GRUSDATABASEN

Forekomstområde 93021
Kvænangen (5429) kommune, Troms og Finnmark fylke.
Navn på forekomstområdet: Abbujåkka 1
(Sist oppdatert 18.jul.2001)

Råstoffbetydning* : Ikke vurdert *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Forekomsten består av en høy breelvterrasse på vestsiden av Aboelva og lavere terrasser mellom denne og Niemmaikujokka. Avsetningen består av sand, grus og stein, men det synes å forekomme store vekslinger i kornstørrelsessammensetningen innen korte avstander. Materialet er noe flisig, men ellers av middels bra kvalitet.

Forekomsten er omhandlet i rapporten: "Kvartærgeologisk verneverdige områder i Troms"(Møller m.fl. 1986).


Faktaarket ble generert 19.01.2022

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2022 Norges geologiske undersøkelse