: Burfjorddalen 1
(Sist oppdatert 12.aug.1990)

Råstoffbetydning* : Liten betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
I bunnen av Burfjorddalen ligger en stor elveslette som strekker seg fra Kåsen gård og nesten 5 km innetter dalen. De fleste steder ligger overflata bare 1-2 m over grunnvannsnivået. Enkelte parti i sidene kan imidlertid ha større mektighet. Massen består sannsynligvis av sand og grus med mye stein og blir grovere etter hvert som en kommer innetter dalen. Forekomsten vurderes som en lite viktig byggeråstoffressurs.

2001: Forekomsten er ikke befart, men iflg. gårdbrukeren har det ikke vært uttak siden forrige registrering.


Faktaarket ble generert 19.01.2022

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2022 Norges geologiske undersøkelse