GRUSDATABASEN

Forekomstområde 102202
Lyngdal (4225) kommune, Agder fylke.
Navn på forekomstområdet: Foss indre
(Sist oppdatert 12.jun.2007)

Lokalisering
Kart 1:50000 : Lyngdal (1411-3)
Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 390108 Y-koord: 6453062
Ressurs
Råstoffbetydning* : Liten betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Sand og grus

Beskrivelse
Breelvavstt materiale i en terrasse over elvenivå og en lavere elveslette. Deler av forekomsten er i nord dyrka mark, lenger sør myrlendt og skogdekt. Mektighetene er begrensede og maksimalt 5 meter. I syd er det 2 mindre massetak hvor sand er den dominerende kornstørrelse. Foruten noe grovere masser i toppen med grus og noe stein, er det rimelig å anta at dette er forholdet på hele forekomsten.

Avsetning
Type(r) : Breelvavsetning Form(er) : Terrasse

Størrelse
Mektighet : 4.00 m. Areal : 134493 m2.
Volum : 537972 m3.

Arealbruk

Kornfraksjoner
Bebygd : 5% Grus : 20%
Annet : 20% Sand : 80%
Skog : 30%
Dyrka mark : 45%

Ingen prøver/analyser


Massetak 1

Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 390108 Y-koord: 6453063

Betydning : Liten betydning
Materiale : Sand og grus

Kornfraksjoner

Grus : 20%
Sand : 80%


Denne utskriften ble generert 22.10.2021
Spørsmål eller kommentarer vedrørende utskriften kan sendes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse