GRUSDATABASEN

Forekomstområde 93013
Kvænangen (5429) kommune, Troms og Finnmark fylke.
Navn på forekomstområdet: Rydheim
(Sist oppdatert 18.jul.2001)

Råstoffbetydning* : Lokal betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Forekomsten er en stor, uryddig, men til dels mektig breelvavsetning på eidet mellom Rydheim og Solli. Den mektigste delen ligger på østsiden av eidet. I toppen er massene grovkornige med mye stein og grus. Et ca. 8 m høyt snitt lengst sør, i massetaket til deponiet, viser øverst ca. 2 m grove masser. Under dette er det skrålag av sand og grus. De nederste 3 m består nesten bare av sand. Det er relativt store variasjoner i korngraderingen mellom forskjellige snitt.

Forekomsten benyttes til søppeldeponi. Det er ingen snitt i den sentrale delen av avsetningen, men massene er sannsynligvis grovkornige der også. Forekomsten vurderes som en viktig ressurs som også kan benyttes til andre formål enn tildekking av søppel.


Faktaarket ble generert 19.01.2022

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2022 Norges geologiske undersøkelse