GRUSDATABASEN

Forekomstområde 102122
Åseral (4224) kommune, Agder fylke.
Navn på forekomstområdet: Smeland
(Sist oppdatert 13.jun.2007)

Lokalisering
Kart 1:50000 : Åseral (1412-2)
Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 410378 Y-koord: 6503631
Ressurs
Råstoffbetydning* : Lokal betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Sand og grus

Beskrivelse
Hoveddalen er en terrasse med høyde 4-8 m over elvenivået. I sørlig del et dødisfelt med hauger og rygger (eskere). Nord for forekomst er steintippmasser (brukt til beiteland).

Avsetning
Type(r) : Breelvavsetning Form(er) : Esker
: Elveavsetning : Terrasse

Størrelse
Mektighet : 5.00 m. Areal : 258078 m2.
Volum : 1290390 m3.

Arealbruk

Kornfraksjoner
Utdrevet massetak : 5% Stein : 5%
Bebygd : 10% Grus : 10%
Skog : 30% Sand : 85%
Dyrka mark : 55%

Prøver og analyser


Massetak 1

Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 410378 Y-koord: 6503631

Betydning : Lokal betydning
Materiale : Sand og grus

Bilder
1. Massetaket

Kornfraksjoner

Stein : 5%
Grus : 10%
Sand : 85%


Denne utskriften ble generert 21.10.2021
Spørsmål eller kommentarer vedrørende utskriften kan sendes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse